Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturens magiska liv!

Skapad 2020-06-12 10:10 i 041441 Förskolan Futurum Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Höstterminen 2020 gemensam projektuppstart inom Råcksta förskolor är: Naturens magiska liv och har ett ämnesöverskridande innehåll d.v.s att hela läroplanerna kan rymmas inom arbetet. Det är upp till upp till varje arbetslag att lyssna in barngruppen, utifrån de undervisningssituationer och aktiviteter som erbjuds, och låta barnens frågor vara en ledstjärna i arbetet i relation till det målstyrda. "Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet". Läroplanen för förskola Lpfö 18

Innehåll

 

I uppstarten har vi valt att fokusera på fysisk aktivitet, matematik, lek och språk som är den politiska inriktningen för 2020 inom Stockholms Stad.

 

Råcksta förskolor fortsätter arbete med sagor och berättande, som fortbildningssatsningen läslyftet har bidragit till, samt arbetet med hållbarhetsfrågor som pågår genom Trädets mystiska liv (gemensamt projektarbete ht 2019- vt 2020). 

 

Tillägget som görs gör är att vi återigen lyfter bodymind begreppet (Palmer 2011:48 är att hjärnan ses som en del av kroppen och kroppen som en tänkande mekanism) som enkelt betyder att barn lär med "knopp och kropp". 

 

Att då få upptäcka, utforska och lära med hela kroppen med naturen och magin som drivkraft och där varje barn får kännas att de lyckas i vardagen.

 

"Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. Därför ska barnen få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter." Läroplan för förskola Lpfö 18

 

Projektets övergripande syfte är: att barn och vuxna i Råcksta förskolor, tillsammans lär, leker, förundras och utforskar sin omvärld.

 

 

 

Arbetslagen kommer under läsåret beskriva det specifika pedagogiska innehållet för just ditt barns grupp, i veckovisa lärloggar, och göra kopplingar till Läroplans mål och andra relevanta styrdokument.  

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: