Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjumilaskogen pedag.planering, Rävekärrs förskola, Värdegrund ht 20/vt 21

Skapad 2020-06-11 22:44 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö18, med fokusområdet Värdegrund.

Innehåll

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18

Utbildningen och undervisningen i förskolan speglar de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Vi ska erbjuda barnen möjligheter att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Vi arbetar normkritiskt för att främja alla barns lika rättigheter och möjligheter. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och vi arbetar aktivt med att grundlägga barnens trygghet och självkänsla.
 

För att uppnå syftet med fokusområdet arbetar vi med följande konkreta aktiviteter och säkerställer arbetet med gemensamma diskussioner i arbetslaget kring:

Känslor/Empati*: Hjälpa barnen att sätta ord på känslor, egna och andras i vardagen. Arbeta med TAKK för att förtydliga.  Vi tar hjälp av litteratur/sagor för att öka barnens möjligheter till reflektion. Vi koncentrerar oss på känslorna glad, ledsen, arg och rädd. Känslobollar.

Lek/lekmiljöer*: Vi arbetar med att introducera och utforska det lekmaterial som finns på avdelningen. De pedagoginitierade aktiviteterna skall leva kvar i vardagen i form av leklådor så att barnen kan leka vidare och utforska mera. Målet är att skapa lekstarka barn. Närvarande pedagog stöttar barnen i leken, vi leker gemensamt tex ”Hunden och benet”, ”Björnen sover”. Vi pedagoger fortbildar oss genom att se på Förskola 21 filmen rörande Lek

Kompisrelationer*: Vi övar sociala relationer och samspel. Leken är central. Vi samtalar och tränar på att vara en bra kompis. Barnen får uppleva dramatiseringar och hjälpa till att lösa dilemman.

Normkritik*: Genom att aktivt arbeta med att introducera leksaker vill vi ge barnen möjlighet att känna sig trygga och våga använda alla leksaker. Vi pedagoger diskuterar vårt förhållningssätt, vi tittar på våra pedagogiska miljöer. När det gäller våra pedagogiska miljöer är det bland annat utifrån normbrytande material, bilder leksaker och böcker.

Samarbete*: I utbildningen och undervisningen tränar barnen samarbete. Pedagogerna stöttar i det sociala samspelet och hjälper barnen att samarbeta.

Barns inflytande*: Verksamheten utformas efter barnens intresse och behov. Vi arbetar ut efter "Scaffoldingprincipen".

Integritet*:  Genom att utforma utbildningen och undervisningen efter barnens intresse och behov blir det möjligt att också arbeta med barns integritet. På förskolan får barnen möjlighet att träna det sociala samspelet i leken, samarbeta, vänta på sin tur mm. Vi hjälper barnen att säga och lyssna till Stopp! Vi arbetar med TAKK och användandet av tecken hjälper barnen att göra sig förstådda.

Demokratiska processer*: Med den dialogiska högläsningen ger vi barnen möjlighet till fördjupade insikter om olika grundläggande idéer, samt möjlighet att utforska och värdera dessa. Texten och diskussionen kan ställa barnen inför moraliska och etiska dilemman som de måste värdera. De får möjlighet att utveckla sin förmåga att analysera och själv ta ställning. Barnen tränar på att vänta på sin tur. Att andra barn t.ex. vill berätta eller visa något och att man ibland måste vänta. Vi pedagoger skall skapa utrymme för alla barn att komma till tals eller på annat sätt uttrycka sig. Vi ger barnen möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt.

Kulturell identitet*: I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen. Under läsåret kommer vi att föra en fördjupad dialog på enheten om hur vi arbetar vidare med detta

Omsorg*: Vi pedagoger diskuterar vårt förhållningssätt och problematiserar begreppet omsorg med hjälp av Förskola 21 filmen om omsorg. Vi vill skapa trygga, lekstarka och självständiga barn.

 

Strategier och förhållningssätt

Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i utbildningen. 

För att skapa bästa möjlighet till inflytande delar vi in barnen i mindre grupper på ett medvetet sätt.

För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.

För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.

Medveten kommunikation med barnen där pedagogerna lyssnar aktivt och bekräftar samt sätter ord på det barnen gör eller säger. 

Vi använder digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lek, skapande, kommunikation, utveckling och lärande.

 

Dokumentation.

Det är viktigt att vi pedagoger försöker se och förstå vad som pågår i verksamheten, utan att ha bestämda förväntningar. Insamlingen av information handlar om att fånga vad barnen gör och deras relationer till andra. Det kan till exempel vara att se vad barnen är intresserade av men också förstå hur de pedagogiska miljöerna, pedagogernas förhållningssätt och pedagogiska strategier möter upp barnens behov och intresse.

I arbetslaget resonerar vi om hur vi konkret skall arbeta med observation och analys. 

  • Vi kommer att ta foto och anteckna det som händer i utbildningen- och undervisningssituationerna.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang.
  • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen samt ge dem möjlighet att samtala tillsammans med sina barn.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: