Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Psykologi 1 (PSKPSY01)

Skapad 2020-08-12 10:04 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Psykologi
Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv.

Innehåll

 

 

Syfte för ämnet Psykologi

Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och tillsammans med andra. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av olika psykologiska perspektiv och deras betydelse för helhetssynen på människan. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till olika psykologiska perspektiv och deras förklaringsmodeller. Den ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om psykologins historiska framväxt och dess inverkan på och påverkan av samtiden.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över det egna beteendet samt egna känslor och tankar, och genom det bidra till ökad självkännedom. Eleverna ska även ges möjlighet att studera och jämföra människors levnadssätt och beteenden för att utveckla förståelse av, tolerans för och förmåga att värdesätta olikheter.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att reflektera över olika psykologiska fenomen och perspektiv i relation till egna erfarenheter. Genom detta ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av människans och ämnets komplexitet. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utföra enkla experiment och observationer samt reflektera över resultaten. 

Innehåll i kursen Psykologi 1

  • Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.
  • Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.
  • Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende.
  • Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.
  • Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.
  • Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.

 

 

Kursens upplägg

Kursen är uppdelad i studieenheter med studiearbeten och uppgifter som ska vara till hjälp för dig att skaffa kunskaper i ämnet. Uppgifterna utförs individuellt eller i grupp och kan vara muntliga eller skriftliga.

Kursen är upplagd så att du som studerande får introduktion till en studieenhet vid lektioner, för att därefter själv fylla den med egna studier. Du ska aktivt söka och tillgodogöra dig kunskap på egen hand. Närvaro och aktivt deltagande är obligatoriskt på lektionerna.

Bokad handledning erbjuds på fredagar mellan 12:30- 14:30.

För att du ska lyckas med dina studier rekommenderar jag/vi att du utnyttjar genomgångar och lektioner och att du har kontinuerlig kontakt med dina kurskamrater.

Vi utgår från läroboken ”Psykologi 1” av Tove Phillips från förlaget Gleerups. 

Studieenheterna är:

1. Psykologins historiska framväxt

2. Kognitionspsykologi 

3. Biologisk psykologi

4. Socialpsykologi

5. Verklighetsuppfattning och självbild

6. Psykisk hälsa och ohälsa.

Övningsuppgifterna är till för att du ska kunna kontrollera dina kunskaper i ämnet om inte annat anges.

Att fördjupa sig i ett ämne innebär att lära sig förstå och hantera ämnesspecifika begrepp, termer, uttryckssätt och metoder samt kunna omsätta kunskaper i praktiskt arbete.

 

Examination 

Uppgifterna i studiehandledningen räknas som delexaminationer, där du visar att du uppfyller de mål som krävs för minst godkänt betyg på kursen. Det krävs att du/ni som studerande utfört uppgifterna tillfredsställande så väl individuellt som i grupp. Vidare krävs aktivt deltagande under grupparbetena.

De två minitesten med repetitionsfrågor är också betygsgrundande.

Betyg

Du kan få betyget F, E, D, C, B eller A på kursen. Se kunskapsmatrisen längst ner.

För att du ska få ett godkänt betyg krävs att du har genomfört samtliga kursmoment och uppnått målen för lägsta betyget E.

Veckoplanering

Varje vecka, läs gärna kapitlet som ska behandlas, det underlättar förståelsen och ni är förberedda med frågor på det ni vill veta mer om eller inte förstår.

Är ni borta vid ett tillfälle finns det skriftlig inlämning att göra istället denna kommer jag att lämna ut på Unikum, och ni ansvarar för att lämna in snabbast möjligt med e-post till mig. 

salvatore.ingletto@karlskoga.se

Vecka 1-2

1. Psykologins historiska framväxt

Läroboken sid. 7-60

 

Vi tar upp psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.

 

Uppgifter:

1.       Instuderingsfrågor sid. 58.

2.       Arbeta i grupp. Varje grupp ska illustrera en konflikt i en individs psyke. Någon spelar, någon annan spelar Jaget och ännu någon annan spelar Överjaget.

 

Vecka 3

2. Kognitionspsykologi

Läroboken sid. 61-98

 

Vi tar upp kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.

 

Uppgifter:

1.       Instuderingsfrågor sid. 96.

2.       Arbeta i grupp. Skriv ett brev till Emil (sid. 60) där ni försöker få honom att förändra sina negativa tankemönster.

 

Vecka 4

3. Biologisk psykologi

Läroboken sid. 99-120

 

Vi tar upp biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende.

 

Uppgifter:

1.       Instuderingsfrågor sid. 118.

 

Minitest:

Test med repetitionsfrågor på kapitel 1-3.

 

Vecka 5-6

4. Socialpsykologi

Läroboken sid. 121-156

 

Vi tar upp socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.

 

Uppgifter:

1.       Instuderingsfrågor sid. 154.

2.       Arbeta i grupp. Leta upp nyhetsartiklar eller berättelser på Internet om exempel på olika typer av maktlekar, förnedringslekar och bestraffningsspel som har skett i verkligheten. Varje grupp redovisar sedan sin berättelse och vi diskuterar kort tillsammans varför sådana händelser förekommer. Vad kan de få för konsekvenser? Hur kan man förhindra dem?

 

Vecka 7-8

5. Verklighetsuppfattning och självbild

Läroboken sid. 157-182

 

Vi tar upp verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.

 

Uppgifter:

1.       Instuderingsfrågor sid. 180.

2.       Arbeta i grupp. Ta reda på fakta på Internet om någon psykisk störning eller sjukdom som påverkar självbild eller verklighetsuppfattning, t.ex. borderlinetillstånd, schizofreni, dissociativ identitetsstörning eller psykoser. Varje grupp redovisar sedan muntligt.

 

Vecka 9-10

6. Psykisk hälsa och ohälsa

Läroboken sid. 183-229

 

Vi tar upp psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.

 

Uppgifter:

1.       Instuderingsfrågor sid. 228.

2.       Arbeta i grupp. Ta reda på fakta om panikångest. Hur kan behandling av panikångest gå till och vilken medicinering kan bli aktuell? Hur skulle ni som vänner till Mikaela (sid. 182) kunna hjälpa henne? Redovisa muntligt.

 

Minitest:

Test med repetitionsfrågor på kapitel 4-6.

 

 

Uppgifter

  • Uppgift nr.4 vecka 37

  • Uppgift nr. 4 vecka 37

  • Uppgift nr. 1 vecka 34

  • Inlämningsuppgift kapitel 1

Matriser

Psk
Psykologi 1 [Helhetsmatriss] RP

E
D
C
B
A
Framväxt & utveckling
Eleven redogör översiktligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.
Eleven redogör utförligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.
Kognitionspsykologin
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av kognitionspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Eleven redogör utförligt för delar av kognitionspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av kognitionspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Biologiska psykologin
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av den biologiska psykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar
Eleven redogör utförligt för delar av den biologiska psykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av den biologiska psykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Socialpsykologin
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar
Eleven redogör utförligt för delar av socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Psykologiska samband & egna erfarenheter
I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Värdera helhetssyn
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Arv & miljö
Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
Eleven redogör utförligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
Påverkas & formas i social sammanhang
Dessutom för eleven enkla resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
Dessutom för eleven välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.

Psk
Psykologi 1 (PSKPSY01)

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: