Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk- På vilka sätt kan vi använda vår kropp?

Skapad 2020-08-11 11:08 i Nyponrosens förskola Helsingborg
Förskola
Vi började med kroppsdelar för att vi upptäckte att barnen behöver ökad kroppsuppfattning och vad de olika kroppsdelarna heter. Hur ska vi få in de estetiska uttrycksformerna i vårt arbete med kroppen? Vi frågade barnen -Vad kan du göra med dina händer etc.

Innehåll

 

Genom att erbjuda barnen olika estetiska uttrycksformer, så som skapande med olika material, rörelse i olika former, musik, teater (roll-lekar) får barnen möjlighet till att berätta och kommunicera med varandra.

När vi jobbar med vårt projekt kroppen under förmiddagen kommer vi dela in barnen i mindre grupper där vi jobbar med kroppen på olika sätt i de olika lärmiljöerna. Vi uppmuntrar barnen till att fundera över vad de lärt sig under dagen. Allt för att stimulera språket.

Vi delar in barnen i mindre läsgrupper där vi utmanar barnen till boksamtal.

Vår nyfikenhetsfråga är -"På hur många olika sätt kan du använda din kropp?"

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: