👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral.

Skapad 2020-08-13 08:14 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
ETIK OCH MORAL Hur ska man vara mot sina kompisar och föräldrar? Är det viktigt att vara snäll och ställa upp på vad andra vill eller är det bäst att tänka på sig själv först och främst? Det finns antagligen inte en enda människa som inte någon gång tänkt på den här typen av frågor. Det är inte alltid tydligt vad som är rätt och vad som är fel. Vissa människor tycker till exempel att det är ok att ”småljuga” ibland medan andra människor tycker att man måste tala sanning i alla situationer. ETIK använder vi för de värderingar vi har om vad vi anser vara rätt eller fel. Med MORAL menas de handlingar vi gör eller inte gör utifrån de värderingar vi har. Vi har ofta olika uppfattningar om hur vi ska vara mot varandra och det är det som gör det här arbetsområdet både spännande och svårt. Detta arbetsområde kommer att pågå (cirka) mellan vecka 35-40.

Innehåll

 

HUR OCH PÅ VAD KOMMER BEDÖMNINGEN ATT GRUNDAS?

 

1.       Muntlig uppgift i grupp (sid.13-14).

 

2.      Enskild skriftlig uppgift – Olika etiska modeller (sid.10–11).

 

Till de två bedömningsuppgifterna finns kopplade matriser där det tydligt framgår vilka förmågor som bedöms och vilka kunskapskrav som krävs för olika nivåer. Utöver bedömningsuppgifterna bedöms givetvis också de förmågor som du visar på lektionerna. Kom ihåg att lektionerna är en scen där du har möjlighet att visa dina förmågor!

 

 

 

VILKEN HJÄLP KOMMER DU ATT FÅ?

 

·        Din egen förförståelse.

 

·        Min, din egen och klasskompisars respons.

 

·        Det här planeringshäftet med övningsuppgifter.

 

 

 

VI KOMMER ATT ARBETA ENLIGT FÖLJANDE

 

Presentation av arbetsområde

 

Övningsuppgift 1, film,” Pay it forward”

 

Bedömningsuppgift 1, muntligt

 

Övningsuppgift 2, Recept på resonerande text

 

Övningsuppgift 3, Textbindning

 

Bedömningsuppgift 2, skritlift, resonerande text

 

Responssamtal

 

 

 

Övningsuppgift 1, Film, ”Pay it Forward”

 

11-årige Trevor McKinney (Haley Joel Osment) bor i Las Vegas fattiga kvarter med sin mamma Arlene (Helen Hunt). Arlene försöker vara en bra mamma samtidigt som hon har två jobb och sliter för att ge sin son ett bättre liv.

 

Trevor och hans klasskamrater får en uppgift av sin SO-lärare, Eugene (Kevin Spacey); att tänka ut ett sätt att kunna förändra världen. Trevors idé bygger på att istället för att tacka för en tjänst genom en gentjänst så skickar man tjänsten vidare till tre andra personer.

 

En journalist i Los Angeles nås av en av dessa tjänster som har skickats vidare i flera led och börjar leta efter personen som kom på idén med "skicka vidare".

 

 

ÖVNINGSUPPGIFT 2, RECEPT PÅ RESONERANDE TEXT
I en resonerande text:

 

·        beskriver du hur något är

 

·        resonerar (diskuterar) du med dig själv

 

·        jämför du olika saker med varandra och tar upp för- och nackdelar.

 

·        har du med egna åsikter, tankar, värderingar och erfarenheter.

 

·        styrker (bevisar) du att det du säger är rätt med exempel.

 


Inledning. I inledningen ska du alltid presentera det ämne eller de frågor som du ska diskutera i den kommande texten. Du kan börja din text på olika sätt. Du kan t ex:

 

·        börja med en kort bakgrund – historik

 

·        ge exempel som visar det som uppsatsen ska handla om

 

·        ställa en fråga till läsaren

 

·        göra en kort sammanfattning av innehållet i texten

 

·        börja med ett citat

 


Huvuddelen. I mittdelen ska du fördjupa ämnet/frågorna som du tog upp i inledningen. Det kan du göra genom att:

 

·        Fråga och svar - Resonera med dig själv, ställ frågor som du sedan besvarar, väg argument mot varandra och gör dem tydliga med hjälp av exempel. Skriv ner det du har upplevt och hur du har reagerat på det.

 

·        För och nackdelar - Jämför olika saker med varandra och ta upp vilka för och nackdelar som finns.

 

·        Orsak och verkan – Beskriv vad någon/du gör och vad som blir resultatet av detta

 

·        Gör texten levande – måla upp bilder, gärna oväntade och humoristiska. Visa med exempel som läsaren känner igen. Var personlig (tala om vad DU tycker) i dina upplevelser, exempel och kommentarer.

Avslutning. Du kan avsluta din text på olika sätt. Du kan t ex:

 

·        knyta samman texten genom att upprepa det viktigaste

 

·        upprepa din huvudtanke och tala om vad du har kommit fram till i ditt resonemang

 

·        lämna över till läsaren, vanligtvis med hjälp av en fråga eller uppmaning, så han eller hon själv kan bilda sig en egen uppfattning                                           

 

·        återknyta eventuellt till inledningen

 

 

 

ÖVNINGSUPPGIFT 3, TEXTBINDNING

 

Vad är textbindning?

 

En text behöver ha en röd tråd för att den ska fungera och för att läsaren ska kunna följa med. Genom att skapa en röd tråd i texten ger man läsaren ett gott flyt. Det finns olika sätt man kan skapa detta, ett av sätten är att använda sig av skiljetecken och det andra är att använda sig av sambandsord.

 

Textbindning: Sammanhangsord                            

 

Typ av sammanhang

Sammanhangsord

Exempel

Tillägg

dessutom, också, till detta kommer, även, ytterligare, och, för, men, ”till och med”, ”på grund av”

Huset hade stora sprickor i väggarna. Till detta kom sönderslagna fönsterrutor. Dessutom fanns ett stort hål i taket och också ytterligare skador.

Tid

först, sedan, samtidigt, till en början, därefter, efter ett tag, snart, till slut, ”för det första… för det andra…”

Först såg Efraim arg ut. Till en början blev jag sur, men snart rann det av mig och efter ett tag var vi åter vänner. 

Jämförelse / motsättning

liknande, på samma sätt, ändå, tvärtom, trots detta, fastän, däremot, tvärtemot, istället, å ena sidan – å andra sidan, eller, utan

Som boxare var Gusten ingen slagskämpe. Tvärtom var han försiktig i ringen. Trots detta ådrog han sig en hel del skador. Däremot fick han aldrig hjärnskada.

Utvecklar/sammanfattar

när allt kommer omkring, med andra ord, kort sagt, sammanfattningsvis, av detta skäl, som tidigare nämnts
, slutligen

Med andra ord menar jag att han hade helt rätt av detta skäl att han agerade utifrån sina egna känslor och tankar. Slutligen tycker jag att vi inte ska döma någon innan vi vet historien bakom.

 

Uppgift. Nu ska du skapa 2 meningar där du använder dig av det som står angivet.

 

1.       Mening 1 (1 tilläggsord, 2 tidsord, 1 jämförelse/motsättning).

 

 

 

2.      Mening 2 (2 tilläggsord, 3 tidsord, 2 jämförelse/motsättning).

 

Komma: Används för att skapa en paus kortare än vad en punkt åstadkommer, helt enkelt för att underlätta läsandet. I svenska språket finns egentligen ingen enkel regel för när komman ska användas eller inte.

 

Gå på känsla, men var i regel sparsam. Ibland fungerar en punkt bättre än ett komma.

 

FÖRBEREDELSER INFÖR RESPONSSAMTAL I SV/SVA

 

1.       Titta på Unikum på de två matriser som är kopplade till arbetsområdet om Etik och moral i ämnet svenska/svenska som andraspråk

 

1.     Muntligt ”rundabordssamtal” – ”Skicka vidare”.

 

2.    Enskild bedömningsuppgift – Dödsstraff eller inte utifrån olika etiska modeller.

 

 

 

2.      Svara på följande frågor på Unikum

 

 

 

       Håller du med om min bedömning? Om inte, vad är det som du inte håller med om?

 

       Vilka förmågor tycker du att du utvecklat på arbets-området?

 

       Vilka förmågor tycker du att du behöver vidareutveckla?

 

       Hur kan du vidareutveckla dessa förmågor? Vad kan du själv göra? På vilket sätt kan jag stötta dig?

 

       Vilket betyg tycker du att du har uppnått i ämnet svenska/svenska som andraspråk? Glöm inte att väga in de förmågor du visat på lektionerna.

 

        Ta med dig dina svar till mig så har vi ett samtal där vi delger varandra våra synpunkter. Förhoppningsvis är vi överens och du visar en god metakognitiv förmåga!

 

 

Uppgifter

  • Bedömningsuppgift 1, muntligt

  • Bedömningsuppgift 2, resonerande text

Matriser

Sv SO SvA
Bedömningsmatris kopplad till bedömningsuppgift 1, muntligt

E
C
A
Analytiska förmågan (sv/sva)
Att kunna förklara mönster, kunna se samband, likheter och skillnader.
Du visar att du kan se tydligt framträdande budskap i filmen.
Du visar att du kan se budskap som kan läsas mellan raderna i filmen.
Du visar att du kan se dolda budskap i filmen.
Kommunikativa förmågan (sv/sva)
Att kunna argumentera och resonera.
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om budskapet i filmen.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang om budskapet i filmen.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskapet i filmen.
Kommunitkativa förmågan (sva)
Att kunna argumentera och resonera.
Du visar att du med en i huvudsak fungerande kombination vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk resonerar och argumenterar.
Du visar att du med god kombination vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk resonerar och argumenterar.
Du visar att du med god och effektiv kombination vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk resonerar och argumenterar.
Metakognitiva förmågan (sva)
Tolka, värdera, ha omdömen, reflektera, avgöra rimligheten, välja mellan olika strategier, pröva och ompröva. *
Du väljer och använder dig av i huvudsak fungerade strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du väljer och använder dig av relativt väl fungerade strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du väljer och använder dig väl fungerade strategier för att förstå och göra dig förstådd.

Sv SO SvA
Bedömningsmatris kopplad till bedömningsuppgift 2, resonerande text

E
C
A
1. Analysförmågan, sv/sva 2. Kommunikativa förmågan, sv/sva 3. Metakognitiva, sva
1. Du skriver med i huvudsak fungerande anpassning till textstilen, strukturen och språkliga normer. 2. Du skriver med viss språklig variation och enkel textbindning. 3. Du väljer och använder dig av i huvudsak fungerade strategier för att förstå och göra dig förstådd.
1. Du skriver med relativt väl fungerande anpassning till textstilen, strukturen och språkliga normer. 2. Du skriver med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning. 3. Du väljer och använder dig av relativt väl fungerade strategier för att förstå och göra dig förstådd.
1. Du skriver med väl fungerande anpassning till textstilen, strukturen och språkliga normer. 2. Du skriver med god språklig variation och välutvecklad textbindning. 3.Du väljer och använder dig väl fungerade strategier för att förstå och göra dig förstådd.