👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi 2: Cellbiologi

Skapad 2020-08-12 14:32 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Biologi
Varför får du mjölksyra i dina muskler om du anstränger dig hårt?Kan celler "prata med varandra"? Hur vet en cell vad den ska bli? Varför behöver du andas?

Innehåll

I

Inom detta område kommer du att jobba både inom kemi och biologi för att lära dig hur celler är uppbyggda, deras funktion och hur de håller dig vid liv. Efter avslutat arbetsområde kommer du bl. a. kunna svara på hur celler kommunicerar. Hur cellerna i din kropp håller ihop? Varför du behöver andas? Och varför du får mjölksyra när du anstränger dina muskler hårt? 

 

Du kommer jobba både praktiskt med laborationer och med för området relevanta teorier.

 

 

Preliminär tidsram, planering och examinationsform

 

Start v. 39

Laboration v. 45,

v.49- Repetition och prov!

 

 

Vecka

Måndag (60 min)

Torsdag (60 min)

Fredag (90)

v. 39

   

Biomolekyler

Cellens beståndsdelar

v. 40

Cellen

Studiedag

Studiedag

v. 41

Förberedelser debattartikel

Kemi

Förberedelser

debattartikel

v. 42

Cellmembran

Cellmembran

Argumenterande tal

v. 43

Transport över membran

Transport över membran

Ingen lektion

v. 45

Cellens metabolism

Lab:. Osmos/Enzym

Cellens metabolism

v. 46

Studiedag

Repetitionsuppgift 

Cellens metabolism

v. 47

Cellens kommunikation

Celltyper/Vävnader

Celldifferentiering

v. 48

Celldifferentiering

Lab: Mikroskopi

Prov i Sv

v. 49

Repetition

Repetition

Prov

 
 
Måldokument

 

Följande moment från centralt innehåll (se Skolverket) ingår: • Cellers livscykler och differentiering

 • Cellers kommunikation

 • Celldelars funktion

 • Transport över membran

 • Metabolism

 • Cellbiologins användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor.
Teori-moment som ingår i provet


 • De fyra huvudtyperna av biomolekyler, dess byggstenar och makromolekyler samt deras betydelse för levande organismer. ATP-molekylens betydelse för cellen.

 • Cellorganeller och deras funktion. Skillnad mellan bakteriecell, djurcell och växtcell.

 • Kunna tolka elektronmikroskopibilder (skilja på växt-, djurcell, identifiera mitokondrie, golgiapparat, kloroplast, cellkärna).

 • Cellmembranets uppbyggnad

 • Cellmembranet som modell och hur den förändrats över tid. (Se punkt 1 under Biologins karaktär och arbetsmetoder)

 • Transport över membran (aktiv/passiv transport, diffusion, underlättad diffusion, osmos, kopplad transport, endocytos/pinocytos/fagocytos, exocytos).

 • Mitokondriens uppbyggnad och roll i cellandningen.

 • Huvuddragen i glykolysen, och citronsyracykeln.

 • Elektrontransportkedjan.

 • Jäsning

 • Kopplingar mellan celler

 • Cellers kommunikation (olika typer av kommunikation). Signalmolekyler/receptorer.

 • Celldifferentiering (Cellspecialisering), Stamceller, Apoptos

 • Celltyper och vävnader
Laborationer


 • Transport över membran (osmos)

 • Mikroskopi (skilja mellan olika typer av vävnad/celler)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Cellers livscykler och differentiering, utveckling från ägg till vuxen. Cellers kommunikation.
  Bio  -
 • Celldelars funktion. Livsprocesser och regleringen av dem, till exempel fotosyntes, metabolism och transport över membran. Evolutionärt perspektiv på molekylärbiologi.
  Bio  -
 • Modeller och teorier som idealiseringar av verkligheten. Modellers och teoriers giltighetsområden samt hur de kan utvecklas, generaliseras eller ersättas av andra modeller och teorier över tid.
  Bio  -
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
  Bio  -
 • Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa. Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  Bio  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.
  Bio  A
 • Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
  Bio  C
 • Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
  Bio  E
 • Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar.
  Bio  A
 • Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang.
  Bio  C
 • Eleven analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang.
  Bio  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
  Bio  A
 • Eleven diskuterar utförligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
  Bio  C
 • Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
  Bio  E
 • Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bio  C
 • Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bio  E