👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The American Presidential Election

Skapad 2020-08-12 15:31 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Engelska
This unit aims to help you understand how the Americans elect their president and which candidates and political issues are central to the 2020 election.

Innehåll

The US Presidential Election

In the coming weeks you will learn about:

 

 • How the American election is carried out
 • Who the presidential candidates are
 • The American political parties and their key differences
 • How the election affects the rest of the world

Here are some Key Concepts that you should know and understand at the end of this unit:

 • Democrat
 • Republican
 • Presidential Candidate
 • Delegate
 • National Convention
 • Super Tuesday
 • Primary Election
 • Swing State
 • Running Mate
 • Elector
 • Inauguration

 

Preliminär Tidsplan                            

Week

Monday

Wednesday

w.38

Introduction to the US election

Election work

w.39

Election work

Election work

w.40

Introduction to oral exam

Oral exam preparation

w.41

Seminars on political parties and issues

Seminars on political parties and issues

w.42

Introduction to summary response papers

Information search and research

w.43

Written exam preparation and research

Written exam: Summary response paper

 

The unit will be examined through two separate examinations:

 • A seminar where you present the opinions and policy of a presidential candidate on a certain issue.
 • A written text where you write a summary of an article (of you choice) that somehow deals with the elections.

Uppgifter

 • (Summativ) The Election - Muntlig presentation

 • (Summativ) The Election The Summary Response Paper

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
  Eng  -
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.
  Eng  -
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.
  Eng  -
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage.
  Eng  -
 • Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.
  Eng  -
 • Olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter och talat språk.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
  Eng  -
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
  Eng  -
 • Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter.
  Eng  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  A
 • Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  C
 • Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  E
 • Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
  Eng  A
 • Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
  Eng  C
 • Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
  Eng  E
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Eng  A
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Eng  C
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Eng  E
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  A
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  C
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Eng  A
 • Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Eng  C
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Eng  E

Matriser

Eng
Oral presentation - The Election

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Eleven presenterar sin valfråga och partiets/presidentkandidatens inställning i frågan relativt korrekt. Det kan vara mycket kortfattat.
Eleven ger en korrekt och relativt fyllig bild av sin valfråga och partiets/presidentkandidatens inställning i frågan.
Eleven utvecklar och levererar en korrekt, relevant och relativt fyllig bild av sin valfråga och partiets/presidentkandidatens inställning i frågan.
Presentation
Talar till publiken snarare än läser från manus. Relativt tydligt.
Relativt god åhörarkontakt. Tydligt.
Ger ett säkert intryck. God åhörarkontakt. Tydligt.
Anpassning till publik och situation
Innehåll och språk är i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Innehåll och språk är anpassat till syfte, mottagare och situation.
Innehåll och språk är väl anpassat till syfte, mottagare och situation.
Språk
Tydlighet, flyt och ledighet
Språket är relativt tydligt och har visst flyt.
Språket är tydligt och har flyt.
Språket har mycket god tydlighet och mycket gott flyt.
Språk
Ordförråd, idiomatik och fraseologi
Språket är enkelt och ordförrådet är för det mesta tillräckligt.
Språket och ordförrådet är relativt varierat och delvis idiomatiskt.
Språket och ordförrådet är varierat och till stor del idiomatiskt.
Språk
Grammatik
Grammatiken är osäker.
Grammatiken är relativt säker.
Grammatiken är säker.
Språk
Uttal och intonation
Uttal och intonation har vissa brister.
Uttalet är tydligt och intonationen är mestadels god.
Uttalet är gott och intonationen är god.

Eng
Summary Response Paper - The Election

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Eleven refererar texten rättvisande och kommenterar den. Eleven skiljer på egna och andras tankar, även om källhänvisningarna inte alltid är fullständiga.
Eleven refererar texten genom att presentera väl valda aspekter och motiverar varför artikeln valdes och hur den knyter an till temat. Korrekt källhänvisning finns.
Referatet innehåller lämpligt urval av information och visar på god förståelse för vad som är relevant i sammanhanget. Eleven motiverar väl orsaken till att artikeln valdes. Smidiga referatmarkörer och korrekt källhänvisning finns.
Anpassning till ämne och mottagare
Har någorlunda följt instruktionerna. Följer med vissa undantag reglerna för hur ett referat med kommentar ska utformas.
Följer instruktionerna till fullo. Anpassar, med få undantag, språk och stil till situationen (texttypen ”referat med kommentar”).
Följer instruktionerna till fullo och anpassar språk, stil och innehåll till den givna situationen och följer grundläggande riktlinjer för texttypen ”referat med kommentar.
Sammanhang, struktur och klarhet
Viss logisk struktur finns. Texten får vara i ett stycke eller ha inkonsekvent styckeindelning.
Försök till effektiv inledning och avslutning finns, men brister förekommer. Texten är konsekvent sammanhängande.
Effektiv inledning, avslutning samt styckeindelning finns. Länkning binder samman texten till en välfungerande enhet.
Ordförråd och språkkänsla
Enkelt språk med viss variation i ordförrådet. Anstränger sig att göra sig förstådd på engelska trots uppenbara brister i ordförrådet/idiomatiken.
Något enkelt ordförråd men anpassat till sammanhanget. Tar risker i skrivandet men språkförmågan räcker inte alltid till.
Varierat ordförråd. Idiomatiskt språk förekommer. Gott flyt.
Grammatik
Klara brister finns, varav majoriteten är störande, inte förstörande.
Viss osäkerhet.
Mestadels korrekt.
Meningsbyggnad
Osäker och/eller mycket enkel.
Stundtals osäker men överlag varierad och fungerande.
Varierad, oftast korrekt och delvis avancerad, meningsbyggnad.
Stavning
Klara brister men inte alltför förstörande.
Vissa brister men få är förstörande.
Mestadels god.