Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

skogens djur

Skapad 2020-06-15 07:13 i Hedekas förskola Munkedal
Förskola
Vi har pratat om djurlivet i de svenska skogarna.

Innehåll

 

 

 

 

Utvärdering 

Pedagogernas insatser

Vi har under året arbetat med olika djur som finns i  svenska skogarna, några veckor med varje djur , då vi planerade in olika moment. Vi har gjort de vi från början planerade.

Barnen har varit positiva och intresserade av detta arbete. 

Vi har varit i skogen en dag i veckan där vi pratat lite extra om djuren, som vi senare har målat och titta närmare på.

 

 

Barnens upplevelser

Vi har observerat och lyssna på barnen, för att få en blick över vad de har lärt sig, pratat med barnen om djuren och barnen har fått målat djuren.  Vi upplever att barnen har uppskatta arbetet med djuren och arbetet runt omkring som att titta på bokstäver hur de ser ut och låter, vad som börjar på den bokstav. rimma är något som barnen fastnat för, vi har haft mycket språkövningar med barnen. Har haft mycket skapande med djuren. Djuren vi gått igenom är ekorre, räv , älg rådjur, hare, varg , björn, vildsvin, igelkotte. 

Barnen fick titta på horn ifrån Älg och rådjur

Barnen fick även se spår efter vildsvin en gång vi var i skogen.

 

 

 

Barnens utveckling

Barnen har under året visat stort intresse för vårt arbete med djuren som visat sig genom deras lek, de har fantiserat och lekt mycket djur lekar , och även i vår skog, där vi ser och hört att de tagit till sig av vad vi pratat om. Vi har ställt frågor i början och även i slutet och sett en utveckling på barnen.

Vi har arbetat mycket med att få in skriftspråket i temat med olika ordbilder, som de äldre barnen har skrivit av i sin djur bok.  Alla barnen fick träna sin fantasi med att hitta på en egen saga om djuren i skogen

Teoretisk bakgrund

 

Ur boken Möte för lärande från skolverket 2011 kan vi läsa att " De vuxna menar att det är viktigt att låta barn fundera över olika företeelser och göra dem uppmärksamma på varför saker och fenomen i omvärlden förhåller sig på ett visst sätt " Med detta känner vi att vi vill lära barnen ett konsekvent tänk i naturen och bland vänner

.Elfström m.fl (2014) diskuterar att barn, i likhet med vetenskasmän, utforskar, undersöker och experimenterar sin närmiljö för att på så vis komma underfund med hur världen fungerar. Det är vanligt att barn formulerar frågeställningar när de är nyfikna på ett fenomen samt provar sig fram för att finna lösningar på det aktuella problemet för att sedan se huruvida de stämnde med utgångsresonemanget. Författarna för även en diskussion kring vikten av att läraren utgår ifrån ett utforskande och underökande sätt att se på kunskap. Genom detta förhållingsätt kan läraren skapa en naturvetenskaplig utforskande kultur i sin barngrupp/klass. Vi kommer under vårt temaarbeten arbeta i linje med Elfstöms (m.fl.) tankar eftersom den främsta ambitionen med vårt temaarbete är att låta barnens intresse och frågeställningar styra innehållet i vårt temaarbete.  Enligt Harlen (1996) får barn sina förmågor att ställa frågor ifrån sina pedagoger. Om lärare uppmuntrar barn att ställa frågor leder detta till nya undersökningar och en utvecklad arbetsgång.  Vi vill att barnen skall få uttrycka sina kunskaper på olika sätt, både muntligt, i bild och form, text och genom skapande verksamhet

  I Lpfö 18 står det Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur , samhälle och teknik.

Analys av utvärderingen

Barnen har som sagt varit positiva och intresserade av arbetet med djuren, vi har även fått med mycket om hur vi ska vara mot varandra och hur man ska sköta sig i naturen, ta hänsyn till djuren.

vi har arbetat med fakta kring djuren ,Hur långa och jämfört mellan djuren och barnen själva, hur djuren låter, vad de äter och hur de lever.

Barnen har fått tränat sin fantasi genom att fantisera en egen saga om djuren i skogen , detta var lite ovant för många av barnen men de blev stolta och nöjda av sitt resultat.

Vi har haft som inriktning att få in mycket rörelse genom året , tyvärr så försvann möjligheten att gå till gymnastiksalen, men vi har haft rörelselekar och Friskis och svettis här på Katthult, barnen har även varit på cykel turer här i området.

Vi har arbetat mycket med språket under året så som att rimma, sammansatta ord, motatasord , gåtor, detta är något som barnen har fastnat för och varit väldigt mycket för att rimma .

 

Resultatets betydelse för fortsatt arbete

Vi blir av med en stor del av gruppen , som går till förskoleklassen  men vi har en del barn kvar som vi får fortsätta att arbeta med till hösten, vi kommer fortsättningsvis arbeta med värdegrundsarbete som vi tycker är en viktig del i förskolan,

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: