Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan ht 2020 – vt 2021

Skapad 2020-08-06 14:03 i Viken Storfors
Förskola
Presentation och arbetssätt inför arbetsåret 2020/2021 På vår förskola är gemenskap och samhörighet viktigt, vi har en stor gård utomhus som bjuder in till samspel mellan alla barn och personal på förskolan. Förskolan består av tre avdelningar. En avdelning för de yngsta barnen där tre pedagoger undervisar. När barnen är mellan två och tre år flyttas de upp till en av de åldersblandade avdelningarna. På avdelning 1 undervisar tre pedagoger och på avdelning 2 undervisar fyra pedagoger. För Storfors kommuns förskoleverksamhet är språk och språkutveckling samt hälsa och rörelse prioriterade mål under läsåret.

Innehåll

Grovplanering av arbetsåret.

Augusti 2020

I vår uppstart av terminen kommer vi att lägga fokus på Barns delaktighet och inflytande, då de får vara med och forma vår lärmiljö. Vi kommer att anpassa avdelningarna efter hur barngrupperna ser ut. Detta arbete fortgår hela läsåret.
För att uppfylla målet ovan kommer vi pedagoger att erbjuda barnen olika material på förskolan för att se vart deras intresse ligger. Vi kommer att erbjuda lekar i lokalernas olika miljöer för att se vart vi behöver ändra och vad vi ska ha kvar, detta sker i samspel med barngruppen. Vårt fokus är att lära känna barngruppen och se dess intressen, detta kommer vi göra genom att låta barnen få välja lekar och aktiviteter, samt att vi pedagoger är observanta och tar till vara på deras intressen.


Utvecklingssamtal fortgår under hela läsåret.

September

Vi vill ge barnen undervisning i att respektera regler och förhållningssätt, samt se sitt eget ansvar i gruppen.
Träna på turtagning, dela med sig och samarbete.
Utvärdering sker sista veckan i september. Utvärdering görs avdelningsvis genom finplanering/veckoplanering och dokumentation på Unikum.

Oktober

Vi arbetar med normer och värden.

Vi fokuserar på miljön, ge barnen kunskap om samhället och hur man bidrar till hållbar utveckling.
Källsortering

November

Fortsätter arbetet med normer och värden.
Utvärderar sista veckan i november. Utvärdering görs avdelningsvis genom finplanering/veckoplanering och dokumentation på Unikum.

December

Vi fokuserar på målet språk och språkutveckling, detta pågår under fyra månader och utvärderas sista veckan i mars. Babblarna och före Bornholm är språkstimulerande material som vi använder i vår undervisning.
Biblioteket är ytligare en stöttepelare för oss i arbetet med språkutveckling, där vi kan låna material till det som barnen intresserar sig för.
Pedagogerna på Viken har gått utbildningen Läslyftet, som gett oss nya tankesätt och metoder om hur vi kan undervisa i språkutveckling.
Julpyssel och traditioner, både svenska traditioner och traditioner från andra länder där vi har barn och vårdnadshavare som kan ge oss mer information och förståelser om dem.

Januari 2021

Språk och språkutveckling med hjälp av skapande undervisning. Vi kommer att erbjuda barnen mer aktiviteter i ateljén samt bygg och konstruktions material.

Februari

Fortsatt undervisning inom språk och språkutveckling.

Mars

Utvärdering av språk och språkutveckling. Sista veckan i mars. Utvärdering görs avdelningsvis genom finplanering/veckoplanering och dokumentation på Unikum.

April

Här kommer alla avdelningar fokusera på målet hälsa och rörelse. Vi kommer att lägga stor del av vår undervisning utomhus för att kunna erbjuda barnen utrymme till att utveckla sin motorik, allt från att rulla, hoppa, springa, krypa, balansera. Vi kommer att plocka fram vår hinderbana och bygga upp olika stationer för att utmana deras motoriska förmåga och bygga upp en rörelseglädje som ska hålla livet ut. 
Vi kommer att gå till ravinen och skogen.

Påskpyssel – traditioner

Överskolningssamtal med 6-åringarna.

Maj

Hälsa och rörelse. Vi lägger mycket lärandeundervisning utomhus, tar ut material som vi vanligtvis har inomhus.
Utvärderas första veckan i maj. Utvärdering görs avdelningsvis genom finplanering/veckoplanering och dokumentation på Unikum.

Juni

Hälsa och rörelse

Juli

Semester

 

2. Mål och riktlinjer

 

Målen anger inriktningen på utbildningen i förskolan och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i utbildningen samt hur denna bidrar till varje barns utveckling och lärande.

Riktlinjerna anger förskollärarens ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Riktlinjerna anger också uppdraget för var och en i arbetslaget, där förskollärare, barnskötare och annan personal kan ingå, att erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande.

Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidra till att genomföra förskolans uppdrag.

 

2.1 Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

 

Nuläge: Miljön och jordens framtid hänger på att alla människor har kunskap om hur vi tar hand om vår jord. Vikten av att se sitt eget ansvar för att bidra till något positivt.

Mål: ”ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället (Skolverket, 2018. s.12.)”.

Syfte: I vår undervisning ger vi barnen redskap för att aktivt kunna bidra till en hållbar utveckling.

Metod: Vi går till källsorteringen med förskolans skräp som vi sorterat. Vi sorterar även vårt matavfall. Vi hjälps åt att hålla vår gård ren från skräp. Vi är rädda om det pedagogiska material vi har på förskolan och återanvänder det vi kan till skapande undervisning.  

 

2.2 Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och ideér ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

 

Språk och språkutveckling i förskolan.

Nuläge

Förskolan arbetar språkutvecklande och förskolans personal ges kompetensutveckling inom språkutveckling under läsåret.

Mål Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften (Skolverket 2018, s.14). ”

Syfte: Ge barnen möjligheter till att kunna kommunicera och uttrycka sig med andra, att kunna påverka sin egen situation.

Metod: Vi använder tecken som stöd i vår undervisning. Vi arbetar med babblarna och Före Bornholmsmodellen.Hälsa och rörelse i förskolan

Nuläge

I verksamhetsplanen för enheten skola-förskola finns som mål att minska andelen överviktiga barn och ungdomar bl.a genom att främja rörelse.

Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och välbefinnande (Skolverket 2018. s, 13).”

Syfte: Vi vill lägga grunden för rörelseglädje.

Metod: Erbjuda roliga fysiska aktiviteter för barnen både inomhus som utomhus.

 

2.3 Barns delaktighet och inflytande

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

 

Nuläge: Vi vill ge barnen undervisning i att respektera regler och förhållningssätt, samt se sitt eget ansvar i gruppen.
 
Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan (skolverket 2018, s.16)”.

Syfte Vi vill ge barnen kunskap om hur man förhåller sig till sina medmänniskor, samt hur man behandlar materialet på förskolan. 

Metod: Vi pedagoger ska vara förebilder för barnen, vi ska finnas där för att hjälpa dem att reda ut konflikter och respektera allas åsikter. Vi undervisar i demokratiska processer, bjuder in barnen till diskussioner och hittar gemensamma lösningar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: