Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärnverksamhet yngre RKG

Skapad 2020-06-29 13:15 i Rödklövergatans förskola Ale
Förskola
Kärnverksamheten på yngre- RKG (Myran och Snigeln

Innehåll

Kärnverksamhet Yngre, Rödklövergatan

 

Innehåll: Normer och värden, omsorg, utveckling och lärande, barns inflytande, förskola och  hem

 

Normer och Värden

Lpfö18:

-          Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

-          Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

-          Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

-          Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för alla människors har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

 

Vi vill att barnen ska känna:

-          Trygghet, tillit till sin egen förmåga och att de duger som de är.

-          Respekt och acceptans för människors olikheter och de olika val vi väljer att göra i livet.

-          En god självsjälva, självbild och ett gott självförtroende.

 

Vår barnsyn speglar det pedagogiska arbetet där vi ser barnen som kompetenta och nyfikna. För att de ska ges möjligheten att utveckla en självständighet och en tillit till sig själva uppmuntrar, stöttar och utmanar genom att exempel låta dem ta ansvar för sig själva, de får ta tid vid påklädnad, skrapa talrik och städ efter lek. Vi låter barnen ta ansvar för sina konflikter och vi låter dem försöka lösa sina egna konflikter så gott det går.

Vi tror på att barn lär av och i samspel med varandra och andra vuxna. För att skapa ett öppet klimat där barnen erbjuds möjlighet att utveckla förståelse och acceptans för varandra, uppmuntras till att hjälpa varandra, stötta och trösta. Vi bjuder även in barn i varandras lekar för att inkludera och uppleva varandras olikheter.

 

 Omsorg, utveckling och lärande

Lpfö18:

-          nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

-          nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

-          förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

-           förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

-          fantasi och föreställningsförmåga

 

Vi vill att barnen ska känna:

-          Nyfikenhet

-          Lust till att lära

-          Lust till att utforska och upptäcka

-          Lust till ett livslångt lärande

-          Trygghet i gruppen och till pedagogerna

-          Att dennes behov blir tillgodosedda

 

För att ett lärande ska bli till krävs det att varje barn känner en trygghet. Vi strävar mot att trygghet, omsorg och lärande ska bilda en helhet. Detta gör vi genom att bygga relationer med barnen och genom att vi anstränger oss för att lära känna dem. På så sätt ser vi deras behov, intressen och förmågor. När vi har fått denna bild av barnen kan vi också utmana och stötta dem. Barnen förändras och utvecklas vilket också gör att det ständigt är ett pågående arbete. Vi lägger stor vikt vid att varje barn ska få uppleva en stolthet och glädje när de gör framsteg och övervinner svårigheter.

Arbetet på Rödklövergatans yngreavdelningar vilar på demokratisk grund, beprövad erfarenhet och forskning. Vi erbjuder därför barn varierande lärmiljöer, material och aktiviteter. Detta för att alla ska få möjligheten att lära och utvecklas på det sätt som fungerar bäst för dem. Lärandet på vår förskola ska vara lustfyllt och lärorikt. Vår uppgift som personal är att vara en närvarande medforskare. Vi sitter inte på svaren utan vi upptäcker tillsammans.

Barnen erbjuds varierande sätt att kommunicera på för att kunna göra sig förstådda. Avdelningarna på yngre arbetar med babblarna vilket är ett språkpedagogiskt material, vi använder oss av TAKK (Tecken som alternativ och kompletterade kommunikation), bildsstöd och digitala böcker på olika språk för de flerspråkiga barnen. Leksaker och material är på barnens nivå för att skapa en möjlighet till utforskade och självständighet.

Vi uppmuntrar barn till att hitta lösningar och vi är öppna för deras tankar, idéer och lösningar. Vi synliggör lärandet och hjälper dem sätta ord på saker/känslor. Vi utformar vår verksamhet efter barnens intressen och behov för att lärande, omsorg och utveckling ska bilda en helhet.

 

 

 Barns delaktighet och inflytande: 

Vi vill att barnen ska känna:  

 

- Jag får vara den jag är 

- Jag får lyckas 

- Jag får göra min röst hörd 

 

Vi låter alla komma till tals och skapar goda diskussioner av barnens tankar och åsikter. Även om barnen inte kan kommunicera verbalt ger vi dom utrymme till att göra sig förstådda. Till exempel med tecken som stöd eller bilder. Vi skapar förutsättningar och möjligheter utefter diskrimineringsgrunderna. 

Lika är inte lika för alla. Vi försöker höra alla barns röster men det betyder inte att vi gör som barnen önskar. Det kan vara av olika anledningar. Till exempel att vi inte hinner eller får göra det vid ett senare tillfälle. Tidsperspektiv 

 

 

Jag förstår 

Vi vill att barnen saka förstå: 

- Vad som förväntas av mig 

Vi är inlyssnande och fångar upp barnens tankar så att vi på detta sätt kan förklara och ge barnen ett begripligt syfte. Vi skapar rutiner och struktur i vår utbildning för att synliggöra vilka förväntningar vi har på dom. Vi är goda förebilder för barnen.

 

 Förskola och hem

 Lpfö18:

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. 

-          Utvecklingssamtalens innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen.

-           ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen,

-          vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

-          föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och

-          hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet

 

Vi anser att vårdnadshavarna är de allra viktigaste personerna i barnets liv och därför strävar vi mot att skapa möjligheter där de får vara delaktiga i sitt barns lärande och utveckling. Detta gör vi genom att regelbundet informera föräldrar om hur vi arbetar med förskolans styrdokument. Informationen delas via Unikum för att alla ska ges möjligheten till likvärdig information. Vi skapar även egna lärloggar för varje barn där föräldrar kan följa det egna barnets utveckling.

Alla vårdnadshavaren erbjuds utvecklingssamtal som är utformat efter den aktuella läroplanen för förskolan och de strävansmål som finns. På detta sätt kan vi dela upplevelser och erfarenheter kring barnen och utbildningen.

 

Utöver utvecklingssamtal erbjuder vi föräldramöten, skolråd, föräldrar är välkomna att delta i verksamheten genom besök om de vill och kommunen har en enkät där föräldrar har möjligheten att uttrycka sina upplevelser.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: