Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA NARRARIV TEXT årskurs 4-6

Skapad 2020-08-12 12:03 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Planering: ÅTERGIVANDE TEXT
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Nu ska du få lära dig hur man gör, när man berättar något som någon har hittat på. Du ska alltså få lära dig, hur du kan berätta en saga! Sådan text kallas NARRATIV TEXT!

Innehåll

Under vecka 39 - 40 - 41 - 42 - 43 & 45 ska du arbeta med NARRATIV TEXT:

- Du ska få se exempel på NARRATIV TEXT och lära dig när man använder genren!

- Du ska få lära dig om strukturen för NARRATIV TEXT!

- Du ska få höra och läsa NARRATIV TEXT!

- Du ska få flera möjligheter att berätta någonting som någon annan har hittat på, både muntligt och skriftligt!

- Du ska också få berätta någonting som du själv har hittat på!

- Du ska även få fortsätta att arbeta med verb (verbgrupper och presens - preteritum), men också lära dig om adjektiv (bl a motsatser)!

- Du ska få fortsätta att arbeta med ordbok!

- Du ska få fortsätta att visa att du behärskar vissa specifika kunskapskrav för årskurs 3: stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler, alfabetet och alfabetisk ordning, sambandet mellan ljud (fonem) & bokstav (grafem)!

Syftet med NARRATIV TEXT är att roa och engagera samt fantisera en berättelse. Många NARRATIVA TEXTER undervisar också om samhällets regler och normer, dvs ger en värdegrund.

Textens struktur:

- Orientering

- Komplikation

- Händelser

- Lösning

- Sens moral/Coda

Textens språkliga drag:

- Specifika deltagare ofta på tema-plats (Rödlovan/ hon/ geväret)

- Nominalgrupper (en liten flicka med en röd luva)

- Aktionsprocesser (knackade/skuttade) och mentala processer (tyckte/önskade) är centrala, men alla processer förekommer

- Omständigheter (en sen kväll/på mitt kalas/med buss/ilsket)

- Evaluerande språk (förväntansfull/desperat/så gott/jättefarlig)

- Tidsbindeord (när/då/efter) och logiska bindeor (och/men/eller/för)

- Dialog används ofta

- Tempus är oftast preteritum, men också presens

- Personligt pronomen i första person (jag/vi) eller i tredje person (han/hon/de) är vanligt

 

Tidsram och examinationsform

 

 

  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Vecka 39 Narrativ text Narrativ text Narrativ text Narrativ text Narrativ text
Vecka 40 Narrativ text Narrativ text Narrativ text Narrativ text Narrativ text
Vecka 41 Narrativ text Narrativ text Narrativ text Narrativ text Narrativ text
Vecka 42 Narrativ text Narrativ text Narrativ text Narrativ text Narrativ text
Vecka 43 Narrativ text Narrativ text Narrativ text Narrativ text Narrativ text
Vecka 44 Höstlov Höstlov Höstlov Höstlov Höstlov
Vecka 45 PROV PROV PROV PROV PROV

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  SvA  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  SvA  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  SvA  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  SvA  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  SvA  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  SvA  E 6
 • Eleven använder då i huvud­ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak funge­rande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  SvA  E 6

Matriser

SvA
Narrativ text

Skrivande

Skriva berättande text
Insats krävs
Godtagbara
Mer än godtagbara
Innehåll
Håller mig till ämnet. Skriver i kronologisk ordning. Styckeindelning.
Jag håller mig knappt till ämnet och min text saknar en röd tråd. Min text är inte skriver i kronologisk ordning. Jag använder inte styckeindelning.
Jag håller mig till största del till ämnet och har ett innehåll man kan förstå, med en ”röd tråd”. Min text är i stort sett skriven i kronologisk ordning. Jag använder styckeindelning med viss säkerhet.
Jag håller mig till ämnet och har ett tydligt innehåll med en tydlig ”röd tråd”. Min text är skriven i kronologisk ordning. Jag använder styckeindelning med säkerhet.
Verb i preteritum
Innehåll
Jag skriver inte mina verb i preteritum och saknar rätt verbändelser.
Jag skriver vissa verb i olika former. Vissa verbändelser i preteritum saknas ibland: ex. träffa istället för träffade.
Jag skriver i stort sett alla mina verb i samma tempus (preteritum) i hela texten.
Struktur
Inledning och avslutning
Min text saknar rubrik, inledning och avslutning.
Min text har en rubrik. Min inledning ger en kortfattad information om vem, var och när. Min text har en avslutning.
Min text har en rubrik tydligt kopplad till innehållet. Min inledning ger en tydlighet om vem, var och när, samt några detaljer. Min text har en tydlig avslutning med en utvärderande kommentar.
Språklig variation
Använder tidsord, t.ex. Först, sen, när.
Jag upprepar samma tidsord utan variation. Jag börjar mina meningar och stycken med samma inledning.
Jag använder ibland olika tidsord och varierar hur meningar och stycken börjar.
Jag har ofta variation på ordval och hur meningar och stycken börjar.
Skiljetecken
Användning av skiljetecken
Jag använder knappt stor bokstav och punkt.
Jag använder stor bokstav och punkt med viss säkerhet.
Jag använder stor bokstav och punkt med säkerhet.
Skrivregler
Struktur
Jag har många stavfel och andra språkriktighetsfel som gör att innehållet blir svårt att förstå.
Jag har flera stavfel och andra språkriktighetsfel som till en viss del kan påverka förståelsen av innehållet.
Jag har några stavfel och språkriktighetsfel.
Muntlig framställning
Tala
Jag kan knappt återberätta muntligt i kronologisk ordning och håller mig inte till ämnet. Jag talar otydligt.
Jag kan till viss del återberätta muntligt i kronologisk ordning och mestadels hålla mig till ämnet. Jag kan till viss del tala tydligt.
Jag kan återberätta muntligt i kronologisk ordning och hålla mig till ämnet. Jag kan tala tydligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: