👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik X - terminsplanering ht-20

Skapad 2020-08-12 11:43 i Gottsundaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Matematik
Under ht kommer vi att arbeta med kapitel 1 och kapitel 2 i X-boken.

Innehåll

Det här ska vi lära!

Kapitel 1 (s.8 - 50) + blandade uppgifter (s.51 - 63) 

 • Naturliga tal

 • Numeriska uttryck

 • Hela tal 

 • Rationella tal

 • Räkna med bråk

 • Multiplikation och division

 • Division med stora och små tal

 • Avrundning och överslagsräkning


Kapitel 2 (s.68 - 98) + blandade uppgifter (s.99 - 110)

 • Algebraiska uttryck 

 • Mönster

 • Förenkling av uttryck 

 • Ekvationer

 • Problemlösning med ekvationer

 • Ekvationer med obekanta i båda leden
 •  

Så här ska vi jobba!

 • du kommer att få lyssna på lärarledda genomgångar
 •  
 • du kommer att få möjligheten att förklara hur du tänkt på whiteboard tavlan.
 •  
 • du kommer att få arbeta med läromedlet Matematik X och andra stenciler.
 •  
 • du kommer att föra matematiska resonemang i par, grupp och i hel klass.
 •  
 • du kommer att få träna på problemlösningsuppgifter enskilt och i grupp.
 •  
 • du kommer att få möjligheten att programmera.
 •  

Så här bedömer vi dig!

Vi kommer att ha provräkning, men det dagliga arbetet kring genomgångar, samtal och diskussioner ingår också i bedömningen. 

Följande förmågor ligger i fokus vid bedömning:       

 

Problemlösning

hur väl använder samband och generaliseringar.

 • val av strategi/metod för att lösa uppgiften.
 •  
 • hur väl du kan lösa en uppgift där lösningsmetoden inte är given i frågeställningen.


Begrepp

I vilken grad du visar kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan dessa.


Metod

kvaliteten på metoder du använder (med metod menas genomförande av metod/procedur.), 

hur väl procedurer och beräkningar genomför. 


Resonemang

Kvaliteten på dina slutsatser, analyser och reflektioner och andra former av matematiskt resonemang.

 

Kommunikation

Kvaliteten på din redovisning och hur väl du använder matematiskt språk och uttrycksformer.

Matriser

Ma
Kunskapskrav i matematik för år 7-9 enl Lgr 11

E
C
A
Problemlösning
Förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Ma
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Ma
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder
Förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutin-uppgifter.
 • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang
Förmågan att föra och följa matematiska resonemang.
 • Ma
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Kommunikation
Förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.