👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering Vindpilen (Rävarna) 2020/2021

Skapad 2020-06-15 14:20 i Tullbro förskola Falkenberg
Ny mall Projektplanering, ett stöd för det projekterande arbetssättet i Falkenbergs förskolor 2020/2021
Förskola
Konst eller konstigt...

Innehåll

Projektplanering

 

Erfarenheter och lärdomar

Hundraspråkligheten

Vi vill lägga mer fokus på introduktion av material samt olika skapande tekniker. Barnen ska själva veta var material finns, våga använda det och ha kunskap om hur materialet kan användas. Genom den tryggheten att kunna använda vårt material ger vi barnen redskap att uttrycka sig hundraspråkligt.

Detta har kommit naturligt i o m vårt konstprojekt där mycket fokus från början legat på att  använda sig av materialet vi har på vår avdelning. Barnen har från början velat och vågat prova sig fram och tex blivit introducerade till olika målartekniker. Detta har barnen sedan själva experimenterat vidare med.

Reflektion/dokumentation

Vi skulle behöva komma mer i relation till vår dokumentation för att stanna upp och fördjupa och skapa mening för alla barn i gruppen. Några av barnen behöver göra om samma saker om och om igen för att få meningsfullhet, för att förstå och hänga med. 

Barnen tittar ofta tillbaka och jämför de olika teknikerna vi använt oss av med varandra. Tex de första Miróinspirerade målningarna vi gjorde på terminen återkommer barnen ofta till i annat skapande. 

 

Mångfald/lokala kulturlivet

Vi vill ge barnen tryggheten i sin kultur och att veta att det finns olika sätt att leva, se och uttrycka sig på.

Att närma sig konst och olika uttryckssätt i både närmiljö och från de olika kulturerna som barnen kommer ifrån.

Här har vi tex genom samtal om konst och konstverk fått barnen att reflektera över att konst kan vara universalt och tolkas oavsett vilket talat språk vi har. Hur ska vi mer få med mångfalden framöver? Barnen har själva pratat om de olika musikstilar som knyter ihop kulturer, kan vi använda det i våra rörelsetolkningar av de konstverk vi arbetar med?

 

Innehåll och syfte

 

-Genom konsten vill vi lära barnen att förstå och  göra egna tolkningar av sin omvärld. Detta ska ske genom att barnen ges tid, rum och ro till att utforska och reflektera. 

 

-Vi vill ge barnen trygghet i sin kultur och kunskap om att det finns olika sätt att leva, se och uttrycka sig på. 

 

-Vi vill ge barnen redskap att uttrycka sig på. Genom att använda oss av Hundraspråkligheten (skapande med färg och material, drama, dans etc) vidgar det barnens vyer, att reflektera över sig själv och sin omgivning.

 

-Genom konsten och de hundra språken kittar vi in förskolans ämnen, naturvetenskap, matematik, läs- och skrivutveckling.

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte

  • Iordningställande av avdelningens material. Tydligt och synligt material. 

  • Iordningställande av material i vår utomhusbod ”Rävgrytet”

  • Bilder och böcker till inspiration för skapande.

  • Möten… Argus? Museet? Lokal konstnär?

  • Vi vill använda stadens konstverk som inspiration för att jobba vidare med. Tolka, åter-och vidareskapa kring.

Organisation och arbetssätt

Eftersom barnen denna terminen kom tillbaka i omgångar fanns det tid för att introducera material och lärmiljö i en lugn takt. De första barnen som kom tillbaka lärde sedan sina kamrater om miljön så att alla kan kunde sig trygga i starten. Detta gäller allt från material till rutiner.

Tanken är att vi ska inspireras av konst och kultur i miljö omkring oss under undersökningsperioden för att se var vi landar. I år är det endast en pedagog i gruppen vilket kan medföra vissa logistiska problem som får organiseras allt eftersom.

Genom de estetiska läroprocesserna vill jag ge barnen verktyg för olika uttrycksformer. Genom tex tolkningar av stadens konstverk till rörelse, rörelser som sedan sätts ihop till dans ges barnen verktyg för ett rikt lärande. Barnens lek med språket blir till frukostdikter som blir till dramatisering med fantasi och rörelse.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Genom Unikum 

Kompetensutveckling

Genom egen inläsning av litteratur, bla av olika målartekniker, har jag fördjupat mina kunskaper för att kunna förmedla vidare till barnen.

Sammanfattning av undersökningsperioden

Barnen har på denna korta tid utvecklat ett stort kunnande av att formulera sig och beskriva konst, konstformer etc. Många näst intill filosofiska tankar funderas över och diskuteras. Att se på ett konstverk och föreställa sig vad det är, helt utan att behöva påverkas av och oavsett vad kompisen ser, och skapa en snabb berättelse kring det är något barnen utvecklat och visar ett stort intresse kring.

Barnen återkommer ofta till frågan Vad är konst? De har kommit fram till att vad som helst kan egentligen bli till konst. ”Kan kaffe vara konst?” Frågan diskuteras och man kommer fram till att visst kan det vara så. Några barn har sett kaffe serveras med skummad mjölk som skapas till en bild av hjärtan etc. ”Allt kan bli till konst då! Man skapar det till konst!”

Barnen har också funderat över skillnad på om något är konst eller inte. Pedagog ställer en fråga om detta när vi står intill en låda som döljer el/ vatten i Badhusparken. ” Konst är något man ska titta på. Njuta av. Bli glad och fundera lite. Är det inte konst ( som lådan) är det bara nåt man använder till nåt.”

Barnen har blivit vana vid att testa olika tekniker och kan själv beskriva vad vi tex kan göra utifrån bilder vi tagit. Jag: ”Vad gör vi nu med alla bilder ni tagit av konstverken ni hittat på våra promenader med ”konstglasögonen” på?” Barnen: ” Målar av, ritar, sätter upp på väggen o tittar på, bygger. Göra i lera”

Frågan vi fortsätter att utforska blir på hur många olika sätt kan vi uttrycka oss och vidareutveckla konst?

Formulera och konkretisera mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

  • fantasi och föreställningsförmåga,

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,


Detta betyder för oss att vi ska ge barnen redskap för, och uppmuntra till, att våga uttrycka sig genom alla de hundra språken och att vi ska träna på att lyssna på vad andra har att förmedla. I projektet ska vi träna fantasi och föreställningsförmåga bla genom att tolka bilder vi skapar och konst vi stöter på, och se att det finns många olika sätt att se på verkligheten.