Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 6 HT

Skapad 2020-06-17 13:33 i Västra skolan Hudiksvall
Grundskola 6 Matematik
Matematik år 6 HT 2021

Innehåll

Du ska få lära dig:

 

Decimaltal:

 • storleksordna decimaltal
 • multiplicera och dividera med 10, 100, 1000...
 • räkna med överslagsräkning
 • räkna med kort division

Procent och sannolikhet:

 • räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är
 • räkna ut rabatten på en vara
 • växla mellan bråkform, decimalform och procentform
 • förklara vad som menas med sannolikhet
 • räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa

Geometri:

 • använda de vanligaste enheterna för area: cm2, dm2, m2
 • förstå och använda begreppen bas och höjd
 • räkna ut arean av rektanglar, kvadrater, trianglar samt arean av figurer som är sammansatt av dessa
 • benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper
 • förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt

Koordinatsystem och lägesmått:

 • beskriva vad ett koordinatsystem är
 • avläsa och skriva koordinater för punkter
 • rita koordinatsystem och sätta ut punkter
 • läsa av och rita diagram med proportionella samband
 • lägesmåtten typvärde, median och medelvärde

Algebra:

 • veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav, t.ex. x eller y
 • förstå och kunna skriva algebraiska uttryck
 • veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas
 • kunna förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation

Vi kommer även att lägga stort fokus på problemlösning. NTA temat Mönster och algebra kommer att behandlas under läsåret.

På vilket sätt? Hur?

I matten tränar vi på att utveckla de olika förmågorna; kommunikation, problemlösning, begrepp, metod och resonemang.

Vi jobbar konkret med olika material, spelar mattespel tillsammans och på dator, tränar på problemlösning och att redovisa och diskutera olika lösningar. Arbete i matteboken. Genomgångar av läraren och pedagogiska program. Använda datorn som ett digitalt hjälpmedel vid inlärning och programmering.

Bedömning

Diagnoser och prov på det du arbetar med i matteboken.

Kartläggningsplanen tester 2021/2022: Förstå och använda tal del 5, muntliga nationella prov (HT), Diamant AS6, nationella prov (VT).

Läraren bedömer också de olika förmågorna kommunikation, problemlösning, begrepp, metod och resonemang under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: