Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gullvivans Förskola 20-21 SKA D&I: Demokrati

Skapad 2020-06-22 10:03 i Gullvivans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Demokrati

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskola"

Varför ska vi arbeta med detta?
Vi anser att barnen behöver ha ett inflytande över verksamheten samt att varje barn ska få möjligheten till att kunna påverka sin egen vardag. Alla barn ska känna sig inkluderade i verksamheten och att deras tankar, idéer och åsikter är viktiga för oss.

För att barnen ska kunna utveckla demokratiska kompetenser så behöver de bland annat kunna lyssna på vad andra tycker samt ge uttryck för sina egna åsikter. De behöver även utveckla en förståelse för andras perspektiv och kunna sätta sig in i andras situationer. Vi har tidigare arbetat med att barnen ska samspela och samarbeta med både barn och personal i olika grupper. Detta har resulterat i att dem har blivit bättre på att respektera och visa hänsyn till sina medmänniskor. Vi kommer därför fortsätta arbeta med detta, inte minst på grund av de nya barngrupperna samt ändringar i verksamheten. Vidare behöver de även få möjligheter i att utveckla kunskap kring att kunna ta ansvar för gemensamma regler, miljön, sig själv samt andra.

Ytterligare har vi också arbetat med konflikthantering då vi finner det viktigt att barnen ska få prova på och testa lösa konflikter själva i den mån det går. Men vi är hela tiden närvarande och vägleder där det behövs.

Vi anser även att barn behöver lära sig OM demokrati för att det ska bli möjligt att kunna utöva demokrati. Detta har vi inte arbetat mycket med tidigare men något som vi kommer att lägga fokus på nu då även barnkonventionen har blivit lag.

Hur arbetar vi?

Vi arbetar med att vara närvarande pedagoger där barnen känner sig trygga och också utvecklar en trygghet och självkänsla i sin närvaro på förskolan. Detta gör vi genom att skapa en miljö där barnen får komma till tals samt blir bekräftade. Vi pedagoger är också goda förebilder som finns till hands och stöttar barnen där de behöver det. Vi tar hela tiden tillvara på barnens tankar, åsikter och idéer vilket gör att vi kan fånga upp barnens intressen och i sin tur ge dem möjligheter till att vara med och bestämma samt att ta egna beslut när det kommer till utbildningen och lärmiljön.

Vi tänker att vi kommer använda oss mer av demokrati-övningar i undervisningssituationer där vi kommer att jobba med turtagning, lyssna på varandra, hjälpa varandra samt prata om hur man är en snäll kompis. Vi kommer även använda oss av dokumentationen i större grad och låta barnen bli mer delaktiga i den. Vidare kommer vi att arbeta i mindre grupper och fortsätta att arbeta med att lösa konflikter.

Vi kommer också fortsätta arbeta med alla barns lika värde där alla blir lyssnade på samt får chansen att göra sig hörda utan några begränsningar från genus, kön eller bakgrund och känna stolthet över att jag är jag. Detta bidrar till en större vi-känsla i gruppen och ett demokratiskt klimat.

Till sist kommer vi att arbeta med att barnen ska få en större förståelse för demokrati begreppet samt barnkonventionen och dess innehåll. Detta kommer vi att göra genom att exempelvis anordna aktiviteter och använda våra samlingar till.

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

 

Barnen i fokus

Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

 

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: