Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Södermalms uppföljningsperiod 3, Projektsammanfattning

Skapad 2020-06-18 11:37 i 123131 Förskolan Nicolaigården Stockholm Södermalm
Förskola
Enhörningens projektsammanfattning Ht19-Vt20.

Innehåll

Projektsammanfattning:

Nedan följer en projektsammanfattning av projektet som varit under läsåret. Denna kommer att följa med barnet i PoBen under hela förskoletiden.

Vårt projekt detta läsår har varit hållbar framtid där vi haft fokusområde "Hållbar konsumtion och produktion", där vi valt att fokusera på återvinning. I början av terminen arbetade vi kring hur skräp och föroreningar påverkar oss och vår omgivning.  Barnen har fått skapa en återvinningsstation på avdelningen av återvunnet material där de själva fått sortera sopor. En gång i veckan har vi gått med hela gruppen till miljöstationen i Gamla Stan och sorterat. Vi slutade att slänga material i onödan innan vi utvärderat om det går att återvinna och använda i vårt skapande. Vi såg att barnen utvecklade ett intresse samt en förståelse för hur vi påverkar och kan hjälpa vår värld att må bättre. Det ledde oss in på hur vi kan tillämpa återvinning både i genom sopsortering samt hur vi kan bidra till en hållbar framtid och varför. Arbetet ledde oss vidare in på vattnets kretslopp och vilka processer det innebär för att kunna återvinna vatten. 

Vi använde oss av vattenverkets material där vi arbetade med sagorna om sopkompisarna där vi lärde känna de oftast förekommande materialen i våra hem: plast, papper, metall och glas. Droppis och Lille Bajs följde vi från toaletten genom rör och reningsverk vidare ut i havet för att kunna komma ut som rent vatten ur vår kran. Vi arbetade med sagorna med hjälp av flano-material där barnen tydligt kunde se händelseförloppet samt aktivt delta själva. Vi har sett klipp på Ur om karaktärerna "Barr och Pinne" som problematiserar människors handlande och dåliga vanor som påverkar vår miljö. Då barnens intresse för havets djur ökade skapade vi ett gemensamt hav där vi kunde på ett lekfullt sätt utforska hur skräp och föroreningar påverkar vårt värld. Vi arbetade med berättande, fakta, lek och skapande för att variera möjligheterna för alla att ta till sig kunskap.En sång om vad som får slängas i toaletten introducerades på storsångsamlingen där vi såg att barnen kunde dra paralleller till arbetet med kretslopp.

 

Efter avslutad aktivitet har vi reflekterat i mindre grupper för att säkerställa allas delaktighet, se en ökad förståelse samt kunna anpassa undervisningen efter varje enskilt barn. Under flera tillfällen under dagen observerades barnen prata om projektet på olika sätt där vi kunnat uppfatta deras enskilda lärande och uppmärksamma dem på detta.

 

Genom att barnen fick en förståelse för kretslopp kunde det appliceras på fler projekt då vi under vårterminen arbetade med naturvetenskap och studerade fjärilens livscykel samt hade ett planteringsprojekt.
Vi har haft en strukturerad veckoplanering samt ansvarsområden i arbetslaget för att kunna genomföra likvärdig utbildning. I vår miljö har vi tillsammans med barnen skapat vår egen återvinningsstation samt byggt upp ett årstidsrum och en skogsmiljö. Dessa miljöer har utformats och förändrats efter barnen intresse och vi har kunnat flytta aktiviteter, undervisning och samlingar dit för att möjliggöra lek samt utveckla barnens kreativitet och fantasi inom våra projektämnen.
Vi har involverat vårdnadshavarna genom nyhetsinlägg, bilder i vårt trapphus under samtliga läroplansmål samt tamburkontakt och föräldramöten. Under våren med mycket frånvaro både hos personal och barngrupp fick vi tänka i andra banor när det gäller undervisning som planerats inomhus. Vi strävar efter att ha en tydligare dokumentation synlig för barnen att kunna reflektera och samtala mer om.
Positivt har varit att vi haft mycket idéer kring ämnet samt att det genomsyrar många delar av utbildningen. Vi ser att flanosagorna varit ett hjälpmedel och givit mycket inspiration till lek. Det som förvånade oss var det omedelbara intresset från barnen och hur stor förståelse för återvinning de kunde ta till sig tidigt i projektet.
En lärdom vi tar med oss inför framtida projekt är hur vi bäst förvaltar pedagogers kompetenser, vilket vi tycker vi tagit tillvara på. Att tidigt ge barnen en ökad förståelse och kunnande om sin egen påverkan på vår miljö har känts meningsfullt och viktigt. Att de tidigt får tillgång till verktyg för att bidra långsiktigt till en bättre miljö. Inför det kommande året tar vi med oss barnens nyfikenhet samt intresse för ämnet och implicerar det i vår fortsatta utbildning.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: