Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetslagskontrakt Äventyret/Utforskarna Aspuddens förskolor

Skapad 2020-08-13 08:41 i 223761 Förskolan Örnen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Datum: 13 Aug 2020 Arbetslag: Äventyret och Utforskarna: Mona, Zina, Marie, Tony, Jan och Agneta

Innehåll

 

Arbetslagskontrakt

 

  • Vad är viktigt att vi är överens om för att vi få ett bra arbetsklimat i arbetslaget? Vad behöver vi inte vara överens om? Vi behöver respektera varandra i arbetslaget, och ha gemensamma riktlinjer för vårt agerande men också kunna lita på varandra att anpassa agerandet till situationen och de barn som är medverkande. Vi behöver inte alltid tycka likadant, men allas åsikter och tankar behöver respekteras. Vi behöver vara överens om att alltid ha barnens bästa i fokus.  
  • Vilka förväntningar har vi på varandra för att samarbete, organisation, kommunikation och ansvarsfördelning ska fungera under kommande läsår i arbetslaget? Hur uppnår vi dem tillsammans? .Att vi har ett öppet klimat med möjlighet till att ifrågasätta varandras beslut och agerande utifrån vad vi har kommit överens om att göra. Att försöka att inte agera utifrån invanda mönster, utan känna in vad barngruppen behöver och hur vi behöver arbeta utifrån det. Vårt gemensamma strukturschema ligger till grund för hur vi organiserar dagarna och vilka ansvarsområden vi har.
  • Vilka undervisningsmiljöer ska vi sträva mot att erbjuda barnen i vår verksamhet? Vi behöver ha en fysisk miljö med material och rum som möter läroplanens mål och syften, men också ett tillåtande förhållningssätt som möjliggör för barnen att ha inflytande över sitt lärande i miljöern. Denna behöver också kunna vara flexibel för att möta barnens intressen och locka till utforskande. Material som ska finnas tillgängligt är bland annat: läs-och skriv, teknik, naturkunskap, normer och värden, digitala verktyg,matematik, bygg och konstruktion, skapande, rörelse. Vi kommer att planera för att bedriva undervisningen utomhus i första hand.
  • Vilka regler (inklusive tidsreglering) har vi - och varför? Vilka delar av dagen utgår vi från det barnen kommunicerar och uttrycker, vilka delar av dagen utgår från det vuxna anser bäst för barnen? Vid hygienrutiner behöver vi ge barnen mer utrymme att ta eget ansvar, dock ansvarar vi för att vissa riktlinjer efterlevs, till exempel tvätta sig innan maten (speciellt i dessa tider). I organisationen för förskolan ingår utevistelsetider under förmiddag och eftermiddag, vi har även en gemensam planering för våra två grupper där vissa dagar är tvärgruppsdagar och vissa dagar är med den egna avdelningen. Detta framgår av vårt strukturschema. 
    Vi behöver ha ett tydligt bildstödsschema med vad dagarna ska innehålla för att barnen ska ha möjlighet att få förförståelse och veta vad som ska hända. Vi behöver också underlätta för barnen med bilder för material och vilken ordning vi bestämt och plats för lika material. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: