Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekanik, El & Magnetism

Skapad 2020-08-13 08:55 i Björkvallsskolan Uppsala
Mekanik tillsammans med elektronik.
Grundskola 8 Fysik
Mekaniken frigör rörelser med hjälp av krafter. Det gör även elektricitet med hjälp av magnetism. Men hur fungerar det?

Innehåll

Syfte

Detta är ett hopslaget område där vi får veta hur olika uppfinningar och konstruktioner fungerar. Att människan hittat lösningar på problem eller uppgifter med både enkla och avancerade maskiner. Upptäckten av elektricitet gjorde stora förändringar för människor i både vardagen och industrierna. I Lgr 11 står det att eleven ska få möjlighet till förståelse för fysikens vardagliga sammanhang så som elektricitet, magnetism, krafter och rörelser som skapas med olika typer av verktyg.

Lektioner och arbetssätt

Vi kommer arbeta med området fram till vecka 40.

Vi kommer arbeta med bokens kapitel 4 (Elektricitet och Magnetism), 9 (El), 10 (Rörelse), 11 (Mekanisk energi).

Det kommer bli 2 laborationer där rapporter kommer skrivas. Den första kommer vara övning där eleven får tillbaka rapporten med feedback för att kunna höja sig till den andra rapporten.

Vi kommer se några utbildningsfilmer om elektricitet, magnetism och mekanik.

Området avslutas med ett prov.

Detta ska jag kunna

 • Följande begrepp:
  • hastighet
  • tröghet
  • centripetalkraft
  • fritt fall
  • lägesenergi 
  • rörelseenergi
  • elasticitetsenergi
  • ledare
  • isolator
  • sluten krets
  • kopplingsschema
  • kortslutning
  • magnetfält
  • induktion
 • Formeln för hastighet, arbete, effekt (mekanisk energi), samt deras enheter
 • Hur en pendel fungerar
 • Sambandet mellan massa och riktning
 • Sambandet mellan fritt fall och kast
 • Exempel på enkla maskiner och hur de fungerar
 • Mekanikens gyllene regel
 • Sambandet mellan spänning, ström och resistans, samt deras enheter
 • Skillnaden mellan likström och växelström
 • Rita kopplingsschema med symboler
 • Hur man mäter ström och spänning
 • Skillnaderna mellan seriekoppling och parallellkoppling
 • Hur permanenta och elektriska magneter fungerar
 • Exempel på elektromagnetiska produkter och hur de fungerar
 • Sambandet mellan generatorn och elmotorn
 • Hur transformatorn fungerar och är bra till
 • Effektlagen (elektrisk energi)
 • Skriva labbrapport 

Examination

Provet blir vecka 40 (8A  ons 30/9, 8B fre 2/10, 8C tis 29/9). Rapporterna ska lämnas in senast 1 vecka efter genomförd laboration. Utöver dessa kommer bedömning ske under lektioner och laborationer hur de arbetar, samt vad de bidrar med i diskussioner och frågor.

Uppgifter

 • Facit till instuderingsfrågor

 • Facit till instuderingsfrågor

 • Facit till instuderingsfrågorna

 • Instuderingsfrågor till provet

 • Instuderingsfrågor till provet

 • Instuderingsfrågor till provet

 • PP Mekanik, El och Magnetism

 • PP Mekanik, El och Magnetism

 • PP Mekanik, El och Magnetism

 • Mall för rapporten

 • Mall för labbrapport

 • Mall för labbrapport

Matriser

Fy
Björkvalls fysikmatris 7-9

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikation
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Laborativt och praktiskt
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Begrepp, samband och & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband. Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband. Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband. Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: