Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiskt arbete

Skapad 2020-08-05 10:30 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Vuxenutbildning
Ämnet pedagogiskt arbete har sin grund i pedagogik och didaktik med tydligt fokus på lärandets praktik och tar sin utgångspunkt i den pedagogiska yrkesverksamhetens teori och praktik. Det behandlar arbetsuppgifter och yrkesroller samt verksamheternas roll i samhället.

Innehåll

Mål - Att utveckla din kunskap om de olika pedagogiska verksamheter och förmåga att arbeta inom dessa utifrån styrdokument, en demokratisk värdegrund och överenskommelser om mänskliga rättigheter.

Du ska

  •   få förutsättningar att utveckla din förmåga att möta och pedagogiskt leda människor utifrån ett etiskt och inkluderande förhållningssätt. 
  •  ges möjlighet att utveckla kunskaper om lekens och skapande verksamheters betydelse för människors lärande och växande samt förmåga att använda de kunskaperna i sitt arbete.

Hur:

Genom enskilt arbete, redovisning, föreläsningar, diskussioner och praktiskt arbete på förskolan under din APL

 

Varför:

  • För att du ska få möjligheten att öka tryggheten i din blivande yrkesroll genom teoretiskt och praktiskt arbete.

 

Undervisning - Genomförande och tidsplan.

Du kommer att på förskolan planera, genomföra och dokumentera olika aktivitet inom ramen av läroplansmålen. Du ska  vara aktiv på och öka ditt ansvar i de dagliga aktiviteterna  och rutinerna på förskolan.  Viktigt att du ser hela dagen som en pedagogisk utbildning och tar alla tillfällen till att stimulera barns lärande (till exempel alla rutinsituationer) och den fria leken.

Du kommer också att få dokumentera, reflektera och analysera ditt arbete på förskolan.

Kursen kommer att sträcka sig under hela terminen och vävas in i kurserna Pedagogik och pedagogiskt ledarskap.

Uppgifter kommer att kontinuerligt att läggas ut på Unikum

 

Centralt innehåll för Pedagogiskt arbete:

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

Innehållet i, bakgrunden till och framväxten av olika pedagogiska verksamheter, deras organisation och institutionernas roll i samhället.

Barns olikheter, deras förutsättningar och möjligheter för lärande och deltagande i olika situationer och aktiviteter samt innebörden av ett inkluderande arbetssätt.

Lekens betydelse för barns lärande och växande.

Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av pedagogiska verksamheter och aktiviteter.

Uppföljning, analys och dokumentation av barns lärande och växande. Metoder för att utvärdera på vilket sätt förskolan tillgodoser barns möjligheter att utvecklas och lära utifrån läroplanens mål och intentioner.

Pedagogers och andra vuxnas roll och betydelse för barns lärande och växande.

 

 

Bedömning  

Examinationer kommer ske både enskilt, i grupp, inlämnade uppgifter, genom din APL.

APL bedömningen sker i samråd med din handledare och utifrån din dokumentation.

I matriserna nedan kan du se vad som förväntas för de olika betygsnivåerna.


 

 

Uppgifter

  • Observation inför PUT dag

Matriser

Pedagogiskt arbete APL

Nivå 1
Detta krävs för att du ska få E
Nivå 2
Detta krävs för att du ska få C
Nivå 3
Detta krävs för att du ska få A
Ny nivå
Planera och genomföra
Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare vanligt förekommande enkla arbetsuppgifter och aktiviteter på ett yrkesmässigt sätt. I arbetet använder eleven redskap och metoder som finns angivna för uppgiften.
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare vanligt förekommande arbetsuppgifter och aktiviteter på ett yrkesmässigt sätt. I arbetet väljer och använder eleven redskap och metoder som passar för uppgiften. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande.
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare vanligt förekommande, även avancerade, arbetsuppgifter och aktiviteter på ett yrkesmässigt sätt samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. I arbetet väljer och använder eleven redskap och metoder som passar för uppgiften samt motiverar sitt val. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande.
Interagera
Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Dokumentera
Eleven gör en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp
Eleven gör en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
Utvärdera
När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
Diskutera
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till arbetsuppgifterna. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till arbetsuppgifterna. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till arbetsuppgifterna. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Bedöma egen förmåga
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Pedagogiskt arbete

Nivå 1
Detta krävs för att du ska få E
Nivå 2
Detta krävs för att du ska få C
Nivå 3
Detta krävs för att du ska få A
Beskriva pedagogiska verksamheter
Eleven beskriver översiktligt pedagogiska verksamheter och barns lärande och växande inom dem.
Eleven beskriver utförligt pedagogiska verksamheter och barns lärande och växande inom dem.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat pedagogiska verksamheter och barns lärande och växande inom dem.
Använda centrala begrepp
Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Söka information
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Lagar
Eleven redogör översiktligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheterna och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete.
Eleven redogör utförligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheterna och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete.
Eleven redogör utförligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheterna och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete.
Planera och genomföra
Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare vanligt förekommande enkla arbetsuppgifter och aktiviteter på ett yrkesmässigt sätt. I arbetet använder eleven redskap och metoder som finns angivna för uppgiften.
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare vanligt förekommande arbetsuppgifter och aktiviteter på ett yrkesmässigt sätt. I arbetet väljer och använder eleven redskap och metoder som passar för uppgiften. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande.
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare vanligt förekommande, även avancerade, arbetsuppgifter och aktiviteter på ett yrkesmässigt sätt samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. I arbetet väljer och använder eleven redskap och metoder som passar för uppgiften samt motiverar sitt val. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande.
interagera
Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Dokumentera
Eleven gör en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp
Eleven gör en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
Utvärdera
När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Diskutera
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till arbetsuppgifterna. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till arbetsuppgifterna. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till arbetsuppgifterna. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Bedöma egen förmåga
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: