Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gullvivans Förskola 20-21 SKA O,U&L: Språk och kommunikation

Skapad 2020-06-22 09:58 i Gullvivans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Välj ett mål ur Lpfö 18

 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

– ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

– intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

– både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

– svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

 

 

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Beskriv utifrån åtgärder i reflektion och analys 19/20 och aktuellt nuläge

Barnen ska ges möjlighet till att utveckla sina språkliga kunskaper, i svenska men även i sitt modersmål och utöka sitt ordförråd. Förskolan ska erbjuda barnen möjlighet att känna en nyfikenhet och lust till att utforska och utveckla sina olika sätt att kommunicera, detta för att kunna känna sig hörda, delaktiga och kunna delge sina egna tankar och funderingar. Förskolan skall även använda sig av olika inlärningsmetoder för att bredda möjligheten för barnen att inhämta kunskaper. Barnen ska få förutsättningar att känna sig trygga i sin kommunikation med andra i sin omgivning och ges möjlighet att utveckla sin sociala kompetens.

 

 

 

 

Hur arbetar vi?

Beskriv metoder för hur ni ska nå mot målet. Gör det utifrån förskolans pedagogernas förhållningssätt, värdegrund och uppdrag, miljö samt utformning av utbildning och undervisning.

 

Pedagogerna är lyhörda, närvarande och medforskande i processerna. Vi använder oss av ljudböcker, film, böcker och appar som tränar språk, tex. polyglutt och annat material såsom sångpåsar, samtalsbilder, aktivitetskort och rim och ramsor. När det behövs mer stöd använder vi oss av bildstöd som takk och inprint samt teckenstöd. För att skapa nyfikenhet och en möjlighet till inlärning på flera sätt använder vi oss av olika metoder, såsom musik, dans, rytmik, teckning, drama och sagostund. Vi inbjuder barnen till att vara med och utforma sina lärmiljöer, då de bland annat har fått vara med och beställa material. Vi vill även väcka frågor och skapa samtal genom att sätta upp samtalsbilder i vår miljö.

Vi vill uppmuntra barn med annat modersmål än svenska att våga prata och lära oss andra på förskolan sitt språk, detta genom att bland annat använda oss av ordformulär som föräldrar kan fylla i och pedagoger med annat modersmål än svenska.

Även i leksituationerna tränar barnen sina kommunikativa och sociala förmågor där pedagoger är med och lyssnar samt ibland leder, tolkar och förtydligar.

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: