👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÖG07A STATISTIK

Skapad 2020-07-06 14:38 i Östergårdsskolan Halmstad
Grovplanering till kap 1 Statistik i Prio matematik 7
Grundskola 7 Matematik
Med hjälp av statistik kan man sammanställa och presentera information som man samlar in i olika undersökningar. I det här området kommer du att lära dig tolka och rita tabeller och diagram, samt beräkna olika lägesmått.

Innehåll

Matematik ÖG07A : ”Statistik” v 34-38

Vecka

Ög 07A

Arbetsområde

34

Tis

Ons

Tors

Fre

Material, uppstart

Intro + multiplikationstabell

Fördiagnos

Forts. Fördiagnos

35

Tis

Ons

Tors

Fre

Kap 1.1    Tabeller                                         s. 8-11

Kap 1.1    

Kap 1.1   

Kap 1.2    Avläsa och tolka diagram             s. 12-16                     

36

Tis

Ons

Tors

Fre

Kap 1.2

Kap 1.2

Kap 1.3    Rita och granska diagram             s. 18-22                   

Kap 1.3     

 

37

Tis

Ons

Tors

Fre

Kap 1.3

Kap 1.4    Lägesmått                                     s. 23-25         

Kap 1.4      

Kap 1.4            

38

Tis

Ons

Tors

Fre

Begrepp och kapiteltest                               s. 28-29

Basläger                                                    s. 30-31

Höghöjd                                                    s. 32-33

Prov !!!

 

Så här ska vi arbeta

Gemensamma genomgångar. Enskilt arbete där du gör rekommenderade deluppgifter inom delkapitlen på minst två nivåer 1 + 2 eller 2 + 3. EPA-metod vid problemlösnings/resonemangsuppgifter. Skriva begrepps- och ordlista. Praktisk/laborativ matematik. Jobba med uppgifter i Matteappen och träna på mulitplikationtabellen.se .

Skriftligt prov med möjlighet till muntlig/skriftlig komplettering eller omprov

Bedömning

Resultat och slutsatser vid ditt arbete med deluppgifter inom delkapitlen på minst två nivåer 1 + 2 eller 2 + 3. Resultat och slutsats av problemlösnings/resonemangsuppgifter. Slutsatser vid praktisk/laborativ matematik. Resultat av bedömningsuppgifter och skriftligt prov med möjlighet till muntlig/skriftlig komplettering alternativt omprov

Du gör 1+2-uppgifter alternativt 2 + 3.

På hemsidan www.matteboken.se , finns texten som bokens genomgångar som tal- och ljudbok i MP3-format med exempel.

Filmer och förklaringar från matteboken.se

Tabeller  och diagram

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/statistik/tabeller-och-diagram

 

Lägesmått

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/statistik/medelvarde-och-median

 

Om du är klar med veckans arbetsområde får du prova olika saker i samråd med läraren t.ex:

□ Problem, resonemang och kommunikation s.26-27         

□  Begreppstest s. 28                 

□ Kapiteltest s.29

Inför provet kan du träna på:

  • Läs igenom texten och exemplen i delkapitlen.
  • Kunna förklaringar på begreppen s. 34.
  • Gå igenom Tankekarta s.35
  • Räkna Basläger sidan 30-32
  • Räkna Höghöjd sidan 33 (högre nivå).

 

Förmågor du tränar i detta kapitel:

Begreppsförmåga

Kunna namnen på lägesmåtten och på olika diagram samt namnen på delarna på diagrammen.

Procedurförmåga

Kunna läsa av olika diagram, rita olika diagram samt räkna med diagram. Kunna räkna med lägesmåtten samt att rita en tabell.

Resonemangsförmåga

Kunna förklara skillnaden mellan de olika diagrammen och lägesmåtten.

Kommunikationsförmåga

Tala matte, skriva tydliga uträkningar och svar, enheter

Problemlösningsförmåga

Olika strategier, fundera över svarets rimlighet.

 

Begrepp inom området

Begrepp

Förklaring

Frekvens

Frekvens betyder antal. De antal som ett värde förekommer.

Tabell

Strukturerar värden på ett överskådligt och tydligt sätt i rader och kolumner.

 Kolumn

Det lodräta området i en tabell

Rad

Det vågräta området i en tabell

Linjediagram

Ett linjediagram visar en förändring över en tidsperiod. Tid visas på den vågräta axeln.

Stolpdiagram

Ett stolpdiagram används när undersökningen handlar om tal.

 Stapeldiagram

Stapeldiagram består av lika breda staplar och används oftast när undersökningen handlar om annat än tal

Cirkeldiagram

Cirkeldiagram används för att visa fördelningen av något. Cirkeldiagram säger ingenting om antalet.

Vågrät axel

Horisontella axeln

Lodrät axel

Vertikala axeln

Lägesmått

Ett mått som sammanfattar ett antal värden till ett enda.

Medelvärde

Summan av alla värden, dividerat med antalet värden. Kallas också för i genomsnitt.

Median

Det mittersta värdet eller medelvärdet av de två mittersta, när värdena är i storleksordning.

Typvärde

Den eller de värden som förekommer flest gånger. Typvärde går att använda även om värdena inte är tal.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
    Ma  7-9

Matriser

Ma
Självbedömning - Statistik år 7

PROBLEMLÖSNING

OSÄKER
GANSKA SÄKER
SÄKER
Jag kan...
...avläsa information godtagbart ur en tabell.
...avläsa information från något eller några diagram - t.ex. linjediagram, stolpdiagram och cirkeldiagram.
...beskriva hur jag gör för att visa information med hjälp av tabell eller diagram.

BEGREPP

OSÄKER
GANSKA SÄKER
SÄKER
Jag kan...
...namnge några olika typer av diagram.
...föreslå olika diagram för olika typer av undersökningar.
...beskriva någon skillnad mellan medelvärde, median och typvärde.
...välja och ge exempel på lägesmått som är anpassade till typen av data.

METODER

OSÄKER
GANSKA SÄKER
SÄKER
Jag kan...
...bestämma medlevärde, median och typvärde godtagbart.
...använda digitala verktyg - t.ex. Google kalkylblad för att beskriva resultat från statistiska undersökningar.

RESONEMANG

OSÄKER
GANSKA SÄKER
SÄKER
Jag kan...
lyssna och förstå när en kamrat resonerar om tabeller och diagram.
...själv berätta och resonera om tabeller och diagram.
...redovisa en undersökning jag har gjort genom att beskriva med tabell eller diagram.
...lyssna och förstå när en kamrat resonerar om medelvärde, median och typvärde.
...själv berätta och resonera om medelvärde, median och typvärde.

KOMMUNIKATION

OSÄKER
GANSKA SÄKER
SÄKER
Jag kan...
...redovisa mina tankar om lägesmått (median, medelvärde, typvärde) och kan då använda t.ex. diagram, tabeller eller ord.
...redovisa mina tankar om tabeller och diagram med t.ex. bilder eller ord.

Ma
Kunskapsöversikt matematik statistik år 7

PROBLEMLÖSNING

E
C
A
kan avläsa information ur tabeller och diagram
. i huvudsak fungerande sätt.
. relativt väl fungerande sätt.
. väl fungerande sätt.
kan beskriva och visa information med hjälp av tabeller eller diagram
. viss anpassning...
. förhållandevis god anpassning...
. god anpassning...

BEGREPP

E
C
A
kan namnge olika typer av diagram
.grundläggande...
.goda...
.mycket goda...
kan föreslå olika diagram för olika typer av undersökningar i...
. välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
. bekanta sammanhag på ett väl fungerande sätt.
. nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
kan beskriva lägesmåtten och skillnaden mellan lägesmåtten som är anpassade till typen av data på ett...
.i huvudsak fungerande sätt.
relativt väl fungerande sätt.
väl fungerande sätt.

RESONEMANG

E
C
A
kan redovisa en undersökning som gjorts genom att beskriva med tabeller och diagram med...
....enkla och till viss del underbyggda och bidrar till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
...utvecklade och relativt väl underbyggda och ger något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
....välutvecklade och väl underbyggda och ger förslag på alternativt tillvägagångssätt.
berätta och resonera om tabeller, diagram och lägesmåtten
enkla.
.utvecklade.
välutvecklade.
lyssna och förstå resonemang kring tabeller, diagram och lägesmåtten på...sätt
enkla
utvecklade
välutvecklade

METOD

E
C
A
bestämma lägesmåtten
. i huvudsak fungerande med viss anpassning till sammanhanget.
. ändamålsenliga med relativt god anpassning till sammanhanget.
.ändamålsenliga och effektiva med god anpassning till sammanhanget.
använda digitala verktyg för att beskriva resultat från statistiska undersökningar
. tillfredsställande.
. gott.
. mycket gott.

KOMMUNIKATION

E
C
A
redovisar tankar om lägesmått och kan använda diagram, tabeller eller ord
.i huvudsak fungerande . viss anpassning till syfte och sammanhang.
.ändalmålsenliga . förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
.ändamålsenliga och effektiva . god anpassninga till syfte och sammanhang.
redovisar sina tankar om tabeller och diagram
.i huvudsak fungerande . viss anpassning till syfte och sammanhang
.ändalmålsenliga . förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
..ändamålsenliga och effektiva . god anpassninga till syfte och sammanhang.