Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 1 Y-boken, Taluppfattning och tals användning

Skapad 2020-06-16 10:53 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola 8 Matematik
Taluppfattning och tals användning Centralt innehåll • Rationella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga matematiska situationer. • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer. • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Innehåll

 

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

 • föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

 • Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

 • Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 • Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 • Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 • Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 • Målet är att du ska arbeta med två nivåer på varje avsnitt, dock minst en nivå. MYCKET VIKTIGT ATT HÅLLA PLANERINGEN!
 • Om du varit sjuk eller av någon annan anledning kommit efter i planeringen erbjuds du möjlighet att få stöd måndagar 8.30-9.30 samt måndag - torsdag 14.45-16.00.
 • I slutet på varje kapitel/kurs finns avsatt tid för repetition och övningsprov.

Diagnoserna

 Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Bedömningsunderlag

 1. Skriftliga prov

 2. Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna.

 3. Diskussioner

 

V.

Dag

Lektion

Läxa

34

Tors

Fördiagnos 

 
   

Uppstart kap 1 

 
       

 35

Mån

1.1 Räkna med bråk

 

 

Tis 

1.1 Räkna med bråk

 

 

Tors 

1.2 Addition och subtraktion av bråk

Läxa 1  

 36

Mån 

1.3 Multiplikation av bråk

 

 

Tis 

1.3 Multiplikation av bråk

 
 

Tors 

1.4 Division av bråk

Läxa 2  

 37

Mån 

1.5 Potenser 

 

 

Tis 

1.5 Potenser

 
 

Tors

1.6 Tiopotenser

 

 

 

 

Läxa 3

38

Mån 

Blandade uppgifter

 
 

Tis 

Extra genomgån kap 1/ träna tal/ utveckla tal 

 

 

     

 

Tors

Diagnos kap 1

Läxa 4

39 

Mån 

Repetition + extra övningar 

 

 

Tis 

Repetition + extra övningar/ förmågorna i fokus 

 

 

Tors 

Prov kap 1

 

 

 

   

 

     

 

     

 

 

 

Uppgifter

 • Lsårsplanering i matematik år 8

 • Läsårsplanering i matematik år 8

 • Läsårsplanering

 • Läsårsplanering i matematik år 8

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matris Matematik 8

Du har ännu inte nått E-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Problemlösningsförmåga
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. Problemlösning innebär att du ska kunna lösa problem på ett så bra sätt som möjligt. Det innebär att du ska själv kunna välja lämplig metod för att lösa problemet.
Du löser enklare problem men du beskriver ännu inte metod och/eller ger inget omdöme om tillvägagångssätt eller resultatents rimlighet. Du behöver hjälp att tolka enkla vardagliga situationer och formulera frågor med matematiska uttrycksformer.
Du löser enkla matematiska problem, beskriver din metod och ger enklare omdöme om tillvägagångssätt och resultatets rimlighet. Du kan tolka enkla vardagliga situationer och formulera frågor med hjälp av matematiska uttrycksformer.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och ger välutvecklade och nyanserade omdömen om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet. Du kan tolka olika situationer och formulera frågor på ett välutvecklat sätt med matematiska uttrycksformer.
Begreppsförmåga
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Du visar att du kan begreppen genom att använda dem och beskriva dem korrekt.
Du är ännu inte säker på användandet av grundläggande matematiska begrepp och hur de ska beskrivas.
Du kan ge enklare beskrivningar av matematiska begrepp. Du använder grundläggande matematiska begrepp med säkerhet i kända vardagliga situationer.
Du har goda kunskaper om begrepp och visar det genom att ge utvecklade beskrivningar och förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera olika uttrycksformer.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att ge välutvecklade beskrivningar och generella förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera avancerade uttrycksformer.
Metodförmåga
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Du ska kunna välja och använda lämpliga metoder som passar till uppgiften.
Du är ännu inte säker på vilka grundläggande metoder du bör välja och du visar ännu inte att du kan lösa de uppgifter som krävs
Du väljer och använder grundläggande metoder på ett korrekt och säkert sätt.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget och lösa komplexa uppgifter med mycket gott resultat.
Resonemangsförmåga
Föra och följa matematiska resonemang. Resonera och motivera innebär att du kan förklara hur du har tänkt, varför du anser att t.ex ett påstående är rätt eller fel.
Du för ännu inte resonemang om vilka strategier, metoder och räknesätt som du valt och/eller om ditt svar är rimligt. Du behöver öva mer på att resonera kring uppgifter. Varför det är rätt/fel osv.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du resonerar om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultatens rimlighet genom att systematiskt pröva och ompröva dem. Du kan ge välgrundade motiveringar och förklaringar samt generalisera dina val.
Kommunikationsförmåga
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser Redovisning innebär att du tydligt visar hur du har valt att lösa en uppgift. Redovisningarna ska vara strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.
Du visar ännu osäkerhet inför att föra eller återge matematiska resonemang med hjälp av matematiska begrepp symboler och andra uttrycksätt
När du för matematiska resonemang använder du begrepp, symboler och andra uttryckssätt på enkelt sätt i tal och skrift. Du kan också återge andras resonemang om det har ett enkelt matematiskt innehåll.
Du kan redogöra för ditt tillvägagångssätt. Dvs visa i uträkningar hur du har löst uppgifterna på ett ändamålsenligt sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du anpassar väl ditt sätt uttrycka dig så att det passar syfte och sammanhang samt använder matematiska begrepp, symboler och uttryckssätt på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Du kan återge centrala omfattande delar av innehållet i resonemang med välutvecklat matematiskt innehåll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: