Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse, musik och hälsa 20/21

Skapad 2020-06-25 12:31 i I Ur och Skur Forsen Fristående förskolor
Förskola
Under läsåret 20/21 kommer Rörelse, musik och hälsa att vara vårt stora utvecklingsområde.

Innehåll

Nuläge - var är vi?

När vi analyserade läsåret 19/20 kunde vi se att målet att ge barnen förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans hade förekommit ofta i vår dokumentation men då främst berört områdena bild och form. Rörelse, sång, musik och dans har inte varit representerade så många gånger. Detsamma gäller målet att ge barnen förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. Där har vi berört områdena motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning men inte vikten av att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Då vi även, genom att lyssna på och observera barnen, ser att de visar ett stort intresse för rörelse, musik och hälsa har vi valt att arbeta med detta som utvecklingsområde under 20/21.

 

Mål och syfte - vad vill vi uppnå och varför?

I förskolan ska barnen möta olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, rytmik, dans och rörelse. I rörelse får barn möjlighet till utveckling, lärande och tillit till den egna förmågan kombinerat med rörelseglädje. Undervisningen kräver koncentration och måste varvas med rörelse för barnens välbefinnande. 

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. 

Mål:

Att ge barnen varierade möjligheter till rörelse och avslappning.

Att barnen tillägnar sig grundläggande motoriska färdigheter att vi introducerar barnen att förstå vikten av att röra på sig och ta hand om sin hälsa. 

Att barnen kan gå ner i varv och slappna av.

Att barnen får uppleva rörelse i många olika fysiska sammanhang och som en naturlig del av sin vardag.

Att barnen ska få stimulans och vägledning att kommunicera och uttrycka sig med hjälp av sång, musik och rytmik

Att barnen ska få uppleva glädjen med att musicera!!

 

Syfte:

Vi vill att barnen ska få upptäcka glädjen i att röra sig både ute och inne samt att få uppleva lugn genom avslappning och massage.

Vi vill väcka barnens intresse för att prova nya smakupplevelser.

Vi vill utveckla barnens kunskap och glädje om sin egen hälsa samt utveckla barnens motoriska förmågor. 

Vi vill främja barnens intresse för dans, musik, rörelse, kroppsuppfattning och välbefinnande.

 

Genomförande - Hur gör vi?

Vi gör detta till ett temainriktat arbete där barnen ibland är i större och ibland i mindre grupper. 

Vi kommer att jobba med rörelse, grov- och finmotorik, kost, stress, avslappning, musik, friluftsliv och sömn. Där rörelse, musik och hälsa ligger mest i fokus.

Här följer exempel på vad vi ska genomföra:

 • rörelse; mini-röris och annan rörelsegympa, jorden runt, dans, promenader, koordinera sin kropp, gå fram, klättra, krypa, hoppa, springa, rulla, gå baklänges, gå på tå, följa rörelsemönster, rörelselekar med bollar, sjalar, balansera med ärtpåsar, hinderbanor, forsenloppet, utflykt, utevistelse, danssagor.
 • sång och musik; nya och gamla sånger, måla till musik, sånger med tecken, sångrör, rytmik, olika instrument, tillverka egna instrument, bildkort med text, ljudmemory på Ipad (barnen spelar in själva), skapa digital musik.
 • hälsa och avslappning; vad behöver kroppen för att må bra, veckans frukt/grönsak, samtal om hälsa/kroppen/mat, vila varje dag efter lunch, yoga, massage

Dessa aktiviteter kommer att genomföras både i skogen, på gården och inomhus. Vi kommer att erbjuda samma aktiviteter flera gånger så att fler vågar pröva själva. 

 

Dokumentation 

Vi kommer att dokumentera barnens lärprocesser i deras lärloggar och i avdelningens lärloggar på Unikum. Detta ska sedan kopplas till denna planering. 

Dokumentera - gör film av resultat för att visa vårdnadshavarna.

Barnen dokumenterar genom skapande processer. Vi genomför även reflekterande samtal tillsammans med barn och pedagoger.

Ansvar  

All personal har ansvar för detta arbete. 

Resultat, reflektion och analys 

Vi reflekterar och analyserar utvecklingsområdet tillsammans med barnen i våra små grupper och i arbetslaget på våra avdelningsplaneringar och personalkonferenser. Vi observerar och lyssnar på barnen för att få veta vad de tycker och få idéer på fortsättning. 

Vi reflekterar kontinuerligt under terminen. Analys görs i slutet av terminen inför planeringsarbetet kommande termin. 

 

Reflektionsfrågor att utgå från:

Hur blev resultaten och vilket förändrat kunnande ser ni?

Vad har fångat barnens intresse?

Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen? 

Varför blev det som det blev?

Hur går vi vidare?

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: