Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Fokusområde 1: Socialt samspel Familjedaghem Skogen

Skapad 2020-08-11 15:29 i Familjedaghem Härryda
Förskola
Planering hur vi arbetar med vårt Fokusområde Socialt samspel

Innehåll

Planering fokusområde 1: Socialt samspel
Familjedaghem Skogen, Mölnlycke 

1. Vilka Läroplansmål ska vi sträva mot? 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

* öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

* förmågan att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

* respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

2. Vilka möjligheter ska vi erbjuda barnen?

Vi vill ge barnen möjligheterna att stärka sin egen självkänsla, lära känna sig själva och sina kamrater; att alla är olika och det är bra. Stärka barnen i deras samspel och få dem att tänka på, hur de är mot varandra och vad som är ok och inte. 

        1. Vad gör vi? Hur gör vi? 
Vi har inskolning av nya och gamla barn, vi lär känna varandra, kommer in i våra rutiner igen och blir trygga tillsammans. 

Vi går till skogen och har planerad verksamhet där med lärande situationer, från v 36 tom v 43/44 och/eller på en lekplats någon av veckans dagar. 

I skogen eller på lekplatsen, delar vi upp barnen i två grupper, yngre barn och äldre barn.

Vi använder oss av, läser och samtalar om, kompisböckerna som vi dessutom återkopplar till, i situationer som uppstår i barns lek och aktivitet.

Vi arbetar med Border Crossing för att fånga in alla barn och få dem intresserade och delaktiga i fokusområdet. 

Den nya planen, samt utvärderingen av förra årets plan och arbete mot diskriminering och kränkande behandling hålls levande, då dessa finns med oss i verksamhetens planering, genomförande och analys.

Vi vuxna föregår med gott exempel, tänker på hur vi bemöter barnen och har med oss vårt arbete med vår "handbok" i och våra strategier för Relationell pedagogik.

        2. Vilka verktyg och vilket material behöver vi?
Kompishäften med handledning, kompisböcker, andra böcker med fokus socialt samspel, sångpåsar, andra påsar med material och aktiviteter i. 

Material för skapande, egna mappar till barnen, pennor, penslar, digitala ägg, iPad mm. 

Aktivitetskort, förslag på lekar/samarbetsaktiviteter i påse.

3. Hur kan miljön anpassas till barngruppen samt fokusområdet för att kunna bidra till utveckling och lärande på bästa sätt? 
Vi tänker på hur vi bemöter barnen, använder oss av Relationell pedagogik och lågaffektivt bemötande.

Vi tänker att skogen och utemiljön ger goda förutsättningar att arbeta med socialt samspel och normbrytande med könsneutralt material, samt att det material vi tar med också förutsätter detta.

4. Hur ska vi arbeta för att väva in de övergripande målen i fokusområdet?

      1. Demokrati, delaktighet och inflytande 
Vi observerar barnen och ser deras intressen och behov, vilket vi utgår från i vårt genomförande av planeringen.

Barnen är med och bestämmer vilka sånger, lekar, aktiviteter mm det finns att välja på i våra påsar.

      2. Skapande, kreativitet och digital kompetens
Vi arbetar med Border Crossing och erbjuder möjlighet till sång, ramsor, lek, utforskande, skapande dels i skogen coh på lekplatsen och senare i veckan i de egna familjedaghemmen, för att barnen fiskal få möjlighet att bearbeta det de är med om.

Vi har med iPads; dokumentation-skriver ner vad barnen utrycker, för barn och vuxna att ta bilder med, söka information på internet mm.

Vi har med de digitala äggen för utforskande och dokumentation.

      3. Genus och likabehandling
Vi är i skogen eller på lekplats där barn kan leka och vistas på lika villkor.

Våra kompisböcker är till stor del könsneutrala, t ex så tillvida att alla figurer heter det djur de är; Kanin, Igelkott, Giraff osv.

      4. Hållbar utveckling
I skogen och i närmiljön samtalar vi och värnar om, vår miljö och vår natur.

I fokusområdet arbetar vi med allas lika värde, barnkonventionen som böckerna utgår från, hur vi lever och är mot varandra och har det bra tillsammans.

      5. Motorik och hälsa 
Skogen, naturen och närmiljön inbjuder till hälsosamma utevistelser, med rörelse och lek. Vi äter gott tillsammans, från vår matsäck, utmanas och utvecklas utifrån behov och intresse. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: