Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trollsländan ht 2020 vt 2021

Skapad 2020-06-26 06:33 i Gottepåsen Förskola och Fritidshem Fristående förskolor
Tema - Vi i världen Projekt - Kompisböckerna och Materialvärlden.
Förskola
Tema: Vi i världen. Projekt: Kompisböckerna och Materialvärlden. Genom bland annat musik, dans och drama fördjupa oss i temat.

Innehåll

Syfte:

Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Riksdagen har tagit beslut om att barnkonventionen ska bli en del av svensk lag från 1 januari 2020 (skolverket).

Kompisböckerna som handlar om kanin och igelkott är ett redskap i arbetet med att öka barnens kunskap och förståelse för sina rättigheter.

Materialvärlden.

För att öka barnens medvetenhet om vår miljö och för att barnen ska förstå att alla kan vara med och påverka hur vår natur/miljö mår, har vi valt att arbeta med återvinning genom Materialvärlden.

 

 

 

Var är vi?

Vi startar upp terminen med både ett nytt personalarbetslag och en ny barnsammansättning. Fokus ligger på att sätta rutiner, skapa en harmonisk, trygg och nyfiken grupp.

Både vi personal och barnen håller på och bekantar oss med Materialvärlden och Kompisböckerna.

 

 

Vart ska 

 Ge barnen möjlighet att utveckla metoder  för att på ett bra sätt kunna:

- Prata om när något känns fel

- Lyssna på varandra och komma överens.

- Dela med sig

- Samarbeta

- Vänta på sin tur

-Säga förlåt

- Visa känslor

- Sprida glädje

-Få barnen att känna att de kan påverka miljön

- Få barnen att vilja vara med och skapa en mer hållbar värld

 

Hur gör vi

Inspirerande och engagerande personal

Läser och diskuterar Kompisböckerna.

Dramatiserar med hjälp av Kanin och Igelkott.

Skapande aktiviteter, både med anknytning till Kompisböckerna och Materialvärlden.

Tillverka och använda en ”välj aktivitets tavla”

Återvinner

Digitala hjälpmedel. Blue-bot, projektorn, appel-tv, Ipads

Sång och dans

 

 

 

 

 

 

Dokumentation:

 

 

 

Hur blev det? 

Hjälpfrågor: 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: