Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 20 / VT 21 Aktivitetsdagar/Utedagar

Skapad 2020-08-13 09:01 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola F – 1
I denna planering kommer det planeras för vilka aktiviteter vi ska ha under läsåret både lekar samt utedagar kommer ligga här.

Innehåll

PLANERING AV FRITIDSHEMSVERKSAMHETEN PÅ : Lilla fritidshemmet.

 

Så här arbetar vi med: Aktivitetsdagar

Planeringen gäller för  perioden: HT 20 / VT 21

Ansvarig för planering, uppföljning och utvärdering är: Samuel och Anna

 

Nulägesbeskrivning/ kartläggning (var är vi?)

Behovet av att lära känna varandra är viktigt särskilt nu i början av läsåret då det är en helt ny grupp som tillkommer. Enligt läroplanen så ska eleverna kunna samarbeta och kommunicera med varandra för att kunna skapa goda relationer i gruppen utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

 

Vi pedagoger ansåg därför att ett arbete mot att utveckla just samarbetsförmågan samt undervisning som kan hjälpa eleverna att lära känna varandra bättre leder till god gemenskap i gruppen och därför även en trygg grupp.

 

Detta arbete ska inrikta sig på lekar/övningar som handlar om att samarbeta i grupp och för att skapa en god gemenskap och en tryggare grupp.

 

2011)

 

“Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva.” (Skolverket, 2011)

 

Enligt läroplanen så ska eleverna få uppleva utevistelser i olika årstider och i olika miljöer på fritidshemmet.

Eleverna har även visat stort intresse för att komma ut i olika miljöer samt vistas ute i olika årstider.

Även behovet finns för att komma ut och vistas i olika naturmiljöer och uppleva närområdets möjligheter till kultur samt friluftsliv.

Därför ansåg vi pedagoger att olika utedagar under olika årstider och på olika platser kan möta dessa behov samt intressen hos eleverna.

 

Under syfte Del 4

"Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande."

(Skolverket, 2011)

 

"Genom att eleverna får vistas i natur och samhälle ska undervisningen också stärka deras möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-, kultur- och friluftsliv i närmiljön." (Skolverket, 2011)

 

“Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera.” (Skolverket,

V.35 Boll Leken samt Äppellekplatsen

           Äppellekplatsen

 • Går iväg med eleverna till Äppel lekplatsen som ligger i närområdet.
 • Där kommer eleverna få möjlighet att leka och utforska området kring lekplatsen.
 • På vägen dit kommer vi att vandra där det kan förekomma trafik vilket gör att vi tränar på att gå i trafiken även här.
 • Eleverna kommer att få leka fritt och utforska sina möjligheter till lek kring denna lekplatsen.
 • Detta för att utforska närområdet under olika årstider och olika naturmiljöer.

         Boll leken

 • Boll leken är en namnlek som går ut på att man ska lära känna varandra.
 • Man ska så i en ring och en av lärarna/pedagogerna presenterar sig och kastar bollen till en av eleverna som får presentera sig innan hen kastar vidare till en annan elev.
 • Detta fortsätter tills alla har haft bollen åtminstone en gång och alla fått presentera sig.

Syftet med denna lek är att eleverna ska få lära känna varandra i barngruppen bättre på fritidshemmet. Det ska även vara en hjälp att skapa en trygg barngrupp på fritidshemmet.

 

V.43 Helenas Lekplats

 • Går iväg med eleverna till Helenas lekplats som ligger i närområdet.
 • Där kommer eleverna få möjlighet att leka och utforska området kring lekplatsen.
 • På vägen dit kommer vi att vandra där det kan förekomma trafik vilket gör att vi tränar på att gå i trafiken även här.
 • Eleverna kommer att få leka fritt och utforska sina möjligheter till lek kring denna lekplatsen.
 • Detta för att utforska närområdet under olika årstider och olika naturmiljöer.

V.48 Nisses skog

 • Går ut till Nisses skog för att ta vara på naturen och visa eleverna skogens färger under hösten.
 • Kommer ha med oss ett par sågar som eleverna får använda för att såga i gamla grenar på marken för att anpassa till sina lekar eller byggen.
 • Eleverna kommer att få leka fritt i ett område i skogen där det finns möjligheter till kojbyggen samt andra lekar.
 • På vägen dit kommer vi även träna på att gå i trafiken och vilka regler som gäller när man går i trafiken.

VT 21

V.3 Pulkabacken.

 • Går iväg med eleverna till pulkabacken som ligger i närområdet.
 • Där kommer eleverna att få möjligheten att åka pulka.
 • På vägen dit kommer vi att vandra där det kan förekomma trafik vilket gör att vi tränar på att gå i trafiken även här.
 • Denna aktivitet riktar sig kring målet med att vistas i olika naturmiljöer och vistas ute under olika årstider.

V.4 Prickboll hemma på skolgården.

 • Vi kommer att ha prickboll på skolgården som en uteaktivitet då vi kommer att vara ute hela dagen.
 • Aktiviteten har som syfte att aktivera eleverna och utöka möjligheterna till rekreation på skolgården.
 • Eleverna utvecklar sitt bollsinne och grovmotorik när det gäller att kasta.
 • I prickboll kommer det att placeras ut plåtburkar som eleverna ska få kasta på för att försöka välta dem, mycket likt sådant som brukar finnas på diverse tivoli.

V.5 Färgduellen på skolgården

 • Vi kommer att ha färgduellen på skolgården som en uteaktivitet då vi kommer att vara ute hela dagen.
 • Aktiviteten har som syfte att aktivera eleverna och utöka möjligheterna till rekreation på skolgården.
 • Eleverna utvecklar sitt minne och vara snabb med händerna när det gäller att ta rätt flaska.
 • I färgduellen kommer det att placeras ut flaskor som eleverna ska försöka fånga när domaren nämner en färg. Den som tar den först vinner. 

V.5 Mellofest

 • Vi ska under ett antal torsdagar framöver under tiden melodifestivalen är göra en egen mellofest.
 • Vi kommer att titta på bidragen som ligger ute därefter vi har lyssnat på alla ska alla eleverna få rösta på det bidrag de hoppas vinner.

V.6 Frisbeegolf på skolgården

 • Vi kommer att ha frisbeegolf på skolgården som en uteaktivitet då vi kommer att vara ute hela dagen.
 • Aktiviteten har som syfte att aktivera eleverna och utöka möjligheterna till rekreation på skolgården.
 • Eleverna utvecklar sin förmåga att hantera en frisbee och att sikta.
 • I frisbeegolf kommer det att placeras ut rockringar på marken som eleverna ska försöka kasta frisbeen i. Träffar man så får man den rockringen och den räknas som ett poäng. Den som får flest vinner.

V.9 Äppel lekplatsen

 • Går iväg med eleverna till Äppel lekplatsen som ligger i närområdet.
 • Där kommer eleverna få möjlighet att leka och utforska området kring lekplatsen.
 • På vägen dit kommer vi att vandra där det kan förekomma trafik vilket gör att vi tränar på att gå i trafiken även här.
 • Eleverna kommer att få leka fritt och utforska sina möjligheter till lek kring denna lekplatsen.
 • Detta för att utforska närområdet under olika årstider och olika naturmiljöer.

V.10 Flippa Kon

 

 • Vi kommer att ha Flippa kon på skolgården som en uteaktivitet då vi kommer att vara ute hela dagen.
 • Aktiviteten har som syfte att aktivera eleverna och utöka möjligheterna till rekreation på skolgården.
 • Eleverna utvecklar sin finmotorik för att lyckas få konen att landa rätt.
 • I Flippa kon kommer det att placeras ut rockringar på marken som eleverna ska lägga ärtpåsar i när de lyckas flippa konen rätt. Lyckas man flippa konen får man lägga en ärtpåse. Den som först lyckas få tre i rad har vunnit.

V.11 Båtrace

 • Vi kommer att ha Båtrace på skolgården som en uteaktivitet då vi kommer att vara ute hela dagen.
 • Aktiviteten har som syfte att aktivera eleverna och utöka möjligheterna till rekreation på skolgården.
 • Eleverna utvecklar sin finmotorik när de ska snurra in båten i hamn.
 • I Båtrace kommer det att placeras ut små plastbåtar med snören i på marken som eleverna ska försöka snurra in. Den som gör detta fortast vinner.

Konkretisering av målen:

 

 • Eleverna ska få vistas i olika naturmiljöer under olika årstider.
 • Eleverna ska få kunskap kring ur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • Eleverna ska ha fått information samt besöka närområdet och vad det kan erbjuda.
 • Eleverna ska träna på att samarbeta och ska nya kamratrelationer
 • Eleverna ska kunna prata med varandra på ett bra och tydligt sätt.
 • Eleverna ska aktivt deltaga på våra aktiviteter /lekar

 

Målet är uppnått när:

 • Eleverna har vistats i olika naturmiljöer under olika årstider.
 • Eleverna har blivit informerade kring vilka regler som gäller samt beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • Eleverna har fått utforska närområdet.
 • Eleverna samarbetar bättre och har skaffat goda kamratrelationer.
 • Eleverna kommunicerar mer med varandra och hjälper varandra för att uppnå ett gott resultat.
 • Eleverna deltar i diverse aktiviteter/lekar.

Utvärdering och analys Ht 20

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: