Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Kobben 20/21

Skapad 2020-06-17 10:48 i Förskolan Spiggen Kristinehamn
Förskola
Det här året kommer vi gemensamt i hela huset arbeta med "Väpplarna". Väpplarna är figurer som symboliserar olika kunskapsområden. Den röda - Socialt samspel. Den gula - Matematik. Den gröna - No/teknik Den blåa - Språk. Våra fokusområden kommer att vara Svenska och Matematik.

Innehåll

Arbetsplanens fokusmål - Lpfö18

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

 

Vart är vi?

Vi har en barngrupp på 18 barn som är åldrarna 2-4 år. Vi har två förskollärare på 100%, 1 barnskötare på 80% samt en resurs på 75%.

 

Nuläge/vad och hur visar barnen intresse för?

Då vi är ute mycket på vår utegård har vi sett att barnen visar intresse för vatten, sand och stenar. De känner på de olika materialen, samlar dom, räknar dom med mera. 

28/10 - Barnen visar intresse för vatten. Nu den senaste tiden har flyta och sjunka varit vår centrala fokusmål och barnen har även visar stort intresse för just det.

7/1 - Barnen visar fortsatt intresse för vatten i olika former. Vår tanke är att spinna vidare och fördjupa oss i de matematiska enheter som vi påbörjade i december. Med fokus på främst deciliter och liter, men även andra mått och volymer. För tillfället är detta vår plan de kommande veckorna, därefter känner vi in barngruppens intresse och hur vi ska vidareutveckla vattentemat.

15/3 - Barnen visar ett intresse för bokstäver och sina egna namn. 

Vad har barnen för kunskaper idag?

Barnen är väl medvetna om hur vår utegård ser ut och om de olika naturmaterialen som finns. De räknar och sorterar stenar. Känner på sanden. Delar upp sanden i olika hinkar. Häller vatten i vattenhjulen, undersöker och häller på mer vatten. 

28/10 - Barnen har fått ökad förståelse för vad som flyter och sjunker beroende på föremål. Exempelvis tung och lätt, såsom sten och hårspänne.

7/1 - Vi har märkt att flera av barnen tycker det är intressant att mäta och måtta med vatten. Därför känns det naturligt att spinna vidare på deras nyfikenhet inom detta. När det kommer till vilka kunskaper barnen har så vet vi inte idag hur de ligger till. Det är vårt uppdrag att ta reda på nästkommande veckor! 

15/3 - De flesta av barnen är medvetna om sina begynnelsebokstäver och de kan ljuda sina namn. Vi har precis börjat med att alla barnen får skapa sina egna begynnelsebokstäver. 

 

Vart ska vi?

 

Vad vill vi barnen ska få kunskap om?

Vi lägger fokus på de tre lärandemål som finns nedan. 

Då vi kommer arbeta med Väpplarna kommer vi lägga fokus på den Gröna Väpplaren som står för Naturvetenskap och teknik, samt i det väva in svenska och matematik. Vi vill att barnen ska få kunskap om DENSITET, alltså vad som flyter och vad som sjunker - samt utforska vattenhjulet vidare. Varför rör sig ett vattenhjul? Vad händer om man häller sand i det? Vi vill att barnen ska få mer kunskap om teknik och hur det fungerar, samt de olika matematiska begrepp som infinner sig där och tillsammans sätta ord på dem.

28/10 - Vi kommer att arbeta vidare med vatten i olika former - enkla kemiska processer samt uppmärksamma sådant som finns omkring oss i vår vardag.

7/1 Matematiska enheter, mått, och volym. Med andra ord är vatten i fokus fortfarande.

15/3 - Vi vill att barnen ska få mer kunskap om bokstäver. Att de ska kunna känna igen sina namn och vilka begynnelsebokstäver de har. Kanske även skriva sina egna namn. Även mer kunskap om rim och hur man kan leka med ord. Fokus på att ljuda!

Hur utmanar vi?

Vi kommer som vi sagt tidigare använda oss av vår utemiljö. Vi kommer hälla upp en balja med vatten där barnen kommer få undersöka. Varje barn ska få plocka naturmaterial, förslagsvis en kotte och en sten eller ett löv - Vad händer när vi lägger dem i vattnet? Där tänker vi tydliggöra begreppet - DENSITET.

Under aktivitetens gång kommer vi även alltid använda oss av bilder som stöd för att tydliggöra för barnen. Varje pedagog har en varsin bildsnurra.

28/10 - Vi kommer att arbeta i mindre grupper med barnen och experimentera med vatten i olika dess former. Ex: Frysa vatten. Vad händer med vatten i frysen? Utomhus? I värme? 

7/1 - Vår tanke är att fortsättningsvis kommer att dela upp oss i mindre grupper med barnen. Vi tänker konkretisera de matematiska enheterna genom att använda vardagliga ting såsom mjölklitrar, glasburkar, petflaskor etc. för att jämföra olika enheter och föremål med varandra. Här tänker vi även att Väpplarna  som ett pedagogiskt verktyg får vara med ta plats som de gjort tidigare. Men istället för att bara symbolisera färger - kan de nu även stå för olika enheter.

15/3 Vi kommer ha fokusveckor framöver. Ex: rimvecka, sagovecka, bokstavsvecka. Vi kommer även använda oss av Bornholmsmodellen och Praxisalfabetet. Här kommer även den blåa Väpplarna SAM som står för språk vara med som ett pedagogiskt verktyg. 

Vad är vår förväntade effekt?

Vi förväntar oss att det kommer att väcka ett intresse med vattenbaljan och att det i sin tur leder till att de börjar laborera lite själva. Att de börja plocka mer naturmaterial och lägger i vattnet. Räknar stenar. Jämför med varandra och lägger ihop. 

28/10 - Vi tror att barnen kommer tycka det är spännande att se hur vatten blir till is. Vår tanke är att de själva ska få inflytande genom att medforskare. Ex: Vad händer med legogubbe i vatten som sedan ställs in i frysen? Eller när det smälter?

7/1 Vår förväntade effekt är att barnen ska få mer kunskap om hur olika mått, enheter och volym kan se olika ut men ändå vara lika mycket. Ex: ett fullt decilitermått upp till kanten respektive en deciliter i en flaska. Hur ser skillnaden ut även fast det är lika mycket? Eftersom vi redan har märkt att det finns ett stort intresse med ösa och mäta med vatten så är vår förhoppning att barnen kommer att uppskatta utvecklingen av temat vatten!

15/3 Vår förväntande effekt är att barnen ska få ett ökat ordförråd och ett ökat intresse för bokstäver. Även för sitt eget namn. Hur de kan skriva sina egna namn. Vi tänker även att våra rim och sagoveckor kommer väcka mer intresse för att utforska och leka med ord. 

 Hur gör vi?

 

Hur ser vår miljö ut?

Vår miljö kommer att vara vår utegård. Den är öppen och kommer vara inbjudande för barnen. En vattenbalja där de får utforska med sina kompisar och oss pedagoger. 

28/10 - Vi kommer att fortsätta arbeta i små grupper och vara både ute/inne. Samt andra ställen än gården ex, skogen - där vatten ser ut på ett annat sätt. Hur ser vatten ut i kranen? På gården? I skogen?

7/1 - Vi kommer att fortsätta arbeta som tidigare. Se ovan.

15/2 Vår miljö är ständigt under förändring. Vi jobbar med en levande verksamhet där barnen intresse är med och skapar olika lärmiljöer. Den senaste tiden har vi haft fokus på vårt "stora rum" där vi har samling. Olika rim med bilder har satts upp på väggarna och även bokstäver och siffror. Vi gör allt för att vi ska få en så främjande miljö för utveckling och lärande för barnen!

Förhållningsätt?

Vi kommer ha ett utforskande förhållningssätt gentemot barnen, där vi utforskar MED barnen. Ställer frågor och aktivt medverkar och skriver ner reflektioner samt använder ipad och tar kort på det som sker.

28/10- Vi kommer fortsatt använda oss av ett utforskande förhållningssätt där vi är medforskare tillsammans med barnen!

7/1 - Vi fortsätter som tidigare, med ett utforskande förhållningssätt. 

Vilka material/aktiviteter behövs?

Vatten. Vattenbalja. Naturmaterial såsom stenar, kottar, sand. Bilder som stöd. Bildsnurror.

28/10- Vatten i olika former. Rinnande vatten, fryst, varmt, kallt, bubbligt. Bilder som stöd. Bildsnurror. Ipad. Projektorn. Papper. Färgpennor (barnens dokumentation). 

7/1 - Vatten. Olika mått. Olika föremål såsom bunkar, flaskor, mjölklitrar etc. Projektor. Ipad. Papper. Färgpennor.

15/3 Vi kommer använda oss av vår atelje mer där barnen får skapa sina egna bokstäver. Även rim och sagor av olika slag. Här kommer praxisalfabetet och Bornholmsmodellen vara pedagogiska verktyg för att förstärka vår undervisning. 

Barnens funderingar och frågor

En av oss reflekterar och dokumenterar med ipad under aktivitetens gång. 

Vem gör vad och när?

Samtliga pedagoger kommer närvara. Vi kommer dela upp det så att två stycken styr och en dokumenterar.

 

Hur blev det? (fylls i vid utvärdering)

 

 

 

Vad såg vi?

 

Blev det förväntad effekt?

 

Vad var framgångsfaktorerna?

 

Om det inte blev förväntad effekt, vad kan vi ha gjort annorlunda?

 

Vad tar vi med oss?

 

Hur går vi vidare?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: