Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ROSEN-projekt åk 6

Skapad 2020-06-14 19:33 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Svenska Religionskunskap Samhällskunskap
Uppstartsprojekt för åk 6! Tillsammans i din hemgrupp kommer ni att få planera, genomföra och utvärdera en aktivitet under ROSEN-dagarna för Kvisthamraskolan. Utöver er uppgift kommer vi under projektet att prata om Etik och Moral, etiska begrepp och öva på att ta ställning kring frågor som rör din vardag. Vi för och följer resonemang och övar på att underbygga våra resonemang.

Innehåll

Tidsperiod

 • v. 34-38

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)
Du ska kunna:

 • föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
 • använda etiska begrepp när du resonerar och reflekterar.
 • värdera och ta ställning till frågor som rör dig i din vardag 
 • berätta om någon mänsklig rättighet och någon rättighet för barn 
 • underbygga dina resonemang (berätta varför)
 • föra ett samtal (föra och följa resonemang)

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Delta i diskussioner
 • Delaktighet i grupparbetet
 • Besvara exittickets om mänskliga rättigheter och barnens rättigheter

     Summativ

 • Planering, genomförande och utvärdering av aktivitet under ROSEN-dagarna
 • Skrifligt uppgift: Livets lotteri

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Du kommer tillsammans i din hemgrupp att planera och utvärdera aktiviteter utifrån ROSEN (respekt, omtanke, samarbete, elevinflytande och nyfikenhet) som övriga elever i skolan ska genomföra under rosendagarna.
 • Genomgång av de viktigaste begreppen inom etiken
 • Grupp- och lärarledda diskussioner kring klassiska etiska dilemman
 • Värderingsövningar
 • Samarbetsövningar

Uppgifter

 • Livets Lotteri - Bedömning

 • Livets Lotteri - Bedömning

 • Livets lotteri! Första utkastet

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: