Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåvalens Projektuppstart Södermalm 2020-2021

Skapad 2020-06-15 13:18 i 133491 Förskolan Fyren Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra planeringar/perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. I den här perioden - Södermalms projektuppstart 2020 - 2021 är det dags för förskolan att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möten med naturen". Här läggs grunden till årets undervisning och utforskande.

Innehåll

 

Projektplan Blåvalen.

                     

Under läsåret 2020-2021 kommer Blåvalens barn och pedagoger att arbeta med det gemensamma fokusområdet hållbar framtid.

Vi i förskolan vill ge barnen hopp om en möjlig framtid och visa på kreativt ny-görande - NYTÄNKANDE.

Vi Vill:

 • ge barnen en känsla av att vi, alla människor, kan påverka vår egen framtid.
 • låta barnen uppmärksamma natur, växtlighet, djurliv, sol, vind och vatten.
 • låta barnen få använda många uttryckssätt såsom; naturvetenskap, digitalitet och estetik.

 

I vår utbildning lägger vi stor vikt vid att stärka barnets förmåga till delaktighet, inflytande, självkänsla samt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

 

Syfte: 

Syftet med ett gemensamt fokusområde är en likvärdig förskola som ligger i linje med förskolans nya läroplan och Stockholm stad/Södermalms mål. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid.

 

Mål:

 

Rubriken för höstens uppstart kommer att vara ”Barns möten med naturen”. Detta kommer mynna ut i olika projektarbeten utifrån barnens intressen. Ett språkutvecklande arbetssätt löper som en röd tråd genom projektet liksom arbetssätt för att stärka barnens delaktighet, inflytande och självkänsla.

 

Arbetssätt: 

Med en gemensam uppstart under rubriken ”Barns möten med naturen” kommer vi att samla in projektuppdragen från barnen och deras vårdnadshavare:                                                                                                                                                                                                     

I syfte att komma igång med praktiskt arbete kring barnens projektuppdrag kommer vi att:
 • Ta emot projektmaterialet från familjerna och sätta upp dem på vår dokumentationsvägg.

 • Vi kommer att titta på bilderna tillsammans med barngruppen, flera gånger och i mindre grupper och reflektera tillsammans.

 • Vad gör/säger barnen?

 • Vilka reflektioner gör barnen? Barnens tankar, teorier och hypoteser kring bilderna

 • Vad är det barnen fäster sig särskilt vid? Vad återkommer de till?
Hur går vi vidare?

Vi kommer att gå på "spaning" med barnen och fotografera det som väcker nyfikenhet (djur, växter, väderlek, vatten, sol och vind) Vi kommer att dokumentera deras lust och utforskande.

Vi kommer att fånga upp barnens intresse och utmana dem i undervisningen genom att iscensätta, planera aktiviteter och tillföra material som luppar, förstoringsglas, färg, lera, projektor mm Låt barnen prova och undersöka vid flera tillfällen. Dokumentera i lärloggar och sätta upp på dokumentväggen.

Varje vecka planerar vi in tid för reflektion med barnen, samt reflektion för arbetslaget, detta ligger som grund för fortsatt utveckling av projektarbetet.

Under september/oktober samlar vi ihop gruppens underlag/dokumentationer/lärloggar. Vi kommer att tolka och analysera: Hur, vad, när, vem och varför?

Hur ska våra lärmiljöer se ut och vilket material behöver vi introducera?

Därefter kommer vi i arbetslaget att formulera en Projektbeskrivning och projektfråga utifrån Hållbar framtid. Vad vill vi att barnen ska få vara med om i förskolan och få mer kunskap kring? 

 

Så här använder vi lärloggar: 

Dokumentation och uppföljning är ett kontinuerligt arbete som pågår varje dag, vecka och månad i förskolan. Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp. En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet (planerad eller spontan undervisning) med ett syfte där barnens lärande blir synligt.

När en Lärlogg för grupp publiceras blir den synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.

Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.

Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.

I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: