Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 2

Skapad 2020-08-13 07:11 i Vollsjö skola Sjöbo
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
I årskurs 2 ska du få fortsätta att träna på att läsa, skriva, lyssna och samtala. Vi kommer att göra besök i sagornas värld och läsa faktatexter om spännande saker. Du ska få träna på att skriva med läslig handstil och på dator.

Innehåll

Övergripande mål och riktlinjer

Eleven kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Eleven kan använda modern teknik som ett verktyg för kommunikation och lärande.

 

Skolans värdegrund och uppdrag

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

 

 Förmågor att utveckla

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syfter
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information från olika källor och värdera dessa

   

Detta ska vi träna på

Läsa

 • att läsa olika slags texter som berättande texter och faktatexter
 • att använda olika lässtrategier
 • att förstå och tolka texter
 • att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • att söka information från olika källor och värdera dessa

Tala och lyssna

 • att diskutera, samtala och analysera de texter vi läser och koppla till egna upplevelser
 • att lyssna och återberätta
 • att redovisa muntligt
 • att följa muntliga instruktioner
 • att berätta om egna erfarenheter i större och mindre grupp

Skriva

 • att skriva meningar med stor bokstav och skiljetecken
 • att stava vanliga ord
 • att skriva återberättande texter
 • att skriva berättande texter med tydlig handling
 • att skriva faktatexter 
 • att beskriva personer och miljöer
 • att skriva läsligt för hand
 • att skriva på dator

 

Hur ska vi göra?

 • lyssna på och läsa olika slags texter, diskutera innehållet och koppla till egna upplevelser
 • träna på att använda olika läsförståelsestrategier
 • träna på att läsa enskilt, i par och i grupp
 • undersöka hur olika slags texter är uppbyggda
 • träna på att söka fakta utifrån enkla rubriker och mallar
 • skriva gemensamma texter och egna texter
 • använda checklistor
 • träna meningsbyggnad och stavning
 • träna på att berätta i par och i grupp

Mål:

 • du läser enkla meningar med flyt
 • du stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang
 • du läser om och korrigerar dig själv vid behov
 • du visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor
 • du börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen
 • du skriver så att texten är läslig för dig själv och för andra. Du använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt
 • du skriver berättande texter med tydlig handling
 • du söker fakta och skriver enkla faktatexter
 • du berättar om vardagliga händelser så att andra förstår

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

 • läsa enkla meningar med flyt 
 • visa förståelse för texternas innehåll genom att återge delar av innehållet och  svara på frågor
 • resonera om budskap i texterna 
 • skriva berättande texter med tydlig handling
 • skriva enkla faktatexter med ord och begrepp 
 • berätta tydligt 

 

 •  
 •  
 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SvA
Svenska årskurs 2

Rubrik 1

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Läsning
Avkodning och flyt
Du kan namnet på de flesta bokstäver och vet hur de låter.
Du både ljudar och läser helord. Du kan ljuda dig genom enkla bekanta och elevnära texter.
Du kan läsa bekanta och elevnära texter på egen hand. Du rättar dig själv när du läser fel och frågar om du inte förstår vad du läser.
Läsning
Läsförståelse
Du kan med bildstöd och vuxenstöd svara på frågor kring enklare texter. Du kan med stöd läsa och förstå korta, enkla instruktioner.
Du kan till viss del återberätta handlingen och/eller innehållet i en text. Du kan relatera något budskap i texten med egna erfarenheter.
Du kan förstå och återberätta innehållet ur böcker med längre text. Du kan relatera flera budskap i texten med egna erfarenheter.
Språkets struktur
Du kan med stöd skriva enkla meningar men blandar stora och små bokstäver.
Du skriver huvudsakligen med gemener. Du kan skriva enkla meningar och använder dig då oftast av stor bokstav och punkt. Du kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Du skriver med gemener. Du kan skriva både enkla och längre meningar, och uppvisar säkerhet i användandet av stor bokstav och punkt.
Stavning
Du kan med stöd stava några vanliga ord. Du skriver de flesta ord som de låter.
Du kan stava en del vanligt förekommande och elevnära ord korrekt.
Du kan stava flera vanligt förekommande och elevnära ord rätt.
Berättande texter
Du kan med stöd skriva en berättande mening till en bild.
Du kan skriva egna berättelser om saker du varit med om som tex. om en utflykt. Du skriver berättelser med tydlig handling. Du kan rita passande bilder till din berättelse.
Du skriver egna berättelser med en tydlig röd tråd med inledning, handling och avslutning. Du kan kombinera dina texter med bilder för att förtydliga och förstärka ditt budskap.
Beskrivande texter
Faktatexter
Du kan med stöd skriva en beskrivande mening till en bild.
Du kan skriva enkla beskrivande texter där innehållet klart framgår. Du kan rita passande bilder till din beskrivande text.
Dina beskrivande texter innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp så att innehållet klart framgår. Du kan kombinera dina texter med bilder för att förtydliga och förstärka ditt budskap.
Respons
Du kan utifrån givna frågor och checklistor ge enkla muntliga omdömen om dina egna och andras texter.
Du kan utifrån givna frågor och checklistor ge enkla skriftliga omdömen om dina egna och andras texter. Du kan i viss mån bearbeta dina texter efter att du fått respons.
Du kan bearbeta och förtydliga dina texter efter att du fått respons.
Informationssökning
Du kan med stöd söka information ur någon anvisad källa.
Du kan söka information ur någon anvisad källa.
Du kan söka information ur någon anvisad källa och återge grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Berätta och redovisa
Du kan berätta om en egen erfarenhet i en mindre grupp så att andra förstår.
Du kan berätta om vardagliga händelser så att det viktiga framgår. Du kan med stöd redovisa ett arbete för klassen.
Du kan återberätta en saga eller berättelse så att handlingen är tydlig. Du kan berätta om vardagliga händelser och beskriva dem så att innehållet tydligt framgår.
Samtala och lyssna
Du kan muntligt och på ett enkelt sätt beskriva hur något ser ut eller hur det är.
Du samtalar om vad du har upplevt och uttrycker dina egna tankar, åsikter och känslor. Du kan lyssna aktivt på den som pratar och ställa relevanta frågor.
Du kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: