Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Psykiatri 2 (PSYPSY02)

Skapad 2020-08-12 09:56 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Psykiatri
Välkommen till kursen Psykiatri 2! Ämnet Psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar.

Innehåll

  

Syfte för ämnet Psykiatri

Undervisningen i ämnet Psykiatri ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera och möta patienter och brukare med ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt.

I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvärldens betydelse för uppkomst av psykisk funktionsnedsättning liksom om samhällets och enskilda människors möjlighet att påverka den. 

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna blir medvetna om de fördomar som finns om psykiska funktionsnedsättningar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att diskutera orsaker till ökningen av psykisk ohälsa i samhället inte minst bland unga samt utveckla förståelse av att psykisk ohälsa kan drabba alla människor och att det är lika naturligt att söka hjälp för det som för en fysisk sjukdom. Eleverna ska dessutom utveckla förståelse av hur vården, omsorgen och omvårdnaden ska utformas för patienter och brukare med psykiska funktionsnedsättningar. Eleverna ska ges möjlighet att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera arbetet utifrån omvårdnads- och omsorgsprocessens olika steg. 

 

Innehåll i kursen Psykiatri 2

 

 • Olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten: lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om vård av missbrukare och lagen om vård av unga.
 • Orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
 • Olika behandlingsformer, till exempel kognitiv beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi samt ESL, ett självständigt liv.
 • Samsjuklighet, bruk och missbruk vid psykisk funktionsnedsättning.
 • Bedömning av behov, planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av vård och omsorg samt omvårdnadsarbete vid mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
 • Samtalsmetodik individuellt och i grupp. Motiverande samtal med öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar. Kommunikationens betydelse vid tvångssituationer.
 • Arbete med förbättrings- och kvalitetsarbete i den praktiska verksamheten.
 • Vikten av samarbete mellan olika yrkesgrupper och olika ansvarsområden.
 • Revirtänkande.
 • Intresse- och anhörigföreningar samt deras möjlighet till påverkan på vården och omsorgen. Stödverksamhet till barn med föräldrar som har psykisk funktionsnedsättning eller missbruksproblematik samt utbildning om psykiska funktionsnedsättningar. Delaktighet för patienter, brukare och närstående i vård och omsorgs- samt omvårdnadsarbete.

Kursens upplägg

Kursen är upplagd så att du som studerande får introduktion till en studieenhet vid lektioner, för att därefter själv fylla den med egna studier. Du som studerande ska aktivt söka och tillgodogöra dig kunskap på egen hand. Närvaro och aktivt deltagande är obligatoriskt på lektionerna..

Bokad handledning erbjuds på fredagar mellan 12:30- 14:30.

För att du ska lyckas med dina studier rekommenderar jag/vi att du utnyttjar genomgångar och lektioner och att du har kontinuerlig kontakt med dina kurskamrater.

Kursen är uppdelad i studieenheter med studiearbeten och uppgifter som ska vara till hjälp för dig att skaffa kunskaper i ämnet Psykiatri 2. Uppgifterna utförs individuellt eller i grupp och kan vara muntliga eller skriftliga.

Att fördjupa sig i ett ämne innebär att lära sig förstå och hantera ämnesspecifika begrepp, termer, uttryckssätt och metoder samt kunna omsätta kunskaper i praktisk arbete.

Vi utgår från läroboken ”Psykiatri 2” av Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström från förlaget Sanoma. 

 

Studieenheterna är:

 1. Människans psyke
 2. Psykisk störning och psykisk funktionsnedsättning
 3. Samsjuklighet och komplexitet
 4. Psykiatriska verksamheter
 5. Psykiatriska behandlingar
 6. Psykiatrisk omvårdnad och omsorg
 7. Samtal och kommunikation
 8. Psykiatrisk rehabilitering och återhämtning
 9. Självbestämmande, delaktighet och närstående
 10. Yrkesroll, samarbete och samverkan
 11. Prevention, förbättring och kvalitetsarbete

Utformning på skriftliga inlämningsuppgifterna/redovisningar 

Skriftlig redovisning innebär alltid att uppgiften lämnas datorskriven. Tänk på att behålla originalet av den uppgift som lämnas in. Ange alltid källförteckning i varje inlämningsuppgift.

Examination 

Tre sammanfattande minitest med repetitionsfrågor under kursen räknas som delexaminationer, där du visar att du uppfyller de mål som krävs för minst godkänd betyg på kursen. 

Inlämningsuppgifter, gruppdiskussioner och redovisningar, skriftliga såväl som muntliga, är också betygsgrundande. Aktivt deltagande krävs under grupparbetena.

Betyg

Du kan få betyget F, E, D, C, B eller A på kursen. Se Betygskriterier nedan.

För att du ska få ett godkänt betyg krävs att du har genomfört samtliga kursmoment och uppnått målen för lägsta betyget E.

Veckoplanering

Varje vecka, läs gärna de kapitel som ska behandlas, det underlättar förståelsen och du är förbered med frågor på det du vill veta mer om eller inte förstår.

Är du borta vid ett tillfälle finns det skriftlig inlämning att göra istället, denna kommer jag att lämna ut på Unikum och ni ansvarar för att lämna in snabbast möjligt via e-post till mig.

salvatore.ingletto@karlskoga.se      

 

V. 1-2

             1. Människans psyke

Läroboken kap. 1, 4

 

Centrala begrepp är Utvecklingsteorier, Psykodynamisk, Socialpsykologisk, Kognitivt, Inlärningspsykologiskt, Medicinsk-biologiskt, Stress-sårbarhet, Akut stress och Kris.

 

Uppgifter:

1.       Studieuppgifter sid. 29 och 90.

2.       Arbeta i grupp. Varje grupp väljer ut en utvecklingsmodell och fördjupar sig i den genom att reflektera kring:

o   Känner ni igen de olika faserna hos er själva eller era barn?

o   Vad kan hända individen som vuxen om det blir ”fel” i någon fas?

o   Vilket stöd kan ett barn behöva som har en förälder med psykisk funktionsnedsättning eller substansberoende?

Bilda sedan tvärgrupper och diskutera era reflektioner utifrån er valda modell. Genom att du diskuterar med andra fördjupar du din reflektion.

 

V. 3-4

2.       Psykisk störning och psykisk funktionsnedsättning

Läroboken kap. 2-3, 6-8, 11

 

Centrala begrepp är Psykisk störning, Psykos, Personlighetsstörning, Förstämningssyndrom, Ångestsyndrom, Psykisk funktionsnedsättning och Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

 

Uppgifter:

1.       Studieuppgifter sid. 59, 75, 121, 138, 154 och 209.

2.       Beskriv utförligt och nyanserat tänkbara orsaker och symtom som Linus på s. 62, Jonas på s. 124 och Kristina på s. 141 har. Diskutera orsaker och symtom i grupp.

3.       Läs om Mohamad på s. 107. Vilka symtom visar han? Vad kan symtomen bero på? Vad visar han för typ av psykisk störning? Vad har han för psykisk funktionsnedsättning? Jämför din ”analys” med dina studiekamraters. Diskutera likheter och skillnader i era bedömningar.

4.       Diskutera i grupp vilka likheter och skillnader som finns mellan psykisk störning och psykisk funktionsnedsättning. Diskutera också likheter och skillnader i professionellt förhållningssätt och behandling av personer med psykisk störning och personer med psykisk funktionsnedsättning.

5.       Se filmen: ”I rymden finns inga känslor”. Diskutera i grupp. Vilka neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hade huvudpersonen? Hur blev han bemött av sin omgivning?

 

V. 5-6

3.       Samsjuklighet och kompexitet

Läroboken kap. 5, 9 och 10

 

Centrala begrepp är Suicid, Riskbruk, Substansberoende, Missbruk, LVM, Samsjuklighet, Komplexitet, Stödverksamheter och Närstående.

Uppgifter:

 1. Studieuppgifter sid. 105 och 180.
 2. Diskutera begreppen i en grupp och jämför era uppfattningar om varje begrepp. 
 3. Läs om Ella på s. 92. Beskriv översiktligt Ellas suicidprocess. Läs om suicidprevention på s. 95. Beskriv också hur Ellas suicidförsök hade kunnat förhindras. 
 4. Skriv ned dina reflektioner kring suicid utifrån: Vilka känslor väcks hos dig när en person har tagit sitt liv? Skulle du kunna förhindra det? Hur kan du bemöta en suicidnära person? Diskutera dina reflektioner med dina studiekamrater. 
 5. Läs om Lag om Vård av Missbrukare i vissa fall (LVM), på s. 176. Diskutera med dina studiekamrater hur professionellt förhållningsätt och bemötande ska vara av en person som vårdas enligt LVM. Redovisa genom rollspel.
 6. Läs om Carina på s. 183. Beskriv de olika delarna i Carinas symtom och i hennes psykiska funktionsnedsättning. Beskriv också vad komplexiteten består av. Redovisa för dina studiekamrater.

V. 7-8

4.       Psykiatriska verksamheter

Läroboken kapitel 2, 10, 12 och 13

 

Centrala begrepp är Tvångsåtgärder, LPT, Rättspsykiatri, LRV, Psykiatrisk vårdavdelning, Psykiatrisk öppenvård, Barn och ungdomspsykiatri, LVU, Boendestöd och Daglig verksamhet.

 

Uppgifter:

1.       Tänk efter om du har stött på dessa begrepp tidigare. Beskriv för dig själv i vilka sammanhang de kom upp. Förstod du då vad de betydde? Tänk på vad begreppen betyder för dig nu. När du arbetar på detta sätt reflekterar du över begreppen.

2.       Läs om Adam och Jane på s. 31. Beskriv inom vilka psykiatriska verksamheter Adam och Jane kan få behandling, stöd och annan hjälp. Om du var personal inom dessa verksamheter hur skulle du då hjälpa och bemöta Adam, Jane och deras närstående? Diskutera i grupp.

3.       Ta reda på vilket ansvar kommunerna har och vilka verksamheter som finns för personer med psykisk funktionsnedsättning i din hemkommun. Redovisa för dina studiekamrater. På detta sätt utvecklar du din förståelse för och färdighet i att arbeta i psykiatriska verksamheter.

 

Minitest:

Test med repetitionsfrågor för studieenhet 1-4.

V. 9

5.       Psykiatrisk behandling

Läroboken kap. 12

 

Centrala begrepp är Diagnos, Skattningar, Farmakologisk behandling, ECT, Beteendeterapeutisk behandling, Kognitiv behandling och Psykodynamisk behandling.

 

Uppgifter:

1.       Studieuppgifter sid. 230.

2.       Läs om skattningar på s. 211. Fördjupa din kunskap om någon av metoderna. Redogör för dina studiekamrater, som har fördjupat sig i andra skattningsmetoder.

3.       Fördela och fördjupa er i olika behandlingsmetoder. Någon/några fördjupar sig i medicinsk behandling, någon/några i beteendeterapeutisk och kognitiv behandling och någon/några fördjupar sig i psykodynamiska behandlingsmetoder. Välj ut en berättelse i boken och visa hur den valda behandlingsmetoden används. Redovisa genom rollspel, PowerPoint, inlevelseövningar eller annat ni tycker är lämpligt.

 

V. 10

6.       Psykiatrisk omvårdnad och omsorg

Läroboken kap. 13

 

Centrala begrepp är Psykiatrisk omvårdnad, Omvårdnads- och omsorgsprocessen, Behovsbedömning, Omvårdnadsmodeller, Dokumentation och Utvärdering.

 

Uppgifter:

1.       Studieuppgifter sid. 250.

2.       Läs om Ellen på s. 233. Beskriv hennes behov av omvårdnad. Beskriv omvårdnadsprocessen. Vilket bemötande och professionellt förhållningssätt ska Ellen få med tanke på att hon vårdas enligt LPT? Diskutera med dina studiekamrater.

3.       Se filmen ”Sluten avdelning”. Diskutera filmen utifrån begreppen tillsammans.

 

V. 11-12

7.       Samtal och kommunikation

Läroboken kap. 12, 15

 

Centrala begrepp är Kommunikation, Professionella samtal, Motiverande samtal, Reflektion, Professionellt förhållningssätt, Empati och Kommunikationshinder.

 

Uppgifter:

1.       Studieuppgifter sid. 280.

2.       Arbeta två och två. Diskutera likheter och skillnader mellan samtal tillsammans med vänner och professionella samtal. Gör två rollspel; ett som visar ett professionellt samtal och ett som visar samtal vänner emellan. Hur kändes det? Vilka var de viktigaste skillnaderna?

3.       Läs om de olika stegen i empatiprocessen på s. 271. Välj ut en situation som beskrivs i boken. Åskådliggör tillsammans med en studiekamrat situationen och visa de olika delarna i empatiprocessen.

4.       Diskutera i grupp olika typer av kommunikationshinder. Ge förslag hur man som professionell kan minska sina kommunikationshinder.

 

V. 13

8.       Psykiatrisk rehabilitering och återhämtning

Läroboken kap. 14

 

Centrala begrepp är ICF, Rehabilitering, Rehabiliteringsmodeller, Samordnad rehabilitering och Återhämtning.

 

Uppgifter:

1.       Studieuppgifter sid. 263.

2.       Fördjupa dina kunskaper om ICF på s. 254 och på Socialstyrelsens hemsida. Gör en funktionsbedömning på Olof på s. 253. Redovisa för dina studiekamrater.

3.       Arbeta i grupp och fördjupa er i någon rehabiliteringsmodell för personer med psykisk funktionsnedsättning. Redovisa genom rollspel, PowerPoint, berättelser eller annat ni tycker är inspirerande.

4.       Beskriv utförligt och nyanserat Olofs återhämtningsprocess. Beskriv hinder och möjligheter i Olofs process. Beskriv också ditt professionella förhållningssätt för att uppmuntra återhämtning. På detta sätt utvecklar du din färdighet och förtrogenhet om psykiatrisk rehabilitering och återhämtning.

 

Minitest:

Test med repetitionsfrågor för studieenhet 5-8.

V. 14

9.       Självbestämmande, delaktighet och närstående

Läroboken kapitel 2, 8-9, 14

 

Centrala begrepp är Kasam, Coping, ESL-Ett Självständigt Liv, Empowerment, Intresse- och anhörigföreningar, Närstående och Delaktighet.

 

Uppgifter:

1.       Studieuppgifter sid. 59, 154.

2.       Beskriv översiktligt vad varje begrepp betyder. När du gör det tillägnar du dig faktakunskap om begreppen.

3.       Se filmen ”Solisten”. Diskutera huvudpersonens situation med hjälp av de centrala begreppen. Reflektera över nya tankar som har väckts. På detta sätt utvecklar du din förståelse och förtrogenhet kring självbestämmande och delaktighet.

 

V. 15

10.   Yrkesroll, samarbete och samverkan

Läroboken kap. 14-15

 

Centrala begrepp är Självinsikt, Helhetssyn, Etik, Yrkesmässig handledning, Samarbete, Revirtänkande, Samverkan och Samverkansplan.

 

Uppgifter:

1.       Läs om Olof på s. 253. Beskriv utförligt och nyanserat hur du med hjälp av de centrala begreppen hjälper Olof på bästa sätt. Hur påverkar Olofs situation din yrkesroll?

2.       Läs om de olika yrkesrollerna på s. 265. Beskriv utförligt och nyanserat hur samverkan mellan de olika yrkesrollerna kan gå till. Reflektera över vad personalen behöver för att samverkan ska underlättas. Diskutera i grupp och tydliggör samarbete, samverkan och revirtänkande med ett rollspel. På detta sätt utvecklar du din förståelse och förtrogenhet med yrkesrollen och samverkan.

 

V. 16

11. Prevention, förbättring och kvalitetsarbete

Läroboken kap. 16

Sal H19

Centrala begrepp är Prevention, Evidens, Implementering, Forskning, Entreprenöriellt förhållningssätt och Genombrottsmetoden.

 

Uppgifter:

1.       Studieuppgifter sid. 292.

2.       Fördela mellan er och fördjupa er kunskap om suicidprevention, missbruksprevention, prevention för psykisk ohälsa eller prevention för självskadebeteende. Sök fakta från olika webbsidor. Sammanställ fakta och redovisa för varandra.

3.       Fördjupa dig i någon av de avhandlingarna som beskrivs på s. 290–291. Reflektera över:

a.       Väcker det nya frågor hos dig? 

b.      Vad kan du använda från resultatet i ditt arbete med personer med psykisk funktionsnedsättning?

Minitest:

Test med repetitionsfrågor för studieenhet 9-11.

 

Betygskriterier enligt Skolverket (PSYPSY02):

Betyget E:

Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten samt arbetar efter dem. Eleven beskriver även översiktligt orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar. Med det som utgångspunkt och i samråd med handledare planerar, genomför och dokumenterar eleven vård-, omsorgs- och omvårdnadsarbete utifrån omvårdnads- och omsorgsprocessens olika steg.

Eleven ger enkla exempel på hur man utifrån olika situationer möter och kommunicerar med patienter och brukare på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt samt utför detta i samråd med handledare. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen sitt eget förhållningssätt i mötet med patienter och brukare. Eleven tar i samråd med handledare initiativ i bekanta situationer i vård- och omsorgsarbetet samt beskriver översiktligt utifrån givna frågeställningar hur olika rutiner påverkar arbetet.

Eleven redogör översiktligt för nyttan av att olika huvudmän, yrkesgrupper och närstående blir delaktiga i utformningen av patientens och brukarens vård och omsorg samt omvårdnad.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D:

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C:

Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten samt arbetar efter dem och beskriver utförligt hur de påverkar patienternas handlingsfrihet. Eleven beskriver även utförligt orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar. Med det som utgångspunkt och efter samråd med handledare uppmärksammar eleven behov samt planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar vård-, omsorgs- och omvårdnadsarbete utifrån omvårdnads- och omsorgsprocessens olika steg.

Eleven ger exempel på hur man utifrån olika situationer möter och kommunicerar med patienter och brukare på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt samt utför detta efter samråd med handledare. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sitt eget förhållningssätt i mötet med patienter och brukare. Eleven tar efter samråd med handledare initiativ i bekanta situationer i vård- och omsorgsarbetet samt beskriver utförligt hur olika rutiner påverkar arbetet.

Eleven redogör utförligt för nyttan av att olika huvudmän, yrkesgrupper och närstående blir delaktiga i utformningen av patientens och brukarens vård och omsorg samt omvårdnad.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B:

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A:

Eleven redogör utförligt och nyanserat för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten samt arbetar efter dem och beskriver utförligt och nyanserat hur de påverkar patienternas handlingsfrihet och vårdarbetet. Eleven beskriver även utförligt och nyanserat orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar. Med det som utgångspunkt och efter samråd med handledare uppmärksammar eleven behov samt planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar vård-, omsorgs- och omvårdnadsarbete utifrån omvårdnads- och omsorgsprocessens olika steg.

Eleven ger exempel på hur man utifrån olika situationer möter och kommunicerar med patienter och brukare på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt samt utför detta efter samråd med handledare. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sitt eget förhållningssätt i mötet med patienter och brukare samt anpassar det vid behov till ändrade förutsättningar. Eleven motiverar också utförligt och nyanserat kommunikationens betydelse i arbetet. Eleven tar efter samråd med handledare initiativ i nya situationer i vård och omsorgsarbetet samt beskriver utförligt och nyanserat hur olika rutiner påverkar arbetet.

Eleven redogör utförligt för nyttan av att olika huvudmän, yrkesgrupper och närstående blir delaktiga i utformningen av patientens och brukarens vård och omsorg samt omvårdnad. Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat vilka negativa följder det kan få om dessa grupper inte involveras i utformningen.

 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift nr.1

Matriser

Psy
Psykiatri 2 (PSYPSY02)

Psykologi 1, 50 p. kurs kod PSYPSY 02

Ämne: Psykologi Kurser i ämnet: Psykologi 1 50p. psykologi 2 50p Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och tillsammans med andra. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av olika psykologiska perspektiv och deras betydelse för helhetssynen på människan. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till olika psykologiska perspektiv och deras förklaringsmodeller. Den ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om psykologins historiska framväxt och dess inverkan på och påverkan av samtiden. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över det egna beteendet samt egna känslor och tankar, och genom det bidra till ökad självkännedom. Eleverna ska även ges möjlighet att studera och jämföra människors levnadssätt och beteenden för att utveckla förståelse av, tolerans för och förmåga att värdesätta olikheter. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att reflektera över olika psykologiska fenomen och perspektiv i relation till egna erfarenheter. Genom detta ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av människans och ämnets komplexitet. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utföra enkla experiment och observationer samt reflektera över resultaten. Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 1.Kunskaper om den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling. 2.Förståelse av relationen mellan psykologins utveckling och samhällsutvecklingen. 3.Kunskaper om mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv samt förmåga att relatera dessa kunskaper till egna erfarenheter. 4.Förmåga att kritiskt granska, jämföra och reflektera över olika psykologiska perspektivs styrkor och svagheter. 5.Kunskaper om arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
Nivå 1
minnas/förstå
Nivå 2
Tillämpa/ Analysera/ Värdera
Nivå 3
Skapa
Syfte
Kunskaper om den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling
Betyget E Eleven redogör översiktligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling. Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan. Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven enkla resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
Eleven redogör utförligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling. Betyget B Eleven redogör utförligt för delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan. Eleven redogör utförligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det. Betyget B
Betyget A Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling. Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan. Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: