👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten 2020 & Våren 2021

Skapad 2020-06-22 09:36 i Förskolan Djurgårdsparken Kristinehamn
Förskola
Under hösten kommer vi att arbeta mycket kring socialt samspel i vår barngrupp. Vi kommer börja att jobba med "Jaget". Ett av de verktyg vi kommer jobba med är Väpplarna. Uppdatering 28/10 Vi kommer fortsätta att jobba med väpplarmaterialet och det som står på tur är matematik. Under våren fortsätter vi vårt arbete utifrån väpplarmatrialet. Vi kommer att lägga fokus på matematik och naturvetenskap/teknik.

Innehåll

Arbetsplanens fokusmål - Lpfö18

Tillgänglig utbildning social, pedagogisk och fysisk miljö.
Språkutveckling
Modersmål
Matematisk utveckling
Systematiskt kvalitetsarbete SKA

http://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/jamstalldhet-i-forskolan

 

 

Vart är vi?

Under början av hösten kommer vi att ha 14 barn i vår barngrupp, och gruppen kommer fyllas på efterhand. Då vi kommer ha barn i åldern 1-3 år så kommer vi ofta dela upp barnen i två grupper. Vi kommer ha de äldsta barnen i en egen grupp för att de ska få större utmaningar. 

Uppdatering28/10: barngruppens storlek är 16 barn och vi kommer fortsatt att dela upp barnen i 2 grupper. 

Uppdatering 15/3:  Under våren kommer vi att vara 17 barn i åldern 1-3,5 år och kommer att dela upp oss i två grupper.

Nuläge/vad och hur visar barnen intresse för?

Vi ser att många av barnen visar intresse för foton på barnen i barngruppen som vi har på avdelningen i barnens höjd. De äldre visar även intresse för varandras namn. 

De yngre barnen visar intresse för sin spegelbild. De äldre barnen vill prova olika roller framför spegeln, exempelvis sätta på sig en hatt och titta hur det ser ut.

Så gott som alla barn i vår barngrupp visar även ett stort intresse för böcker.

Barnen tycker om att utforska och utmana sig själva i sin kroppskontroll. 

Uppdatering 1/9.Många av våra lite äldre barn visar ett stort intresse för hus, att bygga hus med hjälp av klossar eller att prata om sitt eget hus. (Mitt hus, mammas hus, pappas hus etc.) Vissa barn ritar även upp hus i sanden med hjälp av pinnar.

Uppdatering 28/10: Vi tänker att vi går vidare med intresset för hus. Vi ser att de är intresserade av siffror och väderstapeldiagrammet .Barnen pratar och visar varandra mönstren på sina kläder. 

Uppdatering 15/3. Barnen visar intresse för att se mönster och att odla morötter i vår pallkrage. Barnen ritar ofta geometriska former. 

 

 

Vad har barnen för kunskaper idag?

Alla barnen i barngruppen vet vad de själva heter. Alla barnen har en självkännedom. 

Barnen vet från vilket håll man läser en bok samt åt vilket håll man håller den.

Uppdatering 28/10; Barnen ser siffror i miljön och känner igen en del. De räknar. 

De upptäcker mönster.

Uppdatering 15/3 Barnen har kunskap om de geometriska former, De kan olika mönster men behöver befästa begreppen. De vet att morötter växer i jorden. 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen känner en tillhörighet i gruppen och att de får en förståelse för att de tillhör ett sammanhang. Alla barn ska känna sig inkluderade. 

Vad vill vi barnen ska få kunskap om?

Vi vill att barnen ska kunna sina kompisars samt pedagogers namn. De ska veta att vår avdelning på förskolan är Björnidet. Barnen ska känna igen vissa känslor, t.ex om vi visar en bild där någon är ledsen eller arg så kan de uttrycka/imitera känslan. Vi vill att barnen ska känna igen sitt eget namn i skriven form.

Uppdatering 28/10  Barnen ska få möjlighet att öka sin förståelse för antal. De kan koppla siffran till antal. De får kunskap om olika lägesord, ex under/över. De får upptäcka olika sorters mönster

Våren 2021: Vi vill att barnen får kunskap om olika former och kan namnen på olika geometriska former. Barnen ska få kunskap om mönster och se mönster i sin omgivning. Barnen får kunskap om växternas kretslopp.

Hur utmanar vi?

Vi utmanar barnen kring det sociala samspelet på våra samlingar/möten med barnet.

Vi utmanar även barnen med att vänta på sin tur.

Uppdatering 28/10: Vi har samlingar kring ämne. lärmiljön finns det matrial.

Våren 2021: Barnen får möta olika sorters mönster och former. De får skapa egna och får hjälp att se de i sin vardag/omgivning.De får odla.

 

Vad är vår förväntade effekt?

Vi vill få en trygg barngrupp där alla känner sig inkluderade och mår bra. Vår tanke med arbetet kring socialt samspel är att stärka både gruppen och varje enskilt barn så att de kan känna den trygghet de behöver för att utvecklas.

Uppdatering 28/10. Vi vill att barnen ska förstå att när man räknar är det den sista siffran som anger mängden(Kardinaltalsprincipen), Vi fokuserar på talområdet1-5. Barnen ser mönster i miljön.

Våren 2021: Barnen ser mönster/former i miljön. Att barnen använder sin kunskap i leken. Att vi hör/ samtalar med barnen och märker att de använder de "rätta" begreppen. Att de förstår att man kan odla sin egen mat och får en förståelse för hur man gör.   

 

Hur gör vi?

Vi kommer dela upp barnen i mindre grupper för att barnen ska förstå aktiviteten och känna sig säker med den. Det är även viktigt att barnen får stöttning från trygga, välkända pedagoger. Vi kommer ha samlingar kring vårt fokusmål tre gånger i veckan. (tisdag, onsdag, torsdag) Ett av de material vi kommer att använda är Väpplarna.

Vi startar samlingen med att räkna hur många vi är här, vilka som är frånvarande. vi kan utifrån det gå vidare med att få en förståelse för antal.

Vi sorterar , pärlar, bakar och räknar, konstruerar.

Våren2021: Vi kommer fortsättningsvis att dela upp gruppen oftas utifrån yngre/äldre. Barnen kommer att få olika uppdrag, sjunga sånger om ämnena och skapa mönster och former. Barnen kommer att dokumentera sitt lärande. De får vara med och odla i pallkragen.

Hur ser vår miljö ut?

 

Vi har en vägg där barnens foton är uppsatta efter begynnelsebokstav i förnamnet. Vi startar samlingen med att man ser efter vilka barn som är här, vi använder oss av bilder på barn och pedagoger som sitter fast på blompinnar och sedan placeras pinnen så att man ser om personen denna dagen är hemma och är ledig, sjuk, eller är hos oss på Björnidet. Vi har en spegel samt balanskuddar att tillgå. Utklädningskläder finns tillgängliga för barnen.

Vi har siffror och räknebilder uppsatta. Stapeldiagram.Klossar

Våren2021: Pedagoger skapar en formvägg och mönster vägg. Lekmatrial: Polydrom magneter och pussel. Spelen -Var är katten?.Animal party och regnbågen. Vi iordningsställer pallkragen.

 

Förhållningsätt?

Vår roll är att lyssna in barnen, observera vad de har för tankar och erfarenheter samt utifrån det se hur vi genom lek och olika uppgifter kan ge barnen fler erfarenheter så de kan dra olika slutsatser. 
Vi ska främja samarbete mellan barnen. Vi vill skapa ett tillåtande klimat där vi förstärker det positiva för att främja barnens utveckling.

Vilka material/aktiviteter behövs?

Väpplarnas handledning.

Böcker som handlar om jaget och känslor. Vi skulle behöva fler böcker som handlar om känslor och känslotillstånd. Fler speglar skulle behövas.

Gruppaktiviteter samt lekar som främjar socialt samspel. Vi kommer även skapa lekpåsar så att barnen kan leka lekarna själva.

De yngsta barnen kommer vi att sjunga sånger i olika känslolägen med.

Uppdatering28/10 Vi beställer bokpaket. Vi ser till att ha siffror tillgängliga.

Våren2021:Vi uppdaterar våra flanosagor, tillverkar fler geometriska figurer. Vi skapar mönstermemory för de äldsta och mönstervantar för de yngre.

Barnens funderingar och frågor?

 

Barnen funderar på om golv är rutiga och tapeter är randiga? De undrar om det kommer gräslök i pallkragen och om vi ska odla morötter.

Vem gör vad och när?

Vi kommer ha en vecka var med att ha samlingar med de stora barnen. En pedagog har alltså tre samlingar på rad.

En annan pedagog kommer ha samling med de yngre barnen. Den pedagog som har ansvar för de äldre barnen gör en veckoreflektionen för veckan som gått.

 

Hur blev det? (fylls i vid utvärdering)

Våren 2021. Vi kommer att göra en utvärdering av hösten2020 nu i januari!

Vad såg vi?

Vi såg ett stort intresse för att koppla ett namn till barnens foto. Vi ser att barnen blir glada då de ser oss pedagoger och andra barn i gruppen. De äldre barnen uppmärksammar när andra barn behöver hjälp eller tröst. De månar om varandra. Vi såg ett stort intresse för känslor speciellt känslan arg. Barnen hade ett behov av att prova de olika känslorna. Att jobba med hus och hur olika hus ser ut och är byggda upptog deras lek. De byggde hus utav kuddar, ritade och skapade i sand. De upptäckte att det fanns olika detaljer som ex. skorsten. Efter höstlovet började vi med att lägga fokus på matematik. Pedagoger märker att barnen tycker det är intressant att räkna och lär sig att ramsräkna snabbt.

Våren-21

Vi har sett att barnen var intresserade av olika geometriska former. Vi introducerade mönster som en fortsättning på de geometriska formerna.

Vi fick senare på terminen bedriva allt mer verksamhet utomhus. Vi märkte då att barnen var väldigt intresserade av olika småkryp och speciellt myror då de även fanns inne på vår avdelning. De visade även intresse för vad som sker i naturen, hur växer blad fram på träden och vad äter alla djur? Många barn visade även intresse för att jämföra och mäta.

Blev det förväntad effekt?

Hösten-20
Vi upplever att barngruppen är trygg och att alla känner sig välkomna. Vi ser att många av barnen känner igen siffrorna 0-5 men endast ett fåtal kan kardinalprincipen. Barnen använder ramsräkning i sin lärande lek mycket mer än innan vi hade detta som fokusmål och många barn vill även rita siffror på sina teckningar och pratar mycket om hur gamla de är. Barnen känner igen siffror och kopplar även ihop siffror med att man ska räkna. Barnen låtsasskriver siffror och de tycker att det är roligt att räkna.
 
Våren-21
Vi ser den förväntande effekten när det gäller former genom att vi märker att barnen använder sig av begreppen exempelvis när de bygger med magneter. Vi kan även se det genom att många av barnen går på "formjakt" i sin lärande lek. Vi kan även se att vi nått den förväntade effekten genom att vårdnadshavare säger att de märker att vi jobbat med geometriska former då barnen använder begreppen hemma.
När det gäller mönster så har vi inte nått den förväntade effekten, barnen använder begeppet men inte alltid på rätt sätt. De känner till begeppen randigt, rutigt och vet hur de ser ut men kopplar det inte till att det är ett mönster. Barnen såg inte så mycket mönster men däremot visade de stort intresse för lång, vilket ledde till att vi började jämföra lång och kort.
 
Vi uppnådde inte förväntad effekt när det gäller växters kretslopp då vi istället valde att följa barnens fokus på småkryp. Vi släppte växterna och pratade bara lite om vad som händer på träden under våren- det kommer knoppar och sedan blir det blad något som fascinerat flera av våra äldre barn. Vi fokuserade istället på småkryp och då framförallt myror som många av barnen själva visade intresse för.
 

Vad var framgångsfaktorerna?

 Hösten-20

Vi har haft fokus på dessa områden och försökt att anpassa arbetssättet utifrån barnens behov. Vi har jobbat lågaffektivt och förstärkt det positiva. Vi lät siffror och ramsräkning genomsyra vår verksamhet och pratade mycket om siffror och räknade mycket under dagarna. Vi satte upp siffror i våra lokaler så barnen mötte siffror även i sin lärande lek. Vi arbetade med temat på många olika sätt och fångade barnens intresse. .Efter att barnen har blivit introducerade i matrialet har de fått lekt med det. ex. flanosagor.
 
Våren-21

Att vi arbetade med former på många olika sätt och på så sätt fångade barnens intresse. Kanske kan det hänga ihop med att vi tidigare arbetat med hus och dess former så att barnen hade något att relatera till. Vi har även mycket olika lekmaterial med geometriska former så barnen fick möta begreppen i sin vardag

Om det inte blev förväntad effekt, vad kan vi ha gjort annorlunda?

Hösten-20

Vi skulle ha gett barnen möjlighet att få möta kardinalprincipen oftare och haft chans att möta begreppet. Under den perioden var vi ute mycket och pedagoger och barn fick hjälpas åt i huset för att få dagen att fungera.

Att vi inte har kunnat haft två samlingar så ofta.

 Våren-21

Mönster introducerades i samma veva som vi började vara ute så gott som hela dagen (pga covid-19). Vi hade även en VFU-student hos oss under den här tiden och hon hade uppgifter som hon behövde göra med barngruppen. Vi i personalgruppen tappade fokus kring mönster. Vi kunde ha delat gruppen även utomhus för att på så sätt ha jobbat vidare med mönster. Vi kunde även ha erbjudit mycket mer material för skapande av mönster.
 
När det gäller växters kretslopp så såg vi att barnen var mer intresserade av djur och vi tog därför tillvara på barnens tankar och idéer kring detta. Vi pratade inte så mycket om växter utan vårt fokus övergick till myror och insekter.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18