Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns delaktighet och inflytande 2020/2021

Skapad 2020-08-10 08:41 i Tågets förskola Lunds för- och grundskolor
Används som mall
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medskapande vuxna ger vi praktiska förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka temarum och vilket material som ska finnas i respektive rum. Tavlan där barnen väljer aktiviteter har en central roll i verksamheten. Ett syfte med tavlan är att stärka barnen i att stå för i det här fallet sitt val men sedermera ge barnen redskap för att ta ställning och våga stå för sin åsikt. Ett annat är att barnen så småningom ska få en förståelse för hur de val vi gör påverkar både oss själva och andra.

Innehåll

Läroplansmål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

 Planerade insatser

 • Arbeta tematiskt utifrån skönlitteratur
 • Koppla aktivitetstavlan/plattan till undervisning
 • Synliggöra barnens inflytande genom olika röstningsprocesser.
 • Kontinuerligt arbeta med reflektion tillsammans med barnen.
 • Använda skönlitteratur som ett verktyg för att på olika sätt synliggöra barnens erfarenheter.
 • Dramatisera skönlitteratur och händelser ur barnens vardag.

Förväntade effekter

När vi ser att:

 • När barn talar om vad de vill och inte vill i olika situationer

 • När barn talar om vad de tycker i olika frågor

 • När barn söker egna lösningar på problem som dyker upp

 • När barn i ord och/eller handling visar att de förstår på vilket sätt de är med och påverkar sin vardag på förskola

 • När barn känner igen våra nyckelbegrepp

 • När barn gör egna val

 • När barn vid behov ber om hjälp att välja

 • När vi ser att barn i sociala samvaron ger varandra inflytande och gör varandra delaktiga.

 

Metodval

 • Genom dokumentation, reflektion, intervjuer i vardagen ser vi om de önskade effekterna uppnåtts.
 • Löpande observationer som sedan analyseras i vårt reflektionsunderlag. Detta för att fånga upp de avtryck vi ser i verksamheten som tyder på att arbetet mot de förväntade effekterna går i rätt riktning.

Nyckelbegrepp

 • Äldre barn

 • Demokrati

 • Påverka

 • Rättighet

 • Ansvar

 • Majoriteten

 • Rösta

 • Inflytande

 • Delaktighet
 •  
 • Yngre barn

 • Välja

 • Alla   

Kännetecken

Att barnen kan uttrycka saker som "jag tycker..."

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: