Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2020-07-31 11:13 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Läs- och skrivinlärning åk 1

Innehåll

Vi kommer att arbeta med läsinlärning efter ABC-klubbens modell med gemensamma läsupplevelser på olika nivåer.

Vi ska lära oss att koppla rätt fonem till rätt grafem, höra hur många ljud ett ord består av och identifiera första och sista ljudet i ett ord.

Vi kommer även att lära oss att ljuda samman språkljud, läsa vanligt förekommande ord som ordbilder, läsa enkla nya små ord samt läsa ord med enkla meningar och kunna förstå innehållet.

 

Vi kommer samtidigt arbeta med skrivutvecklingen. Då kommer vi att lära oss att forma alla bokstäver på rätt sätt samt använda oss av enklare skrivregler som t ex att ha mellanrum mellan orden och inte blanda stora och små bokstäver.

Vi ska lära oss att skriva enklare meningar och frågor som börjar med stor bokstav och slutar med punkt eller frågetecken.

 

Vi kommer varje vecka att ha gemensamma aktiviteter kring ”veckans bokstav” där språklig medvetenhet tränas. Eleverna arbetar därefter med olika uppgifter; några "Basuppgifter" och sedan olika uppgifter efter sin  individuella nivå.

Tidsplan / Lektionsplanering:

Höstterminen 2020 och vårterminen 2021.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv SvA
Svenska/Sva läsutveckling, bedömningsstöd

Avstämning A
LÄSA - BOKSTÄVER OCH BERÄTTANDE TEXT Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Eleven urskiljer ord i meningar.
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.

Sv SvA
Svenska/Sva skrivutveckling, bedömningsstöd

Avstämning A
SKRIVA Eleven börjar skriva för att uttrycka sig
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven bilder oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: