Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning och terminstart på Kotten -2020-2021

Skapad 2020-08-10 13:46 i Skogsbyns förskola Båstad
Förskola
Detta är en planering som vi ska använda för att få en genomtänkt, välplanerad inskolning och terminstart. Att vara väl förberedd inför inskolning och terminstart skapar trygghet för alla barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Innehåll

Innehåll

Ingress

Vårt syfte är att enligt planen mot diskriminering och kränkande behandling ge alla barn en bra start på den nya terminen. Nya barn skolas in och det bildas en ny grupp. Nya kontakter skapas, för både nya och gamla barn.

När barnen börjar förskolan så får de uppleva ytterligare en miljö att förhålla sig till, detta oavsett om det leder till stress eller skapar stimulans för barnen. 

 

Avdelningens mål

 • En trygg barngrupp
 • Att vi har ett bra samarbete med vårdnadshavarna och barn.
 • Att alla barn ska känna sig välkomna och tycka att det är roligt att vara på förskolan.

Målkriterier (Vilken förståelse, förmåga och begrepp vill vi att barnen ska få möjlighet att utveckla = det här vill vi se och höra när målet är uppnått)

 • Att barnen är trygga och vänder sig till oss vuxna
 • Att barnen tar för sig och utforskar materialet som erbjuds
 • Att barnen visar öppenhet, nyfikenhet och känner glädje inför vistelsen
 • En öppen kommunikation mellan pedagoger-barn, pedagoger-vårdnadshavarna, 
 • Kommunikation mellan barn-barn som präglas av en positiv ton

Vetenskaplig teoretisk bakgrund 

Enligt författarna till boken Anknytning i förskolan s:23, ”...det viktigaste pedagoger kan göra för små barn ”i allmänhet”......använda sin professionella kunskap och sitt engagemang i barnen till att stimulera deras lek och lärande på olika sätt. För att det ska bli möjligt, krävs det att man i arbetslaget tillämpar kunskapen om små barns behov och får varje barn att känna sig tillräckligt tryggt med en eller ett par pedagoger, såväl i den fysiska miljön som i barngruppen. Med tryggheten som grund finns sedan goda förutsättningar för pedagogerna att planera både för vardagens många återkommande rutiner och för aktiviteter där nyfikenhet, lek och kunskapssökande stimulans.”

S.212 ” För att kunna vara nyfiken och intresserad tillsammans med sina kamrater måste det lilla barnet känna sig säkert på de vuxnas närvaro, sin egen markerade plats i gruppen och att samlingen inte kommer att bjuda på något som är alltför överraskande och omtumlande. Således måste pedagogerna diskutera och planera så att samlingen blir både så trygg som möjligt för det enskilda barnet och tillräckligt intressant och rolig för alla.”

 

 

Strategier (Förhållningssätt och aktiviteter för att nå målen)

 • Vara nära och synliga både för barn och vårdnadshavare
 • Vara tydliga med våra rutiner men det finns utrymme för flexibilitet
 • Vi leker och sjunger tillsammans för att uppleva glädje 
 • Vi stärker kommunikation genom att använda AKK
 • Vi delar upp oss i mindre grupper där barnen lättare kan komma till tals och bli sedda
 • Tillsammans med barnen upptäcker vi de olika miljöerna på förskolan 
 • Vi pedagoger lägger stor vikt vid samtalet med vårdnadshavarna vid lämning och hämtning.
 • Vid svårare lämningar är vår ambition att återkoppla via sms till vårdnadshavarna

Miljö och material (Förutsättningar i material och miljö för att nå målen)

 • Material och miljö anpassas och ändras efter barnens intresseområden
 • Tydligt för barnen var materialet finns med närvarande och deltagande pedagoger
 • Vi har ett tydligt bildstöd som underlättar var saker ska var

Dokumentation ( Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målen)

 • Observation
 • Reflektion
 • Dialog med vårdnadshavarna samt uppföljningssamtal om upplevelser och tankar kring inskolning och barnets första tid hos oss.
 • Lärlogg

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: