Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2020-06-23 14:16 i Testskolan Öckerö Öckerö
Förskola
Novas arbete gällande språkutveckling med fokus på medvetna val av litteratur och digitala tjänster, TAKK, bildstöd och 100-språklighet att lära med flera sinnen och i varierade former.

Innehåll

Språkutveckling

 

I Läroplanen för förskolan finns flera mål som gäller språk och kommunikation. Det står att språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Barnen på Nova är förskolans yngsta och det sker mycket inom alla dessa områden under tiden hos oss. Tillsammans med hemmen är vi med och skapar grunden med dem inom dessa områden vilket är ett privilegium och ett stort ansvar.

 

Forskning visar på att rim, ramsor och högläsning är mycket bra medel att använda sig av för en positiv språkutveckling. Det skrivs och pratas också mer och mer om multimodalitet- ett utvidgat språkbegrepp där kroppsspråk, bilder, digitala medier och digital läsning, filmer och estetiska uttrycksformer ingår. För den som vill läsa mer om detta finns information bland annat på Skolverkets hemsida. 

Vi pedagoger ska utmana och uppmuntra barnens läs- och skrivintresse där bokläsande är en del av det arbete vi gör inom området.Bokläsning är en viktig del i arbetet med språkutveckling. Vår ambition är att alla barn ska få höra minst en saga/ berättelse/ bok om dagen. Vi har högläsning för barnen med böcker anpassade efter deras ålder och intressen. Högläsning sker vid flera tillfällen under dagen. Barnen har fri tillgång till böckerna under hela dagen att titta i och läsa själv, för varandra eller få läst högt för sig av oss pedagoger. 

Böcker ger tillgång till språket och det är en enorm källa till kunskap om sig själv och andra. Berättelserna stimulerar fantasin och kan också vara en ingång till förståelse och reflektion kring empati och känslor. Det vidgar läsarens (lyssnarens) syn på omvärlden. Böckerna på förskolan väljer vi ut för att möta upp och utmana deras intressen och kunskaper vilket kan vara sådant som hör ihop med de projekt vi håller på med men också annat som är aktuellt i deras tankar. Vi tillför även böcker som ger möjlighet att vidga sina vyer och föreställningar utifrån vår plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande genus, sexualitet, etnicitet, religion och mångfald ingår. Vi försöker väva in detta arbete naturligt på Nova bland annat med hjälp av böcker. När vi samtalar kring bilder och berättelser ges barnen chans att leva sig in i olika roller och de får också förståelse för att för att en text kan läsas på samma sätt gång på gång, att den ändå kan få oss att tänka på helt olika saker. En naturlig ingång att prata om olika livsvillkor och etiska dilemman. Genom statsbidrag för litteratur till förskolan har vi kunnat öka bokbeståndet samt utifrån den satsning förskolans rektor gjort på normkreativ litteratur. Att vi har ett fint bibliotek i vår absoluta närhet hjälper oss också att se till att vi har god kvalité och variation i våra böcker. 

 

Polyglutt är böcker i digital form som Inläsningstjänst tillhandahåller. Öckerö kommun har köpt in tjänsten (app) till alla förskolor och skolor. Där kan vi och barnen läsa/lyssna och se sagorna när vi så önskar och även välja om vi lyssnar på svenska eller på annat språk. Många av böckerna finns att läsa/lyssna på olika språk och då passar vi på att höra och se på barnens modersmål. En annan app som vi också arbetar med utifrån språkutveckling är Tripp Trapp Träd som är utvecklad av Utbildningsradion och den vänder sig specifikt till förskolan för att arbeta på kreativa sätt utifrån vår läroplan. 

 

Andra sätt att få intryck och uttryck får vi genom olika estetiska lärprocesser barnen erbjuds att måla och rita ensamma eller i grupp med händer eller penslar, med kritor inne och ute. Ofta samtalar vi under tiden om det vi gör, tänker och känner men ibland får de bara vara ifred och gå in i sitt skapande. Musiken använder vi oss av mycket i olika former varje dag. Vi sjunger, dansar, lyssnar, spelar och projicerar så att vi kombinerar de olika formerna för uttryck och intryck. Klassisk musik liksom internationell musik och barnsånger i en salig blandning erbjuds då variation är viktigt. Det här är också delar av språkutvecklingen då vi förstår och fördjupar oss i begreppen genom flera sinnen och former för intryck och uttryck. 

 

Sångsamlingarna på Nova är en knutpunkt i vår dag där alla får plats. Vi sjunger oftast en sång per barn samt en start och en slutsång för att få en tydlig inramning som leder till trygghet, att alla har sin plats och blir sedda och lyssnade till. Ett barn i taget knackar på en låda/burk som innehåller något som symboliserar sången man ska sjunga. I sångburken ”Lille katt” finns ett litet djur plastdjur i form av en katt. Barnen respekterar och fäster uppmärksamheten på att det är ett barn i taget som knackar på burken och att vi alla är delaktiga i samlingen. Pedagogerna passar på att utöka barnens ordförråd med adjektiv kring burkar, lådor och innehållet i dem genom att benämna glittrig, tung eller lätt osv samt att innehållet är något fysiskt som kopplar ihop de abstrakta orden till något konkret. Vi försöker tala tydligt och nyanserat för att berika språket.Vi gör rörelser eller och TAKK-tecken till (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.) På Nova använder vi oss av TAKK vilket är tecken som ska förstärka det talade språket. För många är det lättare att visa än att uttala ord och ibland så är det kombinationen det som blir tydligast. Munmotoriken tar längre tid på sig att utvecklas än händernas motorik och därför kan det många gånger underlätta med tecken för små barn. Eftersom vi också har flera olika talade språk på förskolan så försöker vi uppmärksamma och utveckla samtliga språk men vi har olika förutsättningar för det. Vissa sånger sjunger vi på andra språk medan vi lärt oss vissa uttryck på barnens och pedagogernas olika modersmål. Här tar vi hjälp av barnens föräldrar som kan komma med sånger, ord eller bild/ skrifter på andra språk samt att vi lånar böcker på biblioteket med olika språk även med TAKK.


Bildstöd förekommer också på Nova. Det är tydliga bilder som exempelvis visar dagens aktiviteter eller hur man tvättar händerna. Bildstöd har tidigare använts för barn med särskilda behov men har visat sig stärka samtliga barns förståelse och på inrådan av vår specialpedagog har vi börjat att använda oss av det.

 

Val av material och miljöer för lek, lärande, läsande är utformade för att passa just våra barn och det lärande vi vill stimulera. När det gäller språk, lärande och identitetsutveckling behöver vi ge plats åt sådant som stärker sambanden och möjligheterna att leka, lära och kommunicera i variation av former och i olika tempon. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: