Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse åk 6 2020/21

Skapad 2020-06-23 08:53 i Hallens Kyrkskola Åre
Grundskola 6 Svenska
Att kunna läsa betyder inte endast att kunna avkoda bokstäverna. Man behöver också förstå vad det står i texten, vilken typ av text det är och vad textens syfte är .

Innehåll

Förväntat resultat

Du kan:

avgöra vilken typ av text som ska läsas. Med hjälp av t.ex. rubriker, styckeindelning, bilder och språk kan du skaffa dig förförståelse. Du använder kunskap om olika genrers särdrag i läsningen.

göra sammanfattningar av texters innehåll med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter och därigenom visa läsför­ståelse. Exempelvis kan du återberätta en text, där handlingen, karaktärerna, miljön och tiden beskrivs, och göra jämförelser med andra texter. 

med hjälp av exempel från egna erfarenheter, och andras, fundera och diskutera kring texters budskap.

se detaljer - helheter, personligt - allmänt, egna tankegångar, och visar ett kritiskt resonemang (att se från olika perspektiv, ev. följder, rätt eller fel).

ta stöd i fakta och sakförhållanden (textens handling), resonera logiskt (att det är relevant), förklara hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster (balans mellan detaljerade och översiktliga beskrivningar) och dra slutsatser som går att överföra till andra sammanhang.

 

 

Undervisning/arbetsformer

1.Vad är läsförståelse och vilka lässtrategier finns?

 Läsförståelseprocesser

 • Hitta efterfrågad information.
 • Dra enkla slutsatser.
 • Sammanföra och tolka information och idéer, samt reflektera.
 • Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag.

 

 • Man urskiljer kännetecken/särdrag för olika genrer, t.ex. berättelse, faktatext och artikel.

 • Man läser och förstår rubriker.

 • Man slår upp ord man inte förstår.

 • Man tolkar en text bokstavligt och bildligt, och skapa mentala bilder, som hjälp vid läsning och förståelse.

 • Man förstår skillnaden mellan beskrivande ord, liknelser, metaforer och gestaltningar i texten.
 •  
 • Man använder språket  i olika sammanhang för att uttrycka känslor eller för att påverka.
 •  
 • Man kopplar det lästa till egna erfarenheter, eller andras i verkligheten eller i fiction.
 •  
 • Man återberättar, och har förståelse för helheten och delarna.
 •  
 • Man ser meningen/syftet med texten, och vad budskapet är.
 •  
 • Man gör inferenser - läser mellan raderna, vilket innebär att man kopplar ihop information från olika ställen i texten med sin egen erfarenhet eller kunskap.

 

Lässtrategier (verktyg för att nå läsförståelse)

 • Förutspå.
 • Ställa frågor.
 • Reda ut oklarheter.
 • Sammanfatta.

 

2.Undervisningen består av:

Gemensam/enskild läsning och diskussion i klassrum/grupp av valda textavsnitt.

 

 

Examinationsuppgift

Nationellt prov v.6.

 

 

Bedömning

Se under förväntat resultat.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: