Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärnverksamhet Nygårdens Förskola

Skapad 2020-06-15 14:49 i Nygårdens förskola Ale
Förskola
Utifrån läroplanen för förskolan arbetar förskolan på följande sätt.

Innehåll

 

Vad: Normer och Värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dom komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

 

Varför: Vi utgår ifrån målen under omsorg, utveckling och lärande i läroplanen för förskolan 2018

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,

 

 

 

 

Hur: Vi pedagoger uppmanar, stöttar och vägleder barnen till att klara sig själva i olika situationer. Vi samtalar och visar hur man är mot varandra. Vi pratar om våra känslor och vad vi känner. Genom förskolans förhållningsätt påvisar vi att alla barn och vuxna är lika värda. Vår förskola är en plats där alla ska känna sig trygga och bemöta andra med respekt. 
Vi på Nygårdens förskola arbetar utifrån ett likabehandlingsarbete med fokus på de 7 olika diskrimineringsgrunderna, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder. 

 

Vad: Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa en mångfald i lärandet. 

 

Varför: Vi utgår ifrån målen under omsorg, utveckling och lärande i läroplanen för förskolan 2018

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga
   
   
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

 

Hur:

Barnen får utifrån sina förutsättningar dagligen delta i lustfyllda aktiviteter som är utmanande och lärorika. Vi arbetar utifrån det kompetenta barnet där vi ger barnet möjlighet och tillfredställelse av att kunna själv. Genom att vi pedagoger är närvarande, lyssnar in barnen och är delaktiga kan vi pedagoger uppmuntra och möta barnen i deras lärandeprocesser. Utifrån barnen kan vi pedagoger förändra miljön och vårt läromaterial så den ger barnen möjlighet att utforska nya material och tillsammans med andra utveckla och föra olika lekar vidare. 

 

 

Vad: Barns delaktighet och inflytande 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnens ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön på förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. 

 

Varför: Vi utgår ifrån målen under barns delaktighet och inflytande i läroplanen för förskolan

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan,

 

Hur:

Vi pedagoger lyssnar in barnen och utgår från deras behov när vi planerar vår verksamhet. Vi försöker dagligen ge barnen möjlighet att påverka sin undervisning i våra samlingar och den fria leken. Barnen ges möjlighet att delta och fatta beslut på såväl grupp som individnivå i olika situationer (till exempel vilken frukt vi ska äta, lek inomhus eller utomhus och under vissa tider välja vilken avdelning de vill vara på). I den fria leken erbjuder vi barnen olika aktiviteter och lekmaterial så barnen själva får möjlighet och inflytande att välja aktivitet.

 

Vad: Förskola och hem

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. 

 

Varför: Vi utgår ifrån målen under förskola och hem i läroplanen för förskolan 2018

 • Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal
 • Arbetslaget ska hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.

 

Hur: 

Vi pedagoger försöker att tillsammans med föräldrar att ha en daglig och öppen dialog för att gemensamt hitta bästa sättet att bemöta barnets behov. Vi använder oss av Unikum där ni som vårdnadshavare har möjlighet att ta del av vår verksamhet. Uppföljningssamtal erbjuds för alla föräldrar och sker i samband med när barnen skolas in. Utvecklingssamtal erbjuds därefter för alla vårdnadshavare en gång per läsår. Föräldraråd/skolråd är till för att fånga upp vårdnadshavarnas idéer, förslag och tankar. Där finns möjlighet för er vårdnadshavare att samtala och diskutera kring verksamheten på förskolan med pedagoger och rektor.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: