Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2020-06-15 14:43 i Testgymnasiet i Linköping Linköping
Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med vikingatiden. Ni kommer att under arbetets gång skaffa er kunskap om vikingarnas liv genom muntliga genomgångar och diskussioner, läsa texter, se på filmer samt praktiskt arbete. Ni kommer att få lära er om hur det var att leva på vikingatiden. Hur samhället var uppbyggt, hur de bodde, handel, asatro och runskrift.
Gymnasieskola Historia
Under dessa kommande veckor kommer vi att arbeta med Vikingatiden.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med att försöka förstå den här tidsperioden och jämföra med nutid för att se om vi kan hitta spår från vikingatiden i dagens samhälle.

 

Hur levde de på vikingatiden?

Varför gjorde de som de gjorde?

Har vissa händelser samt förändringar inneburit något för den fortsatta historien i vårt samhälle? På vilket sätt?

 

Ovanstående frågetecken kommer vi bland annat att räta ut under kommande veckor!

Preliminär tidsram och examinationsform

Vecka 

Lektion 1 

Lektion 2 

47 

Introduktion Vikingatiden

Titta på "Sveriges historia - Vikingatiden" https://www.filmochskola.se/Filmer/S/sveriges-historia/sveriges-historia-3---vikingatiden/

48

Arbetsboken om Vikingatiden

Gör din egen runsten med hjälp av runalfabetet - berätta en historia

 

"Enkel fakta om Vikingatiden"

49

Besöka runstenen vid Östgötamuseet

Arbetsboken om Vikingatiden

50

Arbetsboken om Vikingatiden

Repetition och frågor inför examination

Uppgifter

 • Vikingatiden 1

 • Vikingatiden

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien.
  His  -
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
  His  -
 • Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.
  His  -
 • Hur individer och grupper använt historia i samband med aktuella konflikter och samarbetssträvanden.
  His  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  E
 • Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
  His  A
 • Eleven kan med viss säkerhet söka och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet och värderar dessa med enkla omdömen.
  His  C
 • Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
  His  E
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
  His  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
  His  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
  His  E

Matriser

His
Vikingatiden

E
C
A
Redogöra
Redogöra för förändringar, händelser och personer under epokerna.
Dina svar är kortfattade och du får med några viktiga delar från olika epoker.
Dina svar är utförliga med exempel och förklaringar. Du visar att du har goda faktakunskaper.
Dina svar innehåller olika synsätt och perspektiv. Dina faktakunskaper är mycket goda.
Olika tolkningar
Du ger olika tolkningar av historiska händelser.
Du kan ge exempel på någon positiv och någon negativ tolkning av en historisk period.
Du motiverar kortfattat vilken tolkning som du håller mest med om.
Du motiverar ditt svar genom att använda flera olika perspektiv.
Orsaker och konsekvenser
Du kan förklara orsaker och konsekvenser när du beskriver historiska händelser.
I något svar förklarar du kortfattat någon orsak och konsekvens till en händelse.
Du motiverar ditt svar med exempel och förklaringar. Du visar goda kunskaper i frågan.
Du använder flera perspektiv både vad gäller orsaker och konsekvenser.
Samband
Du förklarar samband mellan dåtid och nutid.
Du visar med något exempel att det finns samband mellan situationer i dåtiden med situationen idag.
Du förklarar flera samband utförligt med exempel och förklaringar.
Du nyanserar resonemanget med flera perspektiv. Du argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.
Dra slutsatser om framtiden
Du drar slutsatser om framtiden med hjälp av historiska och nutid.
Du har en idé om framtiden med hjälp av något historiskt exempel och nutiden. Din slutsats är kortfattad och innehåller någon likhet eller skillnad mellan historia och nutid.
Du får med några likheter och skillnader mellan ditt historiska exempel och nutiden när du drar en slutsats om framtiden.
Du nyanserar ditt svar genom att dessutom använda dig av flera historiska exempel.
Källkritik
Du granskar och tolkar källor. Du resonerar om källans relevans.
Du använder något källkritiskt kriterium när du granskar källan.
Du använder dig av tre källkritiska kriterier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: