👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Lillbergets förskola avd. 3 2020/2021

Skapad 2020-06-15 10:03 i Lillbergets förskola Söderhamn
Förskola
Detta läsår 2020/2021 är det hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande som står i fokus! Vi tar fasta på det och vill att barnen i gruppen blir mer medvetna om sig själva och sitt eget handlande, vilka konsekvenser det får socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Barnen ska få möjlighet att uppleva rörelseglädje, använda alla sina sinnen och vara fysiskt aktiva likväl som de ska få prova på avslappning och att befinna sig i stillhet. Vi kommer att befinna oss en hel del i skogen, vilken är en självklar och naturlig plats att vistas i för att uppleva och tillägna oss kunskaper om detta. Vi ska även arbeta mycket med ljud, musik, rytmik, dans och många andra estetiska lärprocesser. Det ska sätta sig i kroppen! Vi vill utveckla språket och önskar sätta ord på allt vi gör och framför allt på våra känslor. Om man förstår sig själv och kan sätta ord på sitt mående kan man överföra den känslan på en annan person och därmed känna empati. Vi vill öppna upp inför samhället och världen i stort! Under höstterminen kommer vi också att uppmärksamma FN-dagen och arbeta kring Barnkonventionen.

Innehåll

Nuläge

Stora delar av den grupp som vi hade under förra läsåret har vi nu lämnat vidare till förskoleklass. Det gör att vi nu skolar in ett större antal barn och att det blir en stor förändring i barngruppen. Vi kommer att starta upp hösten med det vi planerat utifrån den aktuella barngruppen vi hade under våren. Genom att vi följer barnens intressen och utveckling kan innehållet och arbetssättet komma att förändras även om målet är det samma.  

Då vi tidigare använt oss mycket av ljud och bild i strävan att öka digitaliseringen så ser vi ett intresse hos barnen att se och höra sig själva. Detta tar vi fasta på och kommer att arbeta mer med ljud, rörelse och dans, så att barnen ges möjlighet att öka sin självkännedom och tron på sina förmågor. Det ger oss pedagoger möjlighet att utveckla våra digitala kunskaper samt befästa det som ett naturligt redskap i vår undervisning. De barn som vi övertar från avdelning 4 har dessutom sedan tidigare arbetat med ljud och rytm, vilket ger oss ett bra utgångsläge. Tillsammans med Kulturskolan kommer vi att bygga upp ett projektbaserat temaarbete kring detta. 

Vi ser att skogen är en fantastisk mötesplats som passar de allra flesta och främjar rörelse, lek, hållbar utveckling och samarbete på ett naturligt sätt. Att vi även fick med vårdnadshavarna i våra aktiviteter var betydelsefullt, då det fördjupade kontakten och förståelsen genom att de blev delaktiga på ett annat sätt. Den inskolningen kommer att upprepas under hösten.  

 

 

Mål

Vårt mål denna termin blir att utveckla barnens motorik, koordination och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.  

Hållbar utveckling är honnörsordet! Målet är att barnen ska präglas av framtidstro och att de ska tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. 

Som alltid har vi stort fokus på språkutveckling och kommunikation. Dessutom vill vi jobba mer medvetet med matematik för att befästa grundkunskaperna.

 

Syfte

För att vi ska kunna leva i en hållbar framtid så behöver barnen få insikter inom flera områden. De behöver skapa en trygghet i sitt eget jag, i sin förmåga att kommunicera samt skapa förståelse och samarbete med den omvärld de lever i. Om man startar hos sig själv, utvecklar sitt eget "jag", så är det lättare att förstå och känna empati med sina medmänniskor och sin omvärld. Vi vill även förmedla en positiv bild av skogen, naturen och förskolans närområden så att det är något de i framtiden uppskattar och värnar om. Genom att använda oss utav olika estetiska lärprocesser så hittar vi fler vägar till kunskap, vilket bör komma hela barngruppen till gagn.

 

Genomförande

Vi kommer att använda oss av alla sinnen för att förmedla kunskaper till barnen. I samarbete med Kulturskolan kommer vi att arbeta tematiskt kring ”Kropp och språk”. Med hjälp av rytmik, musik och dans så vill vi utveckla barnens motorik, koordination och kroppsuppfattning. Vi vill även ge dem ett vidgat ordförråd inom området för att stärka deras kommunikationsförmåga.

Vi har som tradition att uppmärksamma FN-veckan och då i form av barnkonventionen. Barnen arbetar utifrån sina erfarenheter och perspektiv på världen. Vad behöver ett barn för att må bra, hur lever barn i andra delar av världen, får alla gå till doktorn då de blir sjuka? Det här kommer vi att ägna en viss tid åt under höstterminen.

Vi kommer successivt att förflytta oss ut i skogen och utforma ett arbetssätt som passar den barngrupp som vi har nu. De har olika sätt att förhålla sig till naturen samt att de har olika erfarenheter och upplevelser att bygga vidare på. Vi önskar att kunna vistas i skogen flera gånger i veckan, men startar med en dag för att sedan öka på. Då skogen är en neutral plats gällande material så flyttar vi fokus till kamrater och gruppen. Med hjälp av olika former av lek/drama, samtal och upptäcktsglädje hoppas vi att det ska bli bra tillfällen för barnen att skapa en gruppkänsla. Skogen är också en fantastisk plats att träna sin motoriska förmåga, koordination, balans och sinnen på ett enkelt och naturligt sätt i ett sammanhang.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi utvecklar vårt systematiska kvalitetsarbete med hjälp av dokumentation i olika former, främst då genom anteckningar, bilder/filmer och gemensamma reflektioner i arbetslaget kring detta.

Vi önskar även att fortsätta utveckla vårt dokumentationsarbete tillsammans med barnen, att med hjälp av digitala verktyg skapa, men även dokumentera ljud och bild.

 

Ansvar

Alla i arbetslaget dokumenterar, reflekterar och följer upp tillsammans. Britt-Marie och Josefin tar ansvar för att det blir genomfört.

 

Uppföljning

Vi skriver en mer detaljerad planering på Unikum som vi sedan dokumenterar och följer upp. Vi pedagoger gör individuella reflektioner en gång i veckan för den grupp/aktivitet vi ansvarar för. Vi har gemensamma reflektioner över hur det går, vad barnen säger och vad barnen vill och hur vi går vidare mot måluppfyllelsen.

En gång i månaden gör vi en analys där vi ställer oss frågan om vi är på rätt väg. Har vi mött något på vägen som vi bör uppmärksamma? Hur går vi vidare?

Vi har uppföljning tillsammans med förskolechef Carine Spansk vid årsskiftet 2020/2021 samt utvärdering av läsåret i maj 2021.

Projektarbetet med Kulturskolan följs upp efter halva tiden för att sedan utvärderas i december. Vårt fortgående arbete dokumenteras och följs upp kontinuerligt med en utvärdering inför nästa termin.