Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundplanering - utvecklingsgruppens arbetsmall

Skapad 2020-08-03 11:22 i Ekebacken förskola Kungälv
Förskola
Grundplanering är gruppens vardag. Vi planerar och genomför den enligt läroplanen för att skapa trygghet, trivsel och lärande. Grundplaneringen ska vara diskuterad, överenskommen och nedskriven på varje hemvist. Den introduceras för barnen varje termin för att de ska bli delaktiga och kunna utnyttja miljön för lärande. Grundplaneringen kompletteras av pedagogisk årsplanering.

Innehåll

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄSÅRET

 

Förskola/hemvist: Skriv här…

Barnens ålder (specificera utifrån grupp): Skriv här…

Antal pedagoger (förskollärare/barnskötare/barnskötare utan utbildning): Skriv här…

Diskussionsfrågor (arbetslagets styrkor och svagheter, samarbete och tillåtande klimat), se bilaga

NORMER OCH VÄRDEN

Lpfö 18: "Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation." (s.5)

Diskussionsfrågor(kunskapssyn, människosyn, förhållningssätt, bemötande, samarbete och tillåtande klimat), se bilaga

Så här planerar vi för att det ska fungera med normer, värden, trivsel och socialt samspel 

Skriv här...

Tänk på att målen ska vara konkreta och utvärderingsbara. Välj ett eller två mål.

OMSORG UTVECKLING OCH LÄRANDE samt RUTINER

Lpfö 18: "Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet" (s.10)

Pedagogerna ska använda omsorgsrutiner, t ex blöjbyte och påklädning, till interaktion med barnen. Barnen ska få socialt, kognitivt och emotionellt stöd. Omsorg och lärande hänger ihop.

Diskussionsfrågor (tambur, måltider, vila, toalett, blöjbyten, handtvätt, trygghetssak, leksaker, lämning/hämtning), se bilaga.

Så här planerar vi för att omsorgsrutinerna ska fungera:

Skriv här...

Tänk på att målen ska vara konkreta och utvärderingsbara. 

Lpfö 18: "Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. [...] Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande." (s.10)

Kärna förskolor arbetar utifrån begreppet Hållbar förskola. Innevarande läsår arbetar grupperna på olika sätt med temat kretslopp. Se pedagogisk planering för hemvisten/gruppen. 

 

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE samt LÄRMILJÖER

Lpfö 18: "Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. [...] De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön".

Så här planerar vi för att ge barnen inflytande och få dem att känna sig delaktiga:

Skriv här...

Tänk på att målen ska vara konkreta och utvärderingsbara. Välj ett eller två mål.

Med lärmiljö menar vi hela den fysiska, sociala och pedagogiska miljö som barn och pedagoger befinner sig i under en förskoledag. Den fysiska lärmiljön ska vara tillgänglig, stimulerande och lätt att förändra. Material ska intressera, utmana och stimulera.

Dessa fysiska miljöer vill vi att barnen ska möta:

Skriv här...

Så här gör vi när vi introducerar en ny miljö och nytt material:

Skriv här:

 

 DET KOMPENSATORISKA UPPDRAGET

Lpfö 18: "Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd" (s.6) "Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta till vara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt." (s.8)

Skriv här...

INTRODUKTION AV GRUNDPLANERINGEN

Så här introducerar vi grundverksamheten. Så här är barnen delaktiga i att grundverksamheten fungerar.

Skriv här...

FÖRSKOLA OCH HEM

Kärna förskolor använder lärportalen Unikum för information till familjer, dokumentation av barnens arbete i grupperna samt enskilda barns utveckling och lärande. Meddelanden kan föräldrar välja att få på mejl. För att se inlägg om gruppen eller enskilt barn rekommenderar vi appen Unikum Familj. 

Pedagogernas mål är att göra ett inlägg/grupp i veckan och två inlägg/barn i terminen. 

Så här skapar vi goda förutsättningar för ett gott samarbete med föräldrar:

Skriv här...

 

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING

Lpfö 18: "Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. (s.18)

Skolverket: "Systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen. (2016)

Tänk på att använda er av didaktiska frågeställningar - Vad ville vi att barnen skulle lära sig (lärandeobjektet)? Varför? Hur? När?.

Vad fick vi för resultat och hur blev måluppfyllelsen? Varför? Vad kan vi utveckla för att öka måluppfyllelsen?

Skriv utvärdering och analys i Unikums verktyg. Detta görs i november, januari och april.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: