👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlans Förskola 20-21 SKA O,U&L: Språk och kommunikation

Skapad 2020-06-29 14:28 i Humlans förskola/fritidshem Karlskoga Förskolor
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Välj ett mål ur Lpfö 18 

 

 

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och skilda syften.
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap
  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Beskriv utifrån åtgärder i reflektion och analys 19/20 och aktuellt nuläge

 

Pedagogerna arbetar medvetet utifrån läroplanen för att erbjuda en lärorik och utmanande verksamhet som grundar sig på barnens intressen, erfarenhet, behov och förmågor.

 

Hur arbetar vi?

Beskriv metoder för hur ni ska nå mot målet. Gör det utifrån förskolans pedagogernas förhållningssätt, värdegrund och uppdrag, miljö samt utformning av utbildning och undervisning.

 

Pedagogerna utformar och anpassar miljö, material, dagens struktur och organisation allt efter barngruppens behov.

Pedagogerna arbetar med temaarbeten utifrån barnens intressen

Pedagogerna använder utvecklingssamtal, utvecklingsplaner, observationer, diskussioner och reflektioner för att se det enskilda barnets utveckling.

Pedagogerna utformar och organiserar utbildningen så att barnen lär oberoende av könstillhörighet.

Pedagogerna följer och arbetar utifrån språkplan som finns i Karlskoga kommun.

Genom dagliga samtal, temaarbeten, aktiviteter, TAKK, integrerar andra språk (böcker/Polyglutt, räkna till tio, enkla fraser)

Genom faktaböcker i våra teman, tips och idéer från språk/specialpedagoger, namnlappar på barnen på olika ställen på förskolan.

Genom sånger, rim, ramsor, berättande och sagor.

 

Måndag, Fredags projekt Sagor/Böcker/Berättande

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Vi vill att barnen ska utveckla sitt/sina språk och kommunikation/ (er) .

Vi vill att barnen ska bli bekräftade och få en medvenhet/ förståelse för sitt eget/andra språk som finns inom förskolan.

Vi vill att barnen ska utveckla sitt ordförråd inom området naturvetenskap/teknik.

 

 

Varför vill vi att de ska lära sig detta?

För att de ska kunna kommunicera med sin omgivning. ( behov, önskemål, argumentera, ta instruktioner, lära sig nya saker och så vidare)

För att de ska få kunskap/respekt om att det finns andra språk, kulturer och länder.

För att barnen ska få en förståelse för naturvetenskap, kunskap om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen samt förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

 

 

Hur gör vi?

Genom att pedagogerna regelbundet läser böcker.

Genom boksamtal utifrån innehåll i böcker.

Genom att använda Polly glutt regelbundet för barn med annat modersmål.

Genom att regelbundet uppdatera språkdomäner tillsammans med vårdnadshavare.

Genom att inkludera flerspråkighet i aktuella teman, tex genom material/dokument för att påvisa barnens olika språk.

Genom att vid rutiner/spontana situationer visa intresse för andra språk/kulturer genom samtal/bekräftelse och uppmuntran.

Genom att regelbundet presentera experiment för barnen.

 

Tisdag-Torsdags projekt småkryp i vår närmiljö

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Vi vill att barnen ska lära sig nya ord och begrepp.

Vi vill att barnen ska utveckla läs och skriftspråk.

Vi vill att barnen ska få några temaord på sitt hemspråk.

 

Varför vill att de ska lära sig detta?

För att utöka deras ordförråd och ordförståelse.

För att barnen ska få en förståelse för det skrivna ordet.

För att integrera svenska språket med barns andra språk.

 

Hur gör vi?

Vi läser faktaböcker om småkryp.

Vi sätter upp ordbilder (på tex spindel ) utom/inomhus i barnens höjd.

Vi skapar material/dokument och lyfter in det i olika aktiviteter för att gynna barns andra språk.

Vi söker stöd samt skapar kommunikation med vårdnadshavare om barns andra språk.

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.