Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astrid Lindgren- Solgården Blåbäret

Skapad 2020-08-04 16:43 i Västra Förskolan Solgården Rättvik
Tema Astrid Lindgren
Förskola
Under läsåret kommer vi på olika sätt arbeta med Astrid Lindgren som en röd tråd hos oss på Blåbäret.

Innehåll

Nuläge

Vi har fått en ny barngrupp och den första tiden fokuserar mycket på att få ihop gruppen och att skapa en trygghet hos barnen. Vi samtalar om vilka rättigheter och skyldigheter som finns och hur vi är en bra kompis på förskolan. Vi har sett ett stort intresse hos barnen kring karaktärer från Astrid Lindgrens böcker och ser en spännande och rolig möjlighet att arbeta med dessa karaktärer för att utmana och stimulera barnen hos oss på Blåbäret.  

 

Mål

Som en del i arbetet med Astrid Lindgren är målet att utveckla de grundläggande värdena, förståelse och medmänsklighet genom samtal, skapande, utforskande och språkliga aktiviteter. Vi hoppas skapa ett växande intresse för berättelser, bilder & texter samt att hålla minnet av Astrid Lindgrens litteraturarv levande. 

Vilka mål ska nås?

Syfte 

Vi har valt att arbeta med Astrid Lindgren eftersom hon har skapat många karaktärer och böcker som ger oss möjlighet att arbeta med värdegrunden och de demokratiska principerna. Hennes berättelser bjuder in till fantasifyllda äventyr där vi kan utmana barnen i deras sätt att tänka kring de grundläggande värdena och medmänsklighet. 

 

 

Genomförande 

Vi kommer arbeta med Astrid Lindgren genom ett lekpedagogiskt arbetssätt där sagoberättande, film, skapande, experiment, mattematik, språkligt och kroppsligt kommer få ta stor plats. 

Vi formar aktiviteter efter barnens intresse av de olika karaktärerna från sagoberättandet och är hörsamma och flexibla utifrån barnens intresse. Vi arbetar med Astrid Lindgren under hela läsåret och tillsammans på avdelning ser vi till att skapa en spännande och magisk stund med barnen genom Astrid Lindgren. 

 

 

 

Dokumentation    

Hur dokumenterar vi? Vad behöver vi få med i dokumentationen? På förskolenivå, avdelningsnivå, gruppnivå? och barnnivå? 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

 

Utvärdering

Hur utvärderar målen och syfte samt hur väl aktiviteten fungerat?

Ansvar

Vilket ansvar har vem? 

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: