Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet i Östansbo förskola

Skapad 2020-08-07 13:51 i Östansbo förskola Ludvika
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
En planering för hur vi arbetar på Östansbo förskola för att i de nya barngrupperna lära känna varandra och skapa trygghet för alla barn och vuxna.

Innehåll

Var är vi?

Våra grundläggande mål är att barnen på förskolan ska känna trygghet, glädje och tillit till sin egen förmåga. Vi vill även att barnen ska uppleva att de duger som de är och att de sätt vi alla är olika på är en tillgång för gruppen. Vi ser att barnen (både nya och "gamla" barn) behöver lära känna varandra, våra nya rutiner samt känna tillhörighet i gruppen, allt för att öka känslan av trygghet - vilken är en förutsättning för att utveckling och lärande ska kunna ske på bästa sätt! Vi arbetar hela tiden utifrån att skapa en trygg miljö för alla barn, men det är extra viktigt vid förändringar, såsom vid inskolning.  

Vart ska vi?

Syftet är:

 • Att alla barn ska lära känna varandra.
 • Att barnen känner sig trygga på avdelningen och förskolan.
 • Att barnen känner sig trygga med all personal.
 • Att vårdnadshavare ska känna sig trygga med att lämna sitt barn på förskolan.
 • Att alla barn ska känna tillhörighet i barngruppen.
 • Att ge förutsättning för god lek, väcka barnets nyfikenhet och intresse för förskolan.
 • Att alla barn ges möjlighet att påverka sin situation på förskolan.
 • Att barnen utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
 • Att skapa en miljö som ger barnen bästa möjligheter att känna samhörighet.

Vi strävar efter att: 

 • Skapa en trygg och öppen relation med vårdnadshavare.
 • Få en trygg barngrupp där barnen känner sig hörda och sedda.

Hur gör vi?

- Vi skapar en lugn och harmonisk inskolning där alla pedagoger är delaktiga även om en pedagog har det yttersta ansvaret och är kontaktperson under inskolningen. Detta för att barnen som skolas in ska ha goda möjligheter, att skapa en nära anknytning till någon av pedagogerna. Vi följer barnen och respekterar vem de skapar sig en trygg anknytning till, men jobbar för att de skall få en god relation med alla pedagoger.

- Vi skapar en lockande miljö där barnen lätt kan se förskolans utbud av material och aktiviteter, för att locka in barnet i verksamheten utifrån det som är intressant och lustfyllt för det enskilda barnet. Lärandemiljön är föränderlig och omvandlas kontinuerligt utifrån barnens behov.

- Vi är lyhörda för vårdnadshavarens behov, genom att lyssna och återkoppla.

- Vi befinner oss på barnens nivå så att vi kan ha ögonkontakt och kan stötta/hjälpa barnet när det behövs. Vi introducerar materialet för barnet genom att leka tillsammans.

- Vi använder bilder på barnen i hallen, på deras lådor, på stolar och vid samling för att de ska känna tillhörighet samt lära känna varandra. 

- Varje dag går vi igenom vilka barn som är i förskolan och vilka som är lediga/sjuka. 

- Vid terminens start arbetar vi fram tydliga rutiner. Vi vill att barnen ska möta en tydlighet i hur dagen ser ut hos oss. Rutiner, t ex blöjbyten, av- och påklädning och matsituationer, är också tillfällen för lärande. Vi utmanar varje enskilt barn utifrån deras utvecklingsnivå, ger dem tryggheten och glädjen i att känna att de kan, samt ger dem inspiration att försöka klara mer.

- För att barnen lättare ska bli sedda och våga ta plats och för att vi ska kunna genomföra undervisning under lugnare former delar vi ofta in oss i mindre grupper. 

- För att skapa god lek deltar personal aktivt i leken. 

Förutsättningar

Vi för kontinuerligt samtal kring barnet/barnen i arbetslaget samt ger den dagliga kontakten med föräldrarna hög prioritet. Att skapa trygghet för alla i förskolan är ett ständigt fortlöpande arbete som kräver nävarande pedagoger, dokumentation, reflektion och analys.

Dokumentation

Vi dokumenterar genom att skriva reflektioner samt genom att fotografera. Barnen kommer att vara delaktiga i dokumentationen genom att fotografera, samtala och reflektera tillsammans. Syftet med dokumentationen är att barnen ska ges möjlighet att upptäcka sin egen lärprocess.

Hur blev det?

Utvärdering 

 • Vilket lärande har vi sett hos barnen inom lek och kommunikation?
 • Har förståelsen hos barnen förändrats inom lek och kommunikation? 
 • Hur har vi sett att det VÄXANDE MÖTET hjälpt barnen att utvecklas i lek och kommunikation? 
 • Hur har vi sett att det LEKFULLA LÄRANDET hjälpt barnen att utvecklas i lek och kommunikation? Hur svarade barnen på de planerade aktiviteterna? 
 • Hur har barnen använt den UTMANANDE MILJÖN? Hur har de svarat på eventuella förändringar i miljön?

Vi utvärderar fortlöpande, dels naturligt genom vardagliga samtal och dels under våra arbetslagsträffar. Vi observerar och uppmärksammar barnens utveckling och lärande, vilket gör att vi även utvärderar tillsammans med barnen. På utvecklingssamtal utvärderar vi tillsammans med föräldrar.

Hur går vi vidare?

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: