Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA 1 20 veckor

Skapad 2020-08-04 09:35 i Norrtälje Komvux Norrtälje Komvux
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
SVA 1 är en 100-poängskurs som du läser på 20 veckor. Vi träffas och har lektion en gång i veckan tre timmar. Vi använder läroboken: Åkerberg, T och Norefalk, C (2014). Svenska som andraspråk 1. NA Förlag. Du tränar dig på att läsa, skriva och tala om journalistiska och skönlitterära texter. Vi tränar svenska språkets struktur i olika grammatiska former. Du kommer att öva skriva olika typer av texter, skriva en novellanalys och reflektera över språkliga variationer. I slutet av kursen gör vi de nationella proven; muntligt, läsförståelse och skriftligt. För att bli godkänd på kursen måste du ha blivit godkänd på språkvariationsprovet, novellanalysen och de nationella proven: muntligt, läsförståelse och skrivuppgift.

Innehåll

Centralt innehåll:

1.     Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. 

2.     Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framförallt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. 

3.     Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer. 

4.     Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie-  och arbetsliv.

5.     Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.

6.     Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk. 

7.     Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål. 

 

8.     Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på hur muntliga situationer och texter kan användas för att bygga upp ordförrådet och utveckla språket.

 

 

Litteratur: Åkerberg, T och Norefalk, C (2016) Svenska som andraspråk.NA Förlag.

All sidhänvisning i planeringen gäller läroboken Svenska som andraspråk.

 

Användbara länkar – extramaterial:

”Så lär du dig språk bäst” 20160402, Lisa Svensson

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sa-lar-du-dig-sprak-bast 

Så läser och sammanfattar du texter

https://urskola.se/Produkter/207048-Orka-plugga-Sammanfattning

Artikel

https://www.expressen.se/kvallsposten/farah-19-larde-sig-svenska-i-rekordfart/ 

Novell – filmatiserad

Skenäktenskap av Göran Thunström

https://www.youtube.com/watch?v=4bq0Kf3oZEU

Källkritik

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/guide-for-kallkritik-for-larare

 

Obligatoriska inlämningsuppgifter:

Novellanalys,

Prov-språklig variation,

Nationella Prov: muntligt, läsförståelse och skriftligt

Vecka

Tidsåtgång (preliminär)

Planering

Inlämning Unikum

32-33

2 veckor

Kapitel 1

s. 12-23 Studieteknik, lässtrategier

Ord och Grammatikkunskap s. 24-25

 

 

Självbiografi

Inlämning v. 34

 

 

34-36

 

 

 

3 veckor

 

 

Kapitel 6 (v.34)

Grammatik

PPP – delas i gruppen

 

Kapitel 2 (v. 35)

Språklig variation s. 30-47

PPP – delas i gruppen

 

Prov – språklig variation v. 36 Klassrum

 

 

37-39

 

OBS!

Välj en av följande noveller att analysera:

”Spår i snön” av Jonas Karlsson

”Snäckorna” av Karin Boye

”De blå silkesstrumporna” av Elin Wägner

 

 

3 veckor

Kapitel 3

Läsförståelse – hur benämner vi varandra i texter, diskutera olika genrer. S. 52-63, diskutera och bearbeta tillsammans.

PPP – delas i gruppen

 

Noveller: S. 64-91,100-101 (läs så många noveller du kan i boken - bra övning, men välj en av de föreslagna för analysen )

PPP – delas i gruppen

 

Diskussion:

Instruktion, inbjudan och muntligt framförande s. 92-99

PPP – delas i gruppen

 

Novellanalys

(Ta stöd av s. 100-101, samt läslogg s. 45) INLÄMNING SENAST V. 46

 

 

40-42

 

3 veckor

Kapitel 4

Utbildning och arbetsliv

Språkets betydelse för arbete och studier s. 114-129, Läs och diskutera texter (reportage och debattartikel)

S. 130-133 CV + personligt brev (skriv)

 

Sammanfattande texter

Referat och rapport s. 135- 143 – skriv ett referat av reportaget Mostafa vill föregå med gott exempel s.116

PPP – delas i gruppen

 

Argumenterande

texter

Insändare och debattartikel - diskutera s. 144-147 + 178-182

PPP – delas i gruppen

Grammatik och ord s. 148-149

ÖVA SKRIVA OCH DISKUTERA TEXTGENRER

Framförallt: referat, insändare och debattinlägg

 

Referat – läxa till v. 42 Uppgift läggs ut på unikum

 

Debattinlägg - analys

(s. 145)

 

43-46

 

(v. 44 självstudier)

4 veckor

Kapitel 5

Det svenska samhället s. 156-168. Diskutera krönika (s.164), reportage (165)

Prata om: Etik och källkritik s. 172-180 samt www.ur.se

Gå igenom insändare och debattinlägg s. 178-182

V. 44 Läs: Näthatet störst bland unga s. 175

Förbered debattinlägg: kom på en tes, tre argument för + ett motargument

v. 45-46 öva, repetera debattinlägg – läsförståelse och muntligt.

Grammatik och öva ord s. 198-199

Övningsuppgift v. 44- 45 Insändare som utvecklas till à

Debattinlägg s. 181 (ta även hjälp av s. 178)

Inlämning NOVELLANALYS

 

47 (48)

1 vecka

 

 

Repetera PPP kap. 6

Ordklasser

Fraser

Satsdelar

Satser och meningar

Jämför ditt modersmål med svenskan

Läsförståelseövningar

Läxa: läsförståelse (övningar sker v. (46) 47 och 48)

48-51

OBS!

Klassrum

 

4 veckor

Förberedelse inför och genomförande av de Nationella Prov 2020

Muntligt 

Läsförståelse

Skrivuppgift: Argumenterande text (debattinlägg)

 

Nationella Prov

Genomgång NP v. 48

Muntligt v. 49

Läsförståelse v. 50

Skrivuppgift v. 51

 

Uppgifter

 • Novellanalys

 • Språkvariationer - Prov

 • Självbiografi

 • Referat - övning

 • NP: Tala, läsa och skriva

 • Slutprov skrivuppgift

 • Slutprov Läsförståelse

Matriser

Sva
SvA 1 20 veckor Språkvariationer

Språkvariationer

 • Sva  -   Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk.
 • Sva  -   Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål.
Ej godkänd
E
D
C
B
A
Bedömning av svar på frågor
Du behöver komplettera ditt prov.
Du tar upp det viktigaste och svarar på frågorna. Någon fråga kan vara bristfälligt besvarad.
Du tar upp det viktigaste och svarar på alla frågor.
Du svarar utförligt på nästan alla frågor.
Du svarar utförligt på alla frågor, någon del skulle kunnat utvecklats ytterligare.
Du svarar utförligt på alla frågor och visar med tydliga exempel att du har förstått.

Sva
SvA 1 20 veckor Novellanalys

Novellanalys

 • Sva  -   Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
 • Sva  -   Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
 • Sva  -   Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.
Ej godkänd
E
D
C
B
A
Innehåll
Texten är i huvudsak fokuserad på ämnet
Texten är tydlig och fokuserad på ämnet
Texten är tydlig, nyanserad och fokuserad på ämnet
Källhantering
Källhänvisning förekommer inte. I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar.
Källhänvisningar finns, men är inte helt fullständiga. I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar.
Källhänvisningar finns och är fullständiga. I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar.
Disposition och sammanhang
Texten är sammanhängande och begriplig t.ex. genom referensbindning eller enkla sambandssignaler. Texten är till viss del anpassad efter överenskommet omfång.
Texten är sammanhängande, begriplig och välstrukturerad t.ex. med korrekt styckeindelning, inledning och avslutning och varierade sambandssignaler. Texten är anpassad efter överenskommet omfång. Texten är till viss del anpassad efter överenskommet omfång.
Texten är sammanhängande, begriplig, detaljrik och välstrukturerad t.ex. med korrekt styckeindelning, inledning och avslutning och varierade sambandssignaler. Texten är anpassad efter överenskommet omfång.
Språk
Texten hindras inte av språket annat än i undantagsfall. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer och mottagaren kan förstå innehållet utan alltför stor ansträngning.
Texten hindras inte av språket. Innehållet framgår tydligt. När ordförrådet inte räcker till visar eleven prov på någon strategi för att uttrycka sig på ett annat sätt.
Språket i texten är varierat och fungerar väl. Innehållet är lätt för mottagaren att ta till sig. När ordförrådet inte räcker till visar eleven prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på ett annat sätt.
Mallar
Eleven följer i huvudsak instruktionen och tillhörande mall.
Eleven följer i huvudsak instruktionen och tillhörande mall.
Helhetsbedömning av text
Texten fungerar efter viss bearbetning i sitt tänkta sammanhang.
Texten fungerar i sitt tänkta sammanhang.
Texten fungerar väl i sitt tänkta sammanhang.

Sva
SvA 1 20 veckor NP Tala

Nationellt prov tala

Det anförande som i matrisen uppnår ett högre krav förutsätts också ha uppnått motsvarande lägre krav. Vid bedömning av aspekterna används inte mellannivåerna D och B. Dessa kan endast användas då delprovbetyget ska sättas.
F
E
D
C
B
A
Innehåll
ej godkänt
Eleven presenterar en aspekt av temat delat och eget. Eleven uttrycker någon egen tanke om sitt ämne, t.ex. en värdering, en egen åsikt eller en egen erfarenhet.
-
Innehållet är tydlig anpassat till temat. Innehållet är väl utvecklat med både en huvudtanke och exempel.
-
Innehållet är fokuserat och tydliggör ämnets komplexitet.
Disposition och sammanhang
Ej godkänt
Anförandet är sammanhängande och lätt att följa. Anförandet är någorlunda anpassat till det givna tidsomfånget om 4 min (dvs. ca 3 min. eller mer).
-
Anförandet har en tydlig struktur med utbyggd samt passande inledning och avslutning. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3-6 min.).
-
Anförandet har en tydlig struktur där huvudtanken effektivt lyfts fram. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3-6 min.).
Språk
Ej godkänt
Kommunikationen hindras inte av språket annat än i undantagsfall, dvs. ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är oftast tillräckligt goda för att anförandets innehåll ska nå fram till åhörarna.
-
Kommunikationen fungerar, dvs. den hindras inte av språket som är tydligt och klart.
-
Kommunikationen fungerar väl, dvs. ordförrådet är varierat och eleven visar tillräckligt god behärskning av uttal och grammatik för situationen.
Framförande
Ej godkänt
Framförandet är sådant att informationen i stort sett når fram Det presentations –tekniska hjälpmedlet hanteras med viss säkerhet.
-
Framförandet sker med viss säkerhet och eleven använder någon strategi som ökar åhörarkontakten, t.ex. ögonkontakt, pausering eller gester. Det presentations-tekniska hjälpmedlet stödjer och tydliggör anförandet.
-
Framförandet är säkert och eleven använder olika slags strategier som ökar åhörarkontakten. Det presentations-tekniska hjälpmedlet är väl integrerat i anförandet.
Helhetsbedömning/ Delprovsbetyg
Ej godkänt
Anförandet är begripligt och informativt. Anförandet är till viss del anpassat till viss del anpassat till kommunikationssituationens syfte och mottagare och utgör därmed ett acceptabelt bidrag till gruppens tema-bearbetning
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Anförandet är genomarbetat och utgör därmed ett gott bidrag till gruppens tema- bearbetning.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Anförandet är skickligt uppbyggt och framfört. Anförandet är till stor del anpassat till kommunikationssituationens syfte och mottagare och utgör därmed ett utmärkt bidrag till gruppens tema-bearbetning.

Sva
SvA 1 20 veckor NP Läsa

Läsförståelse: Delat och eget

F
E
D
C
B
A
Poäng
0-20 distansprov 0-30
22-32 distansprov 31-41
34-36 distansprov 42-48
38-44 distansprov 49-55
46-48 distansprov 56-62
50-54 distansprov 63-70

Sva
SvA 1 20 veckor NP Skriv

Skrivuppgift tema: Delat och eget

Matris för bedömning av de olika aspekterna läggs in separat som PDF i uppgiften, eftersom de ser olika ut beroende på val av skrivuppgift.
F
E
D
C
B
A
Helhetsbedömning
Ej godkänt
Textens innehåll är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations-situation. Språket är begripligt. Texten fungerar efter viss bearbetning som ett självbärande inlägg på en webbplats.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Textens innehåll är anpassat till syfte, mottagare och kommunikations-situation. Språket är delvis anpassat till texttypen. Texten är självbärande, t.ex. genom ett mottagar- anpassat innehåll. Den fungerar som ett inlägg på en webbplats.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Textens innehåll är väl anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Språket är delvis anpassat till texttypen och läsaren. Texten fungerar väl som ett inlägg på en webbplats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: