Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 och 5 Taluppfattning och tals användning - Stenkulan

Skapad 2020-06-15 11:05 i Stenkulan Lerum
Grundskola 4 – 5 Matematik

Innehåll

I kunskapsområdet ”Taluppfattning och tals användning” för årskurs 4–6 kommer vi arbeta med innehållet nedan. Innehållet kommer vara utspritt över hela åk 4, 5 och 6. I sluutet av åk 6 kommer samtliga innehåll vara genomförda. Punkterna nedan är hämtade från följande delområden: Naturliga, rationella och reella tal, Positionssystemet och historisk utveckling och De fyra räknesätten, metoder för beräkningar och rimlighetsbedömning.

 

Bedömningen fokuserar i vilken grad eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om

·     positionssystemet och att siffrans placering avgör värdet t ex att tvåan i 12 300 betyder tvåtusen…

·    siffrors platsvärde i tiobassystemet, t ex att 4305 = 4 · 1000 + 3 · 100 + 0 · 10 + 5... 

·     betydelsen av siffran 0 i olika tal t ex 2,30 ; 2,03 ; 20,3

·     ett tals storlek, t ex att 7 är 10 gånger större än 0,7

·     i vilka situationer det är lämpligt att använda huvudräkning, överslagsräkning, skriftliga metoder respektive miniräknare

·     att beräkningar i ett talområde kan utnyttjas i ett utökat talområde t ex om 6 ·8 = 48 
så är
60 · 80 =  4800 ;  om  6/3= 2 så är 600/300=2 

 

Bedömningen fokuserar även hur väl eleven

·     storleksordnar både positiva och enkla negativa heltal …

·     storleksordnar enkla tal i bråk- och decimalform och använder referenspunkter vid jämförelser…

·     placerar rationella tal på tallinjen …

·     använder flera fungerande metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid huvudräkning och överslagsräkning

·     använder skriftliga och fungerande metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform

·     väljer och använder relevanta räknesätt i olika situationer

·     utför multiplikation och division med 10, 100 och 1 000

·     tillämpar de grundläggande räknelagarna …

·     använder miniräknare för att utföra beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform samt tolkar svaret även om det innehåller decimaler

·     reflekterar över och bedömer svarets rimlighet vid överslagsräkning, huvudräkning, skriftliga räknemetoder och vid beräkning med miniräknare samt avrundar till hela tal i vardagssituationer ...

·     redovisar med olika uttrycksformer t ex med bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa

·     ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om rationella tal, positionssystemet, rimlighet och skriftliga räknemetoder

Utifrån detta underlag tillsammans med ett urval av aspekter från bedömningsmatrisen görs lärardokumentation och självbedömningar.

Matriser

Ma
Åk 4 och 5 Generell bedömningsmatris Stenkulan

Visade och dokumenterade förmågor

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
BEGREPP
- Förstå, använda och beskriva matematiska begrepp - Använda olika uttrycksformer - Ha kunskap om samband mellan olika begrepp
• Eleven använder olika begrepp i ..... sammanhang • Eleven beskriver ........ matematiska begrepp med hjälp av olika uttrycksformer • Eleven ........ på hur några begrepp relaterar till varandra
...välkända... ...godtagbart... ...ger enkla exempel...
...bekanta ...relativt väl... ...ger utvecklade exempel
METODER
- Anpassa metoder till uppgiften/situationen - Genomföra metoder - Välja utvecklingsbara metoder - Använda hjälpmedel
• Eleven väljer och använder metoder med ........ till uppgiften/situationen som ........ utvecklingsbara • Eleven genomför metoder och beräkningar ........
...viss anpassning... ...till viss del är... ...som i huvudsak fungerar...
....relativt god anpassning ...är..... ..som passar för ändamålet...
PROBLEMLÖSNING
- Tolka information - Välja strategier & metoder - Beskriva tillvägagångssätt - Tolka resultat, dra slutsatser och resonera om rimlighet
• Eleven tolkar ..... enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. • Eleven beskriver sitt tillvägagångsätt på ett ........ fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer och med ........ anpassning till sammanhanget • Eleven väljer ........ strategier och metoder med....anpassning till problemet • Eleven tolkar resultat och drar ........ relevant slutsats • Eleven för enkla resonemang om rimligheten i ett resultat • Eleven kan .... förslag på alternativt tillvägagångssätt.
...delvis ...i huvudsak... ...viss... ...i huvudsak fungerande... ...viss... ...enkla och till viss del... ...bidra till något ...
...med viss säkerhet ... relativt väl ...förhållandevis god... ...relativt väl fungerande... ...förhållandevis god.. ...utvecklade och relativt väl.... ...ge något....
RESONEMANG
- Ställa och besvara frågor med matematiskt innehåll - Följa, framföra och bemöta matematiska resonemang med motiveringar och argumentationer
• Eleven ställer och besvarar frågor som ........ hör till ämnet matematik på ett....sätt. • Eleven följer och för matematiska resonemang som ........ för resonemanget framåt • Eleven motiverar med ........ matematiska resonemang
...i huvudsak... ...till viss del... ...delvis godtagbara...
....ändamålsenligt ...för... ...utvecklade...
KOMMUNIKATION
- Kvaliteten på beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt
• Eleven beskriver och redogör på ett ........ både muntligt och skriftligt. • Eleven använder matematikens uttrycksformer med ........ till sammanhanget
...i huvudsak fungerande sätt... ...viss anpassning...
...ändamålsenligt... ...förhållandevis god...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: