Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer & värden 2020 Grodan

Skapad 2020-08-10 10:51 i Lergökens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi är alla unika och det är en rättighet att få känna sig värdefull för den man är. På Lergöken/Hyddan arbetar vi för att barnen ska utvecklas till självständiga individer med egna behov och intressen samt en förmåga att förmedla och ge uttryck för dessa. Vi sätter barnen i fokus och tror på deras förmågor. Barnen får ta ansvar och vi uppmuntrar dem att ta egna initiativ. För barnen handlar det också om att lära sig tolka olika känslor. Det är viktigt att vi behandlar varandra väl och bemöter vår omgivning med omtanke. Barnen uppmuntras att hjälpa varandra. Vi uppmärksammar olika kulturer och språk och väver ihop det med de svenska traditionerna. Människor som möts av respekt utvecklar demokratiska värderingar och en omtanke för sin omvärld.

Innehåll

Pedagogisk planering

1. Välj läroplans mål utifrån LPFÖ18 (Prioriterade mål)

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 

2. Välj avdelningens prioriterade mål utifrån kartläggning

Vi utgår från att det i gruppen finns det flera nya barn så vårt främsta mål är att jobba med relationer för att barnen /gruppen ska känna trygghet

I arbetet med normer och värden är det viktigt att ge barnen kunskap/förmåga att kunna säga nej/stopp, att vara en bra kompis.

 

3. Planerade insatser/Aktiviteter

Arbeta utifrån materialet "Stopp min kropp" (som är utarbetat av Rädda barnen) vilket innebär bla att lära barnen förmågan att säga nej till kompisar och vuxna

Aktiviteter där vi är tillsammans som grupp bla sång, musik, lekar

Vi pedagoger är nära barnen på golvet för att kunna guida barnen i samvaron tillsammans med sina kompisar

 

 

4. Förväntade effekter/Resultat

Förväntat resultat är att barnen ska få förmågan att säg nej/stopp verbalt eller kroppsligt när de är något som de inte vill.

Även att respektera/sluta när kompisarna säger nej

Att vi pedagoger ska få bra relationer med alla barnen

 

 

 

 

5. Metodval

 Skriftliga dokumentationer

 5. Forskning/Vetenskaplig grund, Beprövad erfarenhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Reflektionsunderlag

Börja med att kopiera detta underlag och döp om det till avdelningens namn och årtalet (Ta sedan bort denna textrad i ert dokument)

 

Resultat 

Ni använder olika metodval såsom t ex. dokumentation, intervjuer, observationer, enkäter 

för att få fram olika resultat av hur aktiviteter, lärmiljöer, bemötande och förhållanden i

verksamheten ger barnen möjlighet att utvecklas till empatiska, demokratiska och lärande

samhällsmedborgare genom det livslånga lärandet.

 

Exempel på att resultatbeskrivningar kan vara:

 • Barnen utvecklar sina förmågor att....genom
 • Vi ser att barnen vid flera tillfällen
 • Ett tydligt mönster är...
 • Vi ser att ... lett fram till att....
 • I vardagen kan vi se att barnen....
 • Här kan vi/ I denna situation kan vi se att barnen tydligt uttrycker jag känner....

 

Analys

Man analyserar resultatet för att finna framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Detta gör man genom att se olika mönster i verksamheten och därmed kunna hitta de olika delarna som är utvecklande eller behöver utvecklas för att skapa helheten.säger nej 

Frågor man kan ställa sig och funderar kring för att se om mina förväntade resultat stämmer med de givna resultaten.

 • Vilka uttryck hade vi tänkt att det skulle ta sig i barngruppen?  Vilka har det tagit?
 • Vad var det för ett förändrat kunnande vi önskade se hos såväl individ som grupp? Syns den?
 • Hur har vårt förhållningssätt påverkat resultatet?
 • Vad har verktygen såsom lärmiljöer, gruppsammansättning, pedagogernas kompetens, kompetensutveckling m.fl. haft för påverkan för resultatet?

 

Exempel på formuleringar kan vara

 • Vi ser inte det förväntade resultatet när det gäller …. Istället ser vi….
 • Om vi jämför med tidigare år kan vi i år se….
 • När man tittar på förhållandet pojkar/flickor kan man se…
 • Om man jämför …. kan man se att ….
 • Här kan man urskilja….i förhållande till…..
 • Ett tydligt mönster är….
 • Vi tror att …. har gett barnen…

 

Nya insatser/Åtgärder till förbättring

Här beskriver ni vad ni ser att ni behöver jobba vidare med för insatser för att jobba i riktning mot de förväntade effekterna/utveckla de förväntade effekterna med utgång från det prioriterade läroplansmålet (punktform fungerar bra)

 

Årshjul värdegrundsarbete

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18

Matriser

Normer och värden

Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

När barn bjuder in andra i lek och samtal. När barn försöker lösa konflikter. När barn försöker läsa av kompisars känslor och önskemål.
Nivå 1
0-20 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 2
21-40 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 3
41-60 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 4
61-80 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 5
80-100 procent av barnen på avdelning visar

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

När barn hjälper någon annan i olika vardagssituationer som uppstår t ex i hallen vid av- och påklädning När barn hämtar en vuxen om en kompis behöver hjälp När barn klappar/tröstar en kompis som är ledsen När barn vågar visa eller berättar hur de känner När barn väntar på sin tur När barn gör och säger förlåt När barn använder stopphanden eller säger stopp
Nivå 1
0-20 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 2
21-40 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 3
41-60 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 4
61-80 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 5
80-100 procent av barnen på avdelning visar

Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

När barn funderar kring relationer, orättvisor och rättvisor, När barn funderar
Nivå 1
0-20 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 2
21-40 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 3
41-60 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 4
61-80 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 5
80-100 procent av barnen på avdelning visar

Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning

När barn visar förståelse för varandras olikheter. När barn visar i lek och samtal att de är medvetna om olika familjekonstellationer. När barn är medvetna om olika högtider
Nivå 1
0-20 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 2
21-40 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 3
41-60 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 4
61-80 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 5
80-100 procent av barnen på avdelning visar

Utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

När barn värnar om växter och djur i närmiljön När barn plockar undan saker som de använt ute och inne. När barn är rädda om materialet När barn visar intresse för hållbar utveckling
Nivå 1
0-20 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 2
21-40 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 3
41-60 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 4
61-80 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 5
80-100 procent av barnen på avdelning visar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: