Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spiran 20/21

Skapad 2020-08-04 13:07 i Kronvägens förskola Partille
Förskola
Teamplan för verksamhetsåret 2020-2021. Här skriver vi våra månadsrapporter.

Innehåll

VAR ÄR VI? 

I vår barngrupp ser vi ett gemensamt intresse och behov för kommunikation och socialt samspel. Vi har bland annat introducerat TAKK i form av att varje barn och pedagog har fått ett eget persontecken. Detta har landat väl hos en stor del av barngruppen. När vi använder tecken som stöd märker vi att det blir tydligare för barnen och att de lättare förstår vad de ska göra. Vårt bildstöd underlättar för många av våra barn i t ex matsituationer samt påklädning.

Polyglutten har gjort att vi halkat efter med biblioteksbesöken vilket vi märker att barnen saknat då ett stort intresse för böcker återuppstod när vi lånade nytt. Vi har lagt märke till att flera barn behöver utveckla ett ökat ord- och begreppsförråd. Flera av barnen, speciellt de äldsta, visar stort intresse för skriftspråk och bokstäver. De efterfrågar mer kunskap om bokstäver och dess ljud. Vidare märker vi att de efterfrågar mer ansvarsfulla uppgifter som att t ex hämta mer mat eller gå ner själva för att hämta/lämna något i hallen.

En stor del av barngruppen har ett stort intresse av att bygga och konstruera med olika slags byggmaterial samt att vistas i vår ateljé. Vår ateljé är organiserad så att barnen själva kan ta åt sig av en stor del av vårt material. Vi ser att detta skapat ansvarskänsla men också att barnen hjälper varandra på olika sätt.

Vidare upplever vi att större delen av barngruppen behöver stöd i leken och kring lek-koder då:

-Konflikter ofta uppstår kring lekmaterialet

-Kommunikationen brister då språket saknas

-Deras sociala samspel och turtagning utmanas

-Lekmaterialet slängs runt istället för att användas i leken

-Roll-leken har minskat

 

VART SKA VI?

Mål från läroplanen:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: -utvecklar nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften - förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

 

VART SKA VI?

I vårt dagliga samspel med barnen vill vi vägleda dem till att kommunicera mer med varandra, i både samtal samt vid konflikter. Vi vill att de ska lära sig att sätta ord på sina känslor, upplevelser och handlingar.

I barnen lek vill vi vägleda och skapa förutsättningar för att öka deras förståelse för socialt samspel och lekkoder men också lära dem hur man hanterar konflikterna som uppstår. Vi planerar att göra om en del av våra lärmiljöer för att underlätta detta och skapa nytt intresse och nyfikenhet hos barnen.

I våra styrda aktiviteter, den planerade undervisningen, vill vi alltid ge plats för barnens tankar, frågor och idéer.

Vi vill att utgångspunkten och fokus i vår undervisning ska vara språkutveckling, vilket vi tror även kan leda till utökat socialt samspel. Vi tänker att alla barnen ska få chansen att lära sig att känna igen sitt namn eller i alla fall sin första bokstav.

Vad gäller de äldsta barnen vill vi undervisa dem skolförberedande och ge dem lite mer ansvarfulla uppgifter.

 

HUR GÖR VI?

Vi skapar struktur genom att dela in barnen dessa grupper under förmiddagarna (tis-tors), samt en struktur för hur vi pedagoger ska närvara med barnen under tiden mellan lunch och mellanmål. Vi tänker att förmiddagsgrupperna till viss del är föränderliga, för att anpassa innehållet i undervisningen utifrån behov och utveckling. Vi delar även upp barnen i två mindre grupper vid vilan, för att anpassa innehållet utifrån barnens språkförståelse. Vi har skapat två olika strukturer beroende på antalet närvarande pedagoger. Då vi är fyra pedagoger närvarande delar vi in barnen i tre olika lärgrupper. En av grupperna kommer då att stödjas av två pedagoger, då vi upplever att individerna i den gruppen behöver mer aktiv stöttning i såväl sitt sociala samspel med varandra, som i sin språkutveckling och behov av utökat ordförråd. I perioder då vi behöver anpassa vår struktur, vid ex stor pedagogfrånvaro, kommer vi att prioritera gruppen med äldre barn, då vi upplever att de behöver stöttning och förberedelse inför kommande skolstart. I våra lärgrupper kommer vi att på olika sätt undervisa inom språk och kommunikation för att utveckla barnens ord- och begreppsförråd och förhoppningsvis underlätta den sociala kommunikationen. Vi planerar att förtydliga ord/saker som finns på vår avdelning med hjälp av skyltar, ex fönster, för att uppmuntra vidare de barn som är intresserade kring ord och stavning. Vi tänker att även detta ger möjlighet till utökat ordförråd och fler begrepp. För att uppmuntra och locka barnens nyfikenhet vidare kring språket tänker vi introducera veckans/månadens tecken. Vår tanke är att introducera användbara ord och frasen, ex god morgon, vatten, tack. Besök till biblioteket kommer också att planeras in med jämna mellanrum.

I vårt arbete med de äldsta barnen kommer vi att titta närmare på de olika bokstäverna i alfabetet och jobba på att de ska lära sig att skriva sitt namn. Vi kommer också att plocka in lite matematikundervisning då det enligt forskning underlättar mycket om barnet inom matematik har kunskap om del/helhet, angående siffrorna 1-10, inför skolstart. Samma barn kommer att som skolförberedande rutin, efter förmåga, få gå ner till hallen för påklädning samt gå upp till avdelningen själva efter utevistelsen.

 

Vad gäller barnens lek och vårt stöd i detta, tänker vi arbeta på följande sätt, både planerat som förmiddagsaktivitet men också spontant då vi ser att det behövs:

En pedagog närvarar i en mindre förutbestämd lekgrupp, med kanske 3–4 barn, där barnen känner sig trygga och har lättare att skapa relationer till andra. Vi vill skapa förutsättningar för ett lugn utan för mycket avbrott under lekens gång. Leken ska ha tydlig struktur och ram, som innehåll, start och slut. T ex starta med en sång, förklara vilken lek som ska lekas och avsluta med en ramsa och äta frukt.

Vi pedagoger närvarar i leken med syfte att:

-Vara trygghetsskapare

-Visa hur man kommunicerar

-Visa hur man är mot varandra

-Visa hur turtagning fungerar

-Sätta ord på vad som händer

-Vägleda och stötta

-Inspirera och utmana i leken

-Synliggöra tysta, osynliga barn

Vi hoppas att på detta sätt kunna stötta barnens samspel och lära dem de sociala regler som är en förutsättning för att de ska kunna leka med andra barn.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: