Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2 - Diamantjakten

Skapad 2020-08-11 14:25 i Kristinelundskolan Östhammar
Vi arbetar med att läsa,skriva samtala med hjälp av arbetsmaterialet Diamantjakten.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Vi fortsätter att följa Asta, Bea och Ceasar på deras äventyr i Diamantjakten där vi kommer läsa, samtala, arbeta med stavning och grammatik.

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Konkreta mål för eleven

Läsa
läsa längre texter och ord med komplicerade konsonantförbindelser
 - läsa en hel bok med enkel text på egen hand
- rätta dig själv vid läsning
- automatisera läsningen alltmer och läsa enkla meningar med flyt
- stanna upp och samtala, återberätta och ställa frågor om det som du har läst
- använda olika läsförståelsestrategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser
- uppfatta den s.k röda tråden
- koppla det lästa till egna erfarenher

Skriva
- skriva texter med enkel handling för hand eller på dator
- skriva läsligt för hand
- stava vanligt förekommande ord
- skriva med visst flyt
- göra mellanrum mellan orden
- skriva med stor bokstav och punk.
   använda tankekarta som planering för ditt skrivande

Kommunikativ förmåga
- berätta i grupp och lyssna på andra
- återberätta
- sammanfatta
- förklara så att andra förstår
- ge och ta muntliga instruktioner
- tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter

Centralt innehåll

Undervisning

Vi kommer att följa Diamantjaktens arbetsgång

- Läseböckerna Diamantjakten finns i flera svårighetsnivåer. De förmedlar samma berättelse men innehåller olika mycket text. Böckerna fungerar som högläsningsböcker med samtal kring innehållet i texten och bilderna. Eleverna får läsläxor ifrån högläsningsböckerna.

-Läsläxan: Varje kapitel i läseboken läses flera gånger hemma för vårdnadshavare eller annan läskunnig person som även ställer frågor om texten till eleven. Elev utvärderar sin läsning och återkopplar tillsammans med vårdnadshavare detta genom ifyllande av läskort.

- Arbetsboken utvecklar barnens läsning och skrivning och utgår ifrån texterna ur läseböckerna.

Bedömning - Vi kommer bedöma elevens förmåga att:

Bedömning - Så här visar eleven vad den har lärt sig:

Högläsning, läsning och läsförståelse enskilt och i läspar.
Arbeta med olika övningar i läsförståelse i grupp och enskilt. 
Skriva berättelser med röd tråd och skiljetecken och skrivregler. 
Kunna samtala om och återberätta en text.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Bedömningsstöd i fonologisk medvetenhet samt läs- och skrivutveckling åk F–3, Östhammars kommun

Bornholmsmodellen

Fonologisk medvetenhet.
1. Eleven hör rim och kan själv rimma.
6. Eleven identifierar samma avslutningsljud i olika ord.
2. Eleven hör skillnad på korta och långa ord.
7. Eleven hör hur många ljud som finns i ett ord – analys.
3. Eleven kan dela ett sammansatt ord och tala om vilket ord som blir kvar om ett tas bort.
8. Eleven ljudar samman språkljud till ord – syntes.
4. Eleven sätter ihop två ord till ett nytt.
9. Eleven klarar enkel fonemaddition.
5. Eleven identifierar samma begynnelseljud i olika ord.
10. Eleven klarar enkel fonemsubtraktion.

Skolverkets bedömningsstöd - Avstämning A

LÄSA - Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet (vänster spalt). SKRIVA - Eleven börjar skriva för att uttrycka sig (höger spalt).
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven urskiljer ord i meningar.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter. (SvA: Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att utifrån sina egna referensramar samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.)
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.

Skolverkets bedömningsstöd - Avstämning B

LÄSA - Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning (vänster spalt). SKRIVA - Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll (höger spalt).
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.

Skolverkets bedömningsstöd - Avstämning C

LÄSA - Eleven använder flera olika sätta att bemöta det lästa för att för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter (vänster spalt). SKRIVA - Eleven skriver längre texter med handling och innehåll (höger spalt).
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning. (SvA: Eleven skriver berättande texter med röd tråd och i huvudsak fungerande handling.)
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår. (SvA: Eleven skriver beskrivande texter där innehållet blir begripligt.)
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: