Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talgoxen Projekt planering 2020/2021

Skapad 2020-06-15 10:44 i Tallkottens förskola Falkenberg
Ny mall Projektplanering, ett stöd för det projekterande arbetssättet i Falkenbergs förskolor 2020/2021
Förskola
I möte med matematik; former, antal, mängd, mönster mm 📐📏➕➖➗✖️

Innehåll

Projektplanering, ett stöd för det projekterande arbetssättet i Falkenbergs förskolor 

 

Erfarenheter och lärdomar

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående års utvärdering? 

Ett arbetssätt som vi tycker har fungerat är att dela barnen i mindre grupper vilket vi kommer att fortsätta med. 

Vilka är våra identifierade förbättringsområden? 

Våra förbättringsområden är matematik, digitalisering, skriftspråk.

 

Innehåll och syfte

Vad är det vi vill möjliggöra för barnen att undersöka utifrån både barn och pedagogers tankar och idéer?

Vi vill ge barnen förutsättningar att lära sig mer om matematiska begrepp, former, mönster, antal mm

Vilka förmågor vill vi ge barnen möjlighet att utveckla?

Visa förståelse och resonera matematiskt kring te x skillnad mellan stor/liten, rund/fyrkantig

 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte

Vilken miljö vill vi välkomna in till? 

Trivsam och tydlig miljö där barnen lätt kan hitta och veta vilka aktiviteter man kan göra. Inbjudande och lugn miljö men också utmanande så att barnen t ex kan plocka fram material själva.

Hur väcker vi barnens nyfikenhet kring det som vi vill utforska tillsammans? 

Inspirerar barnen med olika slags intryck och aktiviteter; bilder, musik, material

Hur tillvaratar vi barnens tankar och idéer i iordningställandet av lärmiljön? 

Vi är lyhörda för vad barnen uttrycker, barngruppens konstellation, åldrar mm

Hur blir lärmiljöerna ett stöd för oss i vårt projekterande arbetssätt? 

Vi iordningställer passande miljöer utefter vårt projekt och de mål vi valt i läroplanen.

 

Organisation och arbetssätt

Hur organiserar vi den planerade undervisningen?

Vi har tänkt dela barngruppen vid flera tillfällen i veckan , vet ej vilka dagar ännu

Vilken eller vilka strategier (arbetssätt) tänker vi använda? Dela barnen i mindre grupper

Kollaborativa processer?

Vi använder oss av barnens olika erfarenheter och kunskap och tar tillvara olika kompetens både bland vuxna och barn.

Hur introduceras lärmiljöerna för barnen?

Vi pedagoger förklarar och introducerar miljöer och material, närvarande pedagoger. 

Hur möjliggör vi för barnen att mötas och samtala om projektet och sitt utforskande?

När vi delar barnen i mindre grupper är det lättare för varje barn att synas i gruppen och komma till tals. En dokumentationsvägg blir ett självklart forum för diskussioner och kommunikation om vad som pågår i projektet.

 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Hur kan vi inkludera vårdnadshavarna i projektet och dokumentationen?

Vi använder Unikum som kommunikation och planerar att få med vårdnadshavarna på lite uppdrag i projektet, ev genom en liten bok.

Hur kan vi samverka med vårdnadshavarna och använda oss av deras kunskaper som ett tillägg i vårt projekt?

Man kan t ex be föräldrar om material som de har över på sitt jobb eller hemma, samt kolla om det finns någon som har någon speciell kunskap att dela med sig av.

 

Kompetensutveckling

Behöver vi pedagoger fördjupa våra kunskaper inom vårt valda projektområde?

Ev lite input/tips på vad man kan göra inom matematik för små barn.

Vad behöver vi veta mer om för att kunna förstå och få syn på barnens utforskande och även utmana dem vidare?

Under första undersökningsperioden koncentrerar vi oss på att lära känna barnen och skapa trygghet. 

Hur går vi tillväga för att fördjupa våra kunskaper inom det aktuella projektområdet?

Använda oss av varandras kompetens och erfarenheter. Läsa litteratur och få tips från andra i huset kring projektet och hur vi kan fortsätta. 

Sammanfattning av undersökningsperioden

Vilka frågor och funderingar har vår undervisning och lärmiljö väckt hos barnen?

Vad utifrån detta vill vi undersöka vidare och fördjupa?

 

Formulera och konkretisera mål

Vilka läroplansmål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet kopplat till syftet med projektet?

-förståelse för rum, tid, och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta 


Konkretisera läroplansmålen och förklara vad de betyder.

Vi strävar efter att få med matematik i våran vardag vid t ex fruktstunder, samlingar, matsituationer, utflykter, i hallen mm

Tänk på att progressionen i lärandet ska synliggöras i dokumentationen, utifrån de konkretiserade läroplansmålen.

 

Uppföljning

Uppföljning av projektet - Se reflektionsfrågor i respektive område eller från rektor.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: